Підручник з Географії (профільний рівень). 10 клас. Безуглий - Нова програма

§ 2. ДЖЕРЕЛА ЗНАНЬ ПРО РЕГІОНИ І КРАЇНИ СВІТУ

ПРИГАДАЙТЕ

1. Які існують джерела географічної інформації?

2. Як саме збиралася і накопичувалася інформація про країни і субрегіони світу в минулі часи?

З. Чому географічну карту називають унікальним джерелом знань?

• Основні джерела країнознавчих знань. Джерела країнознавчих знань - це перелік складників, які містять географічну інформацію, допомагають створити цілісне уявлення про географічні об’єкти і явища, ознайомлюють з особливостями природи, населення і господарства країн і субрегіонів, їхньою територіальною організацією.

Мал. 3. Основні джерела країнознавчих знань

Для країнознавчих досліджень використовують такі джерела інформації: натуральні об’єкти та їхні зображення (об’єкти природи і суспільства), текстовий виклад (художні твори, історичні документи, навчальна і наукова література); статистичні дані; картографічні матеріали й інші графічні зображення; аерофотознімки і космічні знімки; електронні джерела інформації; засоби масової інформації, спілкування і комунікації, зокрема й Інтернет (мал. 3).

• Карта як джерело інформації. Важливими носіями географічної інформації та одними з основних джерел знань про різні країни і субрегіони світу є географічні карти.

Карти є моделлю реальної дійсності. На них показують різні країнознавчі складові: географічне положення, природні умови і ресурси країни, особливості складу і розселення населення, структуру і розміщення господарського комплексу, довідкову інформацію (наприклад, визначні туристичні об’єкти). Карти складають на основі польових досліджень, аеро- і космічних знімків та інших картографічних джерел, а також статистичних і літературних даних.

Географічні карти мають чітку класифікацію, тобто поділ на групи за певними типовими ознаками: масштабом, змістом, охопленням території, призначенням (табл. 1).

Географічна карта - це зменшене, узагальнене, умовно-знакове зображення земної поверхні на площині, виконане на математичній основі (масштаб, картографічна проекція).

ПРИГАДАЙТЕ

1. На які групи поділяють географічні карти за охопленням території?

2. Якими бувають карти за масштабом?

3. Як поділяють картографічні джерела за змістом?

4. Яке призначення географічних карт?

Таблиця 1. Підходи до класифікації картографічних джерел країнознавчої інформації

Види географічних карт

За охопленням території

За масштабом

За змістом

За призначенням

світу

великомасштабні (від 1:5000 до 1:200 000)

загальногеографічні, зокрема й топографічні

науково-довідкові

океанів

середньомасштабні (від 1:200 000 до 1:1 000 000)

тематичні:

- карти природних явищ;

- карти суспільних явищ

культурно-освітні

материків

дрібномасштабні (дрібніші від 1:1 000 000)

технічні

країн і регіонів

навчальні

туристичні тощо

• Мова карти і умовні знаки карти. Мова карти є знаковою системою, що використовується в картографії і вміщує умовні позначки, способи зображення, правила їхньої побудови, вживання й читання при створенні й використанні карт. Для зображення географічних об’єктів, явищ і процесів використовують чимало умовних знаків і способів картографування.

Умовні знаки - це спеціальні графічні символи, якими на картах зображують певні географічні об’єкти, предмети і явища. Вони передають інформацію про просторове розміщення, розміри і форму зображуваних об’єктів.

Оскільки за змістом карти є дуже різноманітними, то і способи подання на них інформації дуже різняться (табл. 2).

Таблиця 2. Способи картографування, які застосовують у країнознавчих творах

Способи картографічного зображення

Об’єкти, явища і процеси, які зображують на картах

спосіб значків

для відображення локалізованих на місцевості об’єктів і явищ (населений пункт, родовище корисної копалини, туристичний об’єкт)

спосіб лінійних знаків

для зображення лінійних об’єктів (кордони, дороги, річки тощо)

спосіб ареалів

зображення певних ділянок земної поверхні за допомогою відповідних площинних картографічних позначень (басейни корисних копалин)

спосіб знаків руху

для зображення різноманітних просторових переміщень, як природних (морські течії, напрямки вітрів), так і соціально-економічних (міграція населення, перевезення вантажів)

спосіб ізоліній

зображення неперервних і поступово змінюваних і до того ж суцільно поширених на якомусь просторі явищ (тиску, опадів тощо)

Способи картографічного зображення

Об’єкти, явища і процеси, що зображуються на картах

спосіб крапок

зображення масових поширених об’єктів і явищ за допомогою відповідної кількості однакового розміру крапок, розташування яких відповідає розташуванню і концентрації цих об’єктів місцевості, а кожна крапка певного розміру відповідає однаковій кількості одиниць зображуваