Підручник з Географії. 8 клас. Булава - Нова програма

Шановні восьмикласники!

Підручник, який ви тримаєте в руках, є логічним продовженням серії підручників нового покоління, які відповідають сучасним вимогам викладання географії.

Автор подбав про те, щоб підручник був цікавим і зручним. Він розкриє перед вами дивовижний світ природи нашої Батьківщини.

Перед вивченням кожного параграфа слід відновити здобуті раніше географічні знання й відповісти на запропоновані запитання.

Параграф підручника містить текст, обов’язковий для вивчення. Основні поняття й терміни, які вам слід запам’ятати, виділені особливим шрифтом. У межах тексту параграфа ви зустрінете запитання та завдання (?), які слід виконати під час роботи над темою. Вони допоможуть вам з’ясувати, як ви зрозуміли опрацьований матеріал. Важливу роль у підручнику відіграють ілюстрації — схеми, діаграми, графіки, карти, фотографії. Цікавий пізнавальний матеріал чекає на вас у рубриці «Для допитливих».

Зверніть увагу на завдання, позначені зірочкою (*), — це завдання для краєзнавчого проекту. Їх доцільно виконувати в окремому зошиті.

Підручник також містить пояснення та інструкції щодо виконання практичних робіт і досліджень.

Наприкінці підручника подаються додатки. Вони містять різноманітні довідкові, узагальнюючі, порівняльні та інші таблиці, які стануть вам у пригоді під час роботи з параграфами. Словник термінів і понять допоможе зрозуміти значення нових слів.

Крім того, до підручника розроблено електронний освітній ресурс. За адресою http://interactive.ranok.com.ua ви знайдете цікаву додаткову інформацію, а також тести для самоконтролю.

Вступ

§ 1. Об'єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України. Джерела географічної інформації

• Пригадайте, що вивчає наука географія.

• Для чого людям потрібні географічні знання?

• Яких умінь ви набули, вивчаючи географію в попередніх класах?

1. Предмет вивчення курсу «Україна у світі: природа, населення»

Мандруючи Україною, гортаючи сторінки книг чи переглядаючи телевізійні передачі про нашу Батьківщину, неможливо не захоплюватися красою та неповторністю її природи, не помічати відмінностей в умовах життя і діяльності людей різних частин країни.

Сучасна географія — це наука, яка вивчає та пояснює особливості природних умов і природних ресурсів, розміщення населення й господарства (у межах географічної оболонки, материків, окремих країн та їхніх частин). Природні умови і природні ресурси вивчає фізична географія, а розміщення населення й господарства — суспільна географія (мал. 1.1).

Мал. 1.1. Що вивчає географія

Природні умови певної території — це складові частини її природи, які впливають на життя та діяльність людей.

Природні ресурси — це складові частини природи, які люди використовують у господарській діяльності та для власних потреб.

Наведіть приклади: 1) природних умов; 2) природних ресурсів (за мал. 1.2). У якому випадку вживають термін «природні умови», а в якому «природні ресурси»?

Населення — це сукупність людей, що живуть на певній території чи у світі загалом.

Основним предметом вивчення курсу «Україна у світі: природа, населення» є особливості та закономірності розміщення компонентів природи та природних комплексів, а також населення України та світу загалом. Закономірності розміщення господарства у світі й на території України ви будете вивчати у 9 класі.

2. Методи досліджень фізичної та суспільної географії

Природні умови вивчають за допомогою різних методів фізико-географічних досліджень.

Метод дослідження — це певна послідовність дій, виконання яких необхідне для досягнення раніше поставленої мети. Про методи географічних досліджень потрібно знати для того, щоб розуміти, як отримують нові знання.

Мал. 1.2. Співвідношення між поняттями «природні умови» і «природні ресурси»

Мал. 1.3. Методи збирання фізико-географічної інформації: польові (а), стаціонарні (б), дистанційні (в)

Для збирання інформації про певну територію чи природне явище застосовують польові, стаціонарні та дистанційні групи методів фізико-географічних досліджень.

Польові методи застосовують під час географічних експедицій, коли вчені досліджують певну територію чи природні явища одноразово або час від часу (мал. 1.3, а).

Стаціонарні методи полягають у довготривалому спостереженні за змінами природи на одному й тому самому місці, багаторазовому вимірюванні різних показників за допомогою приладів. Прикладом цього методу є спостереження на метеорологічних станціях (мал. 1.3, б).

