Підручник з Географії. 8 клас. Бойко - Нова програма

Запитання і завдання для самоконтролю навчальних досягнень. Населення України та світу

1. Укажіть найточніший спосіб обліку населення

А анкетування населення

Б перепис населення

В статистичний опис

Г статистичний звіт

2. У якій фазі демографічного переходу перебуває Україна?

А у першій

Б у другій

В у третій

Г у четвертій

3. Яка область в Україні має додатний природний приріст населення?

А Закарпатська

Б Запорізька

В Чернівецька

Г Чернігівська

4. До великих за критерієм людності відносять міста, кількість населення в яких більш ніж

А 50 тис. осіб

Б 100 тис. осіб

В 250 тис. осіб

Г 500 тис. осіб

5. Укажіть релігію, яка належить до регіональних

А буддизм

Б іслам

В індуїзм

Г християнство

6. Що таке «несправжня урбанізація»?

А переселення населення з міст у приміську зону

Б збільшення кількості міського населення завдяки його зосередженню в малих містах

В зменшення кількості міського населення і його частки в загальній кількості населення країни

Г відставання темпів розвитку економічної бази міст від темпів зростання їх людності

7. У яких видах економічної діяльності зайнята найбільша частина працюючих в Україні?

А промисловості

Б сільському господарстві

В сфері послуг

Г сфері управління

8. Установіть відповідність між мовними сім'ями і народами, які розмовляють мовами, що належать до цих сімей

1 алтайська

2 індоєвропейська

3 семіто-хамітська

4 уральська

А араби

Б китайці

В кримські татари

Г румуни

Д угорці

9. Для чого і яким чином уряди країн здійснюють демографічну політику?

10. Які є види міграцій за причинами виникнення?

11. Як групують міста за виконуваними функціями?

12. В яких регіонах України найбільш різноманітний етнічний склад населен ня? Чому?