Підручник з Географії (профільний рівень). 10 клас. Безуглий - Нова програма

Тема 3. Глобальні закономірності світосистеми

Ви дізнаєтеся про:

- сутність понять «глобалізація», «світосистема», «світова економіка», «секторальна модель економіки» у контексті сучасних інтеграційних процесів та інформатизації життя;

- сутність і види глобалізації;

- світову економіку як систему та її компоненти;

- тенденції розвитку світового господарства від економіки індустріального до економіки постіндустріального суспільства;

- необхідність системного підходу до аналізу структури й динаміки розвитку світового господарства.

Ви навчитеся:

- розрізняти позитивні та негативні наслідки глобалізації;

- характеризувати множини структур світового господарства і господарства окремих країн;

- простежувати динаміку розвитку структури світового господарства за секторальною моделлю;

- аналізувати вплив інформаційно-технологічної революції на світову економіку.

§ 9. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОЦЕС

• Сутність і види глобалізації. Одним із важливих моментів сьогодення є всеохопна глобалізація, яка стосується майже всіх сфер людської діяльності. «Глобалізація» — один із часто вживаних термінів, якому надають найрізноманітніших визначень з позицій економіки, політики, соціології та географії. Соціально-економічна географія (а в її межах політична географія) оцінює глобалізацію як суспільно-політичне явище, під впливом якого змінюється роль державних кордонів (бар’єрна функція яких зменшується) і відбувається розчинення національних економік країн у діяльності транснаціональних корпорацій (ТНК) і міжнародних організацій.

Основним наслідком цього процесу є міжнародний поділ праці (МПП), міграція в масштабах усієї планети фінансових, трудових і виробничих ресурсів, стандартизація законодавства, економічних і технологічних процесів, а також зближення культур різних народів. Це об’єктивний процес, який має системний характер і охоплює всі сфери життя людства, тому пропонуємо розрізняти три види (форми) глобалізації: економічну, політичну, соціокультурну.

ПРИГАДАЙТЕ

1. Що таке світове господарство, світова економіка, світовий ринок?

2. Як між собою пов’язані поняття «спеціалізація» і «міжнародний поділ праці»?

3. Які розрізняють типи економічних систем?

4. Яку роль у сучасній світовій економіці й економіці України відіграють транснаціональні корпорації (ТНК) та міжнародні організації?

Глобалізація - процес всесвітньої економічної, політичної й культурної інтеграції та уніфікації.

Глобалізаційні процеси в економіці сягають коренями XVI-XVII ст., коли стійке економічне зростання в Європі було пов’язане з успіхами в мореплавстві й географічними відкриттями. У XIX ст. швидка індустріалізація сприяла розвитку торгівлі й інвестуванню між європейськими державами, їхніми колоніями та США. У цей період несправедлива торгівля з країнами, що розвиваються, набула характеру імперіалістичної експлуатації. У першій пол. XX ст. процеси глобалізації були перервані двома світовими війнами.

Опісля Другої світової війни глобалізація відновилася прискореним темпом. їй сприяв розвиток технологій, які привели до швидких морських, залізничних і повітряних перевезень, а також доступності міжнародного телефонного зв’язку. Стимулювальною силою для розвитку глобалізації стала також науково-технічна революція (НТР). Особливе значення мав і бурхливий розвиток світової системи інформації, який сприяв транснаціоналізації виробництва й капіталів. Інформаційно-комунікативні системи надали можливість поширення інформації для практично необмеженого кола споживачів. Виняткову роль у цьому процесі став відігравати Інтернет. У 2016 р. кількість постійних користувачів Інтернетом становила близько 3,4 млрд осіб (майже половина населення Землі) (мал. 16).

Глобалізаційні процеси в політиці зумовлюють певне послаблення ролі національних держав. Це відбувається завдяки тому, що сучасні країни делегують дедалі більше повноважень впливовим міжнародним організаціям, таким як ООН та її структурам (Світова організація торгівлі, МВФ, МБРР тощо), Європейський Союз, НАТО, Африканський Союз й ін. З другого боку, за рахунок скорочення державного втручання в економіку і зниження податків збільшується політичний вплив найбільших підприємств, особливо потужних ТНК.

У XXI ст. поруч із процесом глобалізації триває і процес регіоналізації, тобто регіональні союзи та блоки дедалі більше впливають на стан системи міжнародних відносин, відбувається зміна співвідношення між глобальним і регіональними складовими світової політики, а також посилюється вплив регіону на внутрішні справи держави. Наочним прикладом успішної регіоналізації є Європейський Союз, який поступово не лише стає політичним і економічним осердям в усій Європі, а й відіграє вирішальну роль на світовій арені.

Для культурної глобалізації є характерним зближення ділової і споживчої культури між різними країнами світу і збільшення міжнародного спілкування. Це сприяє популяризації окремих видів національної культури по всьому світу.

Сучасні кінофільми виходять на екрани одночасно в багатьох країнах світу, книжки перекладаються і стають популярними в читачів з різних куточків планети. Так, твори Тараса Шевченка перекладено понад ста мовами, а книжки відомої англійської письменниці Джоан Роулінг про пригоди Гаррі Поттера перекладено понад 60 мовами і вийшли тиражем понад 400 млн примірників. Величезне значення для культурної глобалізації має повсюдне поширення Інтернету, крім того, щороку дедалі більшої популярності набуває міжнародний туризм. Глобалізація вже давно торкнулася й світового кінематографа. Американський Голлівуд щороку випускає понад 500 фільмів для світового прокату, а індійська фабрика кіноіндустрії «Боллівуд» - понад 200 фільмів, які останнім часом стали здобувати популярність і в західних країнах.

Мал. 16. Країни-лідери за кількістю користувачів Інтернетом (на 2016 р.)

Чимало країн світу роблять свій внесок у глобалізацію. Наприклад, один із символів глобалізації - популярна служба миттєвих повідомлень ICQ вперше була розроблена в Ізраїлі, мобільні телефони і ноутбуки - у США, flash-носії - на Тайвані, МР3-плеєри - у Південній Кореї, а улюблена гра багатьох чоловіків по всій земній кулі - більярд - була започаткована в Індії.

• Позитивні та негативні наслідки глобалізації. Значення глобалізації проявляється дедалі ширше: невимірно множаться можливості людства, повніше враховуються всі аспекти його життєдіяльності, створюються умови для гармонізації. Світова глобалізація створює серйозну основу вирішення загальних проблем людства (табл. 1).

Таблиця 1. Наслідки процесу глобалізації

Позитивні

Негативні

1. Поглиблення спеціалізації та міжнародного поділу праці

1. Посилення нерівності між «багатими» та «бідними» як у межах країн, так і поза ними

2. Ефективний розподіл фінансів і ресурсів

2. Нерівноправний розподіл благ від глобалізації породжує загрозу конфліктів на регіональному та національному рівнях

3. Зниження собівартості виробництва

3. Проблема «депресивних» сфер господарства і зайнятих у них трудових ресурсів

4. Розвиток науки і нових технологій, упровадження інновацій у світовому масштабі

4. Масова міграція трудових ресурсів, що загострює соціально-економічні проблеми

5. Об’єднання зусиль для подолання глобальних проблем людства

5. Зменшення економічного суверенітету національних економік під впливом світогосподарської поведінки ТНК

6. Підвищення загального рівня життя населення

6. Перенесення екологічно небезпечних виробництв до країн «третього світу»

7. Стійкий (сталий або збалансований) розвиток

7. Поширення трансграничної злочинності, наркобізнесу, тероризму

Безумовно, глобалізація створює вагоме підґрунтя для вирішення загальних проблем людства - економічних, екологічних (мал. 17), соціальних, що зумовлено об’єднанням зусиль світового суспільства, консолідацією ресурсів, координацією дій у різних сферах життя. І, як вважається, кінцевим результатом глобалізації є те, що людство перейде до усталеного розвитку і помірного споживання.

Мал. 17. Поширення нафтових плям у Світовому океані

Таким чином, процес глобалізації, що найбільш активізується в останні два десятиліття, містить у собі чимало протиріч, стає предметом гострих дискусій серед політиків і науковців.

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Що таке глобалізація? Назвіть передумови виникнення глобалізаційних процесів у світі.

2. Які розрізняють види глобалізації?

3. У чому полягає позитивний вплив глобалізації на сучасні реалії і майбутнє людства? Наведіть приклади її позитивного впливу безпосередньо на вас і ваше оточення.

4. Які негативні наслідки має процес глобалізації? Якими прикладами ви можете підкріпити свою відповідь?

ОБГОВОРІМО...

Антиглобалістський рух - це діяльність громадських організацій, ініціативних груп, ідейних течій, які мають певну політичну позицію і ведуть боротьбу з економічними, політичними, соціальними, культурними й екологічними наслідками глобалізації в її сучасній формі. Зважаючи на негативні прояви глобалізації, логічно протистояти їхній появі й розвитку. Якими методами і видами діяльності здійснюють боротьбу учасники антиглобалістського руху? Які із цих форм протидії ви схвалюєте, а з якими не погоджуєтеся? Відповідь обґрунтуйте.