Дистанційні методи почали застосовувати з появою авіаційної та космічної техніки (мал. 1.3, в) й приладів, які дають змогу вивчати зміни природи навіть на далекій відстані.

Нові знання можна здобути й за допомогою методів обробки вже накопиченої географічної інформації.

Метод географічного порівняння ви будете застосовувати для виявлення спільних і відмінних рис природи й населення різних частин країни.

Чи застосовували ви метод порівняння раніше?

Метод моделювання вам також уже відомий. Для кращого розуміння суті природних явищ можна складати їх моделі (наприклад схеми). До моделювання належить і картографічний метод.

Застосування історичного методу зумовлене тим, що сучасні природа й склад населення території є наслідком тривалої історії їхніх змін (клімату, господарської діяльності).

Метод наукового пояснення полягає в застосуванні фізичних, хімічних, біологічних, історичних та інших знань для пояснення географічних явищ.

Статистичний метод дозволяє шляхом обробки даних спостережень визначати залежність між компонентами природи, населення і господарства, а також давати їхню порівняльну характеристику.

Близьким до статистичного є соціологічний метод, який теж найчастіше застосовується в суспільній географії. Основна суть методу полягає в опитуванні населення (із використанням науково обґрунтованих анкет і статистичних методів обробки отриманих результатів).

3. Джерела географічної інформації

Про особливості розміщення природних об’єктів і явищ природи та населення на території України ви можете дізнатися не лише з підручника та навчального атласу, але й із різних джерел географічної інформації. До цих джерел належать:

• матеріали наукових досліджень природних умов і ресурсів, які містяться в архівах науково-дослідних інститутів, лабораторіях вищих навчальних закладів та інших організаціях (звіти, тематичні карти тощо);

• звіти про туристичні подорожі, екскурсії та краєзнавчі пошуки, які є в кабінеті географії, шкільних музеях, у центрах туризму і краєзнавства учнівської молоді, а також враження від подорожей країною та рідним краєм;

• музейні експозиції, виставки;

• телевізійні передачі про природу, населення та господарство України; навчальні та науково-популярні кінофільми;

• загальногеографічні й тематичні карти;

• фотоальбоми з фотографіями певної території України;

• електронні підручники, карти та атласи, сайти географічної інформації в мережі Інтернет (http://nature.land.kiev.ua; http://www.geograf.com.ua тощо);

• довідкова, навчальна, наукова, науково-популярна література.

4. Значення знань із фізичної та суспільної географії України

Щоб свідомо вивчати будь-яку науку, потрібно розуміти, для чого необхідні ці знання. Географічні знання потрібні для розуміння причин і наслідків складних взаємозв’язків у природі, між природою й діяльністю людини. Ці знання використовуються для складання кадастрів природних ресурсів (узагальнених відомостей про них) та наукового обґрунтування їх раціонального використання; раціонального планування території (міст, сільських районів); меліорації земель.

Знання географічних закономірностей, географічних карт знадобляться кожному. Наприклад, топографічні карти необхідні в туристичному поході. Водіям потрібні знання карт автомобільних шляхів, уміння орієнтуватися на місцевості в різних умовах. Інженерам необхідно знати особливості природних умов і природних ресурсів території для розміщення підприємств із найбільшим прибутком для власника і якнайменшою шкодою для навколишнього середовища.

Мал. 1.4. Джерела географічної інформації: експозиції музеїв (а); довідкова та навчальна література (б); сайти географічної інформації: інтерфейси Google Earth (в) та кадастрової геоінформаційної системи (г); плани міст (д)

Доберіть джерела географічної інформації про ваше місто (район).

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Що є предметом вивчення курсу «Україна у світі: природа, населення»? 2. Визначте, які відмінності мають фізична та суспільна географія: 1) за об'єктом вивчення; 2) за методами, які вони застосовують.

3. За мал. 1.1. поясніть, на які великі науки поділяється географія. Що вивчає кожна з них?

4. Складіть у зошиті узагальнюючу таблицю «Методи географічних досліджень». 5. Ознайомтеся зі зразками джерел географічної інформації (мал. 1.4) та визначте, які дані можна за ними отримати.

6*. Дізнайтеся, які музеї, виставки, стенди тощо в вашій місцевості експонують відомості про природу України та рідного краю. Відвідайте їх та опишіть свої враження у вигляді невеликої статті.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст