Підручник з Географії. 8 клас. Бойко - Нова програма

Тема 2. Розселення

§ 52. РОЗМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ НА ЗЕМНІЙ КУЛІ ТА В УКРАЇНІ

• Пригадайте, на яких материках проживає найбільша кількість населення.

• Назвіть найбільші за кількістю населення держави світу.

РОЗМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ. На Земній кулі нині заселено майже всі сприятливі для проживання людини ділянки поверхні. Території, які зовсім не заселені людьми, становлять 15 % світового суходолу. Це льодовикові приполярні райони, спекотні безводні пустелі, важкодоступні високогір’я. Водночас на заселеній суші населення розміщене надзвичайно нерівномірно: на території, що становить лише 1/20 її частини, зосереджена половина людства, тоді як на половині заселеного суходолу проживає 1/20 частини світового населення. Це зумовлено впливом природних і соціально-економічних чинників.

Упродовж багатовікової історії взаємодії з природним середовищем людство найбільше «уподобало» для проживання території помірного, субтропічного та субекваторіального кліматичних поясів, рівнини до висоти 500 м над рівнем моря (там зосереджено понад 4/5 населення світу), 200-кілометрову смугу вздовж узбереж морів і океанів, міські осередки (більш як 50 % населення Землі).

ГУСТОТА НАСЕЛЕННЯ. Важливим показником, що характеризує розміщення населення у світі та окремих регіонах, є його середня густота. Ви вже знаєте формулу, за якою її обчислюють. Цей показник для всього світу постійно збільшується і становить нині 50 осіб на 1 км2.

Найгустіше на нашій планеті заселено території давнього зрошувального землеробства (острів Ява і Японські острови, долину нижнього Нілу, Індо-Гангську і Велику Китайську низовини, оази Близького Сходу), райони тропічного плантаційного господарства (острови Вест-Індії, узбережжя Південної Америки й Африки), старі промислові райони Європи і північного сходу США, міста та приміські території. Середня густота населення на цих територіях сягає подекуди 600-1000 осіб/км2, а в містах може перевищувати 20 тис. осіб на 1 км2(Мумбай, Індія; Париж, Франція).

Натомість надзвичайно низькою є густота населення в тундрі, лісотундрі, тайзі, пустелях помірного й тропічного поясів, вологих екваторіальних лісах, гірських районах.

На розселення населення впливають природні та соціально-економічні чинники

Нерідко у них на 1 км2 площі припадає менше, ніж один мешканець.

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ В РОЗМІЩЕННІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. По території України населення розміщується також нерівномірно. Вирізняються 8 регіонів (з кількістю населення понад 2 млн осіб у кожному), в яких загалом зосереджена більш як половина населення країни (див. додаток 6).

Найбільшою є кількість населення в Донецькій, Київській (разом з м. Києвом) і Дніпропетровській областях. Лише у двох областях (Чернівецькій і Кіровоградській) мешкає менш ніж 1 млн осіб. Щоправда, до цієї межі наближається ще кілька регіонів, які з року в рік втрачають своїх жителів.

Середня густота населення в Україні становить 75 осіб/км2. Найвищі її показники (близько 100 осіб/км2 і більше) характерні для сходу та заходу країни - областей Донбасу (Донецька область є лідером в Україні), Придніпров’я, Прикарпаття й Закарпатської області (мал. 197). Підвищений показник густоти населення має й столична Київська область. Ці регіони разом із рештою областей лісостепової зони утворюють в Україні основну смугу розселення, яка володіє найкращими природними умовами для життя і діяльності людей. Північніше й південніше від неї території заселено рідше (у Чернігівській і Херсонській областях - близько 35 осіб/км2). Північна поліська частина - це край лісів і боліт. Для південних степових областей України характерний посушливий клімат, там відчувається дефіцит прісної води. І лише в передгір’ях Кримських гір і на Південному березі Криму в умовах так званих північних субтропіків густота населення значно зростає.

Рекорди України

У найбільш населеній області України - Донецькій проживає майже у 5 разів більше мешканців, ніж у найменш людній - Чернівецькій: відповідно 4 265 млн. і 910 тис. осіб.

Середня густота населення в світі - 50 осіб/км2

Середня густота населення в Україні - 75 осіб/км2

Мал. 197. Густота населення в регіонах України, осіб/км2 (станом на 01.01.2016 р.)

Україна дивовижна

Українці - мешканці рівнин

Абсолютна більшість населення України проживає на територіях, які розташовані нижче від горизонталі 500 м. Лише в Карпатах поселення «піднімаються» до висоти 1200 м над р. м., а окремі присілки у високогірних районах - до 1400 м. Ще вище розташовані сезонні пастуші оселі і господарські споруди на полонинах (колиби, стаї, стійла, літовища, зимарки).

СІЛЬСЬКІ Й МІСЬКІ НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ. По території планети люди розселилися не поодиноко, а групами. Місця концентрації людей разом із житловою, виробничою та обслуговувальною забудовою й окультуреними ландшафтами називають населеними пунктами, або поселеннями. Вони поділяються на сільські та міські. Первинними в історії людства були сільські поселення, що пов’язані з сільськогосподарським освоєнням значних за площею ареалів земель. Найменші з них - хутори складаються з однієї чи кількох садиб, які віддалені від інших поселень. Більшими й компактнішими сільськими поселеннями є села.

Міські поселення виникли як осередки розвитку ремесла, торгівлі, оборонні пункти. Пізніше, збільшуючись за кількістю населення, вони ставали центрами культури, освіти, добувної та обробної промисловості, різних галузей сфери послуг. Отже, місто - це поселення, що має зазвичай великі кількість і густоту населення, жителі якого зайняті, як правило, поза сільським господарством. До міських поселень також подекуди відносять містечка - перехідні населені пункти між селами і містами, які існували (Польща, Україна) чи існують (Англія, Японія) в деяких країнах.

У світі немає єдиних критеріїв визначення міст. Найчастіше для цього використовують кількість населення (людність), сферу зайнятості мешканців, функції, які виконують поселення, історичні особливості їхнього розвитку. Нижня межа людності міст у різних країнах змінюється від 200-250 осіб (в Ісландії, Швеції, Данії) до 20 тис. осіб (у Нідерландах, Нігерії) і більше (наприклад, у Японії - 50 тис. осіб). Щоправда, в багатьох країнах (у т. ч. й Україні) при встановленні статусу міст не завжди дотримуються критеріїв людності. У деяких країнах (Китаї, Бразилії, Данії) до міст відносять усі поселення, які виконують адміністративні функції незалежно від їх величини. А в багатьох європейських країнах містами вважають також ті поселення, які ще за Середньовіччя здобули міські права, хоча нині кількість мешканців у них невелика.

Типи населених пунктів в Україні

СІЛЬСЬКЕ І МІСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. Менше від третини населення України нині проживає у сільських поселеннях і більш як 2/3 - у міських. Усього в країні налічують близько 28,4 тис. сільських населених пунктів, однак щороку їхня кількість зменшується. Найменшими є хутори і присілки з людністю не більш ніж 15 осіб. Багато їх покинуто й занедбано, однак за сучасних умов вони можуть відродитись, ставши центрами фермерських господарств. Більшість сільських мешканців України проживає у великих селах (з людністю понад 1 000 осіб), однак за кількістю переважають середні (500-1000 осіб) та малі (менше від 500 осіб) села.

До міст в Україні відносять поселення з людністю понад 10 тис. осіб, більшість мешканців яких займається несільськогосподарською діяльністю. Щоправда, історично збереглися міста з меншою чисельністю населення (навіть 1-2 тис.). Міськими поселеннями в Україні є також селища міського типу (аналог колишніх містечок), до яких відносять населені пункти з людністю понад 2 тис. жителів, які також зайняті поза сільським господарством. Загалом в Україні 1 345 міських поселень, у т. ч. 460 міст, решта - селища міського типу.

В Україні хутори і села відроджуються як фермерські садиби та туристичні комплекси

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

• Густота населення визначається як відношення кількості населення, що проживає на певній території, до її площі.

• Найбільша густота населення в Україні - у східних і західних, найменша - у північних і південних областях.

• Основними формами розселення населення є сільські та міські населені пункти.

• Місто - це поселення, що має значні кількість і густоту населення, жителі якого зайняті переважно поза сільським господарством.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Знайдіть на карті світу країни: Ісландію, Монголію, Австралію, Канаду. Чому в них дуже низька густота населення?

2. Поясніть відмінності в густоті населення різних частин території України.

3. Що називається населеним пунктом? Які поселення відносять до міських?

4*. За даними мал. 190 на с. 240 визначте середню густоту населення в Україні у 1913, 1940 і 1993 рр. і порівняйте її із сучасним показником. Як змінювалася густота населення України протягом останнього сторіччя?