Українська література. Профільний рівень. 11 клас. Борзенко

З надією на відновлення («Холодна тиша. Місяцю надламаний...»)

Недарма Василь Стус назвав творчість В. Свідзинського засобом «шляхетної герметизації власного духу». Із цим пов'язана й «несучасна сучасність» поета: у добу зростання ідеологічного тиску на мистецтво він обрав позицію невтручання, свідомої самоізоляції від бурхливих суспільних дискусій та злободенних проблем.

В. Свідзинського найбільше цікавила людська душа у її складній взаємодії зі світом. Тож над усе він прагнув розібратися в самому собі: у нього навіть філософські роздуми мають дуже особистий характер, ось як у поезії «Холодна тиша. Місяцю надламаний...».

Цей ліричний вірш, датований 1932 роком, розповідає про відновлення втраченої душевної рівноваги, і він, імовірно, навіяний особистою драмою: саме тоді поет розлучився з дружиною, яка забрала дочку й оселилась у родичів. Тому й образи у творі зустрічаємо відповідні: «холодна тиша», печаль, «як сніг на вітах»...

І туга зрештою долається вольовим зусиллям — самозаглибленням і зосередженням на «трьох радощах». «Самотність, труд, мовчання». Саме вони й складають основу життєвої філософії ліричного героя, наповнюючи сенсом його існування.

Символічний характер мають завершальні рядки поезії. Вони позначають надію ліричного героя на внутрішнє, душевне й духовне відродження, адже саме виноград у світовій міфології символізує відновлення життєвих сил людини.

Коментар фахівця

Феномен Свідзинського в українській поезії полягає у його винятковій духовній зосередженості. Заслуговує на спеціальну увагу його своєрідний культ самотності і тиші, мовчання («Три радості у мене неодіймані: Самотність, труд, мовчання...»). Апологію самотності найлегше виводити з естетичної системи романтизму. Проте і духовна зосередженість, і «самітництво» Свідзинського вимагають ретельнішого розгляду в річищі українських національних традицій. Існує тенденція пов'язувати «мовчання», «безгоміння» в сучасній філософській ліриці виключно із східною філософською традицією... Тим часом у Свідзинського генеза цього поняття вочевидь інакша, вкорінена в національній філософській та поетичній свідомості. Зв'язок із Сковородою тут більш очевидний...

Елеонора Соловей, дослідниця української літератури

Читацький практикум

Прочитайте художній твір і виконайте завдання до нього.

* * *

Холодна тиша. Місяцю надламаний,

Зо мною будь і освяти печаль мою.

Вона, як сніг на вітах, умирилася.

Вона, як сніг на вітах, і осиплеться.

Три радості у мене неодіймані:

Самотність, труд, мовчання. Туги злобної

Немає більше. Місяцю надламаний,

Я виноград відновлення у ніч несу.

На мертвім полі стану помолитися,

І будуть зорі біля мене падати.

1932

Сильна мрія (Пауль Клеє, 1929)

Виявляємо літературну компетентність

  • 1. Яке враження справила на вас ця поезія? Які емоції викликала? Чим зацікавила?
  • 2. Яким постає ліричний герой на початку твору? Які зорові образи допомагають зрозуміти його стан? Які асоціації, роздуми ці зорові образи викликають? Які художні прийоми застосовує поет для створення зорових образів?
  • 3. Який звуковий образ є наскрізним у цій поезії? Поміркуйте, цей образ залишається сталим упродовж твору чи зазнає змін? Обґрунтуйте свої міркування.
  • 4. Які абстрактні образи створює поет? Якими художніми засобами? Якого значення набувають вони в тексті?
  • 5. Знайдіть у тексті антонімічні образи. Яку роль вони відіграють у відтворенні внутрішнього стану ліричного героя?
  • 6. У зручній для вас формі (текст, таблиця, схема) занотуйте свої спостереження щодо образної системи поезії «Холодна тиша. Місяцю надламаний...».
  • 7. Об'єднайтеся в малі групи, висуньте гіпотези, обґрунтуйте їх і презентуйте однокласникам та однокласницям.

• Чому вірш не має рими?

• Відомо, що внаслідок змін взаємного розташування Сонця, Землі та Місяця видима із Землі освітлена частина місячної поверхні має різну форму. У народі неповний місяць зазвичай називають «щербатим». Чому поет ужив на означення форми місяця епітет «надламаний»?

• Чому поет називає самотність, труд, мовчання «радостями неодійманими»?

  • 8. Оберіть рівень складності, виконайте завдання та презентуйте свою роботу однокласникам та однокласницям. Напишіть власне висловлення на доказ або спростування тези.

• Ліричний герой поезії «Холодна тиша. Місяцю надламаний...» переживає внутрішню кризу.

• Ліричний герой поезії «Холодна тиша. Місяцю надламаний...» подолав внутрішню кризу.

• Для розкриття внутрішнього стану ліричного героя поет використовує символічні образи.

• Вірш «Холодна тиша. Місяцю надламаний...» — зразок філософської лірики.

  • 9. Чи змінилося ваше сприйняття поезії «Холодна тиша. Місяцю надламаний...» після її аналізу? На які свої запитання щодо твору ви не отримали відповіді? Сформулюйте їх і винесіть на обговорення однокласників та однокласниць.
  • 10. Є чимало способів узагальнити свої враження, знання, виявити своє ставлення до проблем, порушених у творі: створити «паспорт твору» або «буктрейлер», написати есей або твір-роздум тощо. Оберіть форму, яка найяскравіше виявить ваше розуміння поезії «Холодна тиша. Місяцю надламаний...», і виконайте роботу.