Підручник з Географії. 8 клас. Булава - Нова програма

§ 39. Моніторинг навколишнього середовища

• Як ви оцінюєте геоекологічну ситуацію в Україні та у вашій місцевості?

• Які геоекологічні проблеми ви вважаєте найбільш суттєвими?

• Що являють собою геоінформаційні системи (ГІС)?

1. Сутність моніторингу

Від стану навколишнього середовища залежить здоров’я людей. Щоб вживати заходів щодо запобігання та усунення негативного впливу природних й антропогенних чинників, у кожній країні (та у світі в цілому) необхідно здійснювати спостереження та контроль за станом навколишнього середовища — його моніторинг (англ. monitoring — контроль).

Моніторинг навколишнього середовища — це система спостереження та контролю за природними й антропогенними ландшафтами, окремими природними компонентами та процесами з метою прогнозування їх змін, здійснення заходів щодо запобігання та усунення негативних наслідків впливу на них, раціонального використання природних ресурсів.

Мал. 39.1. Прилад для контролю за якістю повітря (рівень вмісту вуглецю тощо)

Мал. 39.2. Державна система моніторингу контролює гранично допустимі концентрації викидів підприємствами забруднюючих речовин

Моніторинг передбачає довготривале спостереження за змінами стану об’єктів і явищ; багаторазове вимірювання окремих показників, їхню обробку за допомогою певних методів і накопичення даних (зокрема, у складі ГІС).

На основі даних спостереження спеціалісти спочатку оцінюють стан навколишнього середовища. Потім вони складають прогноз зміни навколишнього середовища через певний час. Маючи науково обґрунтовану інформацію, організації, що відповідають за природокористування, приймають управлінські рішення, після чого інженери розробляють і втілюють технології природокористування.

Державна система моніторингу в Україні, на жаль, не єдина. Вона включає установи різних міністерств і відомств, приклади діяльності яких наведено в таблиці.

Установа

Об'єкт моніторингу, природоохоронні заходи

Лабораторії державних управлінь екології та природних ресурсів в областях

Контроль щодо дотримання норм гранично допустимої концентрації викидів промислових підприємств в атмосферу, поверхневі води тощо. Контроль щодо забезпечення режиму охорони та збереження об'єктів природно-заповідного фонду тощо

Гідрогеологічні станції

Контроль за якістю підземних вод

Лабораторії заповідників, національних природних парків, стаціонари вищих навчальних закладів

Контроль за станом природних ландшафтів, фоновий моніторинг антропогенних ландшафтів

Мал. 39.3. Прикладом порушення технології стала аварія на Чорнобильській АЕС

2. Природокористування в умовах сталого розвитку

Сталий розвиток — концепція щодо необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства та захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.

Сталий розвиток — це керований розвиток (із боку міжнародної спільноти й урядів держав та органів місцевого самоуправління).

Прикладом керованого розвитку є система міжнародних договорів: про Антарктику (для запобігання її господарського використання); «Кіотський протокол», підписаний у 1997 р. в Кіото (Японія), який містить конкретні заходи щодо скорочення викидів газів, що викликають парниковий ефект.

Концепція сталого розвитку ґрунтується на таких головних принципах.

1) Потреби людей, що живуть зараз, повинні враховувати можливості майбутніх поколінь задовольняти свої потреби.

2) Обмеження, які існують у використанні природних ресурсів, відносні. Вони пов’язані із сучасним рівнем техніки і соціальної організації, а також зі здатністю біосфери до самовідновлення.

Мал. 39.4. Розвиток альтернативної енергетики. Самбірська сонячна станція

Мал. 39.5. Прибирання сміття в рекреаційній зоні

Мал. 39.6. Облаштування джерел

Мал. 39.7. Розчищення замулених джерел

3) Необхідно задовольнити елементарні потреби всіх людей. Без цього сталий і довготривалий розвиток просто неможливий. Одна з головних причин виникнення екологічних та інших катастроф — злидні, які стали у світі звичним явищем.

4) Розміри й темпи зростання кількості населення мають бути узгоджені з виробничим потенціалом глобальної екосистеми Землі, що змінюється.

Поміркуйте, що могли б зробити органи державного управління України та органи місцевого самоуправління для дотримання принципів сталого розвитку.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Що означає термін «екомережа»? 2. Назвіть основні елементи екомережі. 3. Поясніть необхідність виділення екологічних коридорів. 4. У чому полягає сутність моніторингу навколишнього середовища?

5. Чому виникла необхідність у прийнятті Закону «Про екологічну мережу України» як додаток до закону «Про природно-заповідний фонд»?

6*. Що необхідно зробити для вдосконалення системи моніторингу навколишнього середовища в Україні? у вашому краї? Підготуйте повідомлення за результатами своєї роботи.

Мал. 39.8. Моніторинг здійснюється через систему супутникового спостереження

ДОСЛІДЖЕННЯ

Зміни природи своєї місцевості під впливом діяльності людини

Перелічіть зміни природи своєї місцевості, які відбуваються під впливом діяльності людини. Які заходи ви запропонували б для зменшення негативного впливу природокористування на природу місцевості, для дотримання принципів сталого розвитку світу? Підготуйте повідомлення за результатами свого дослідження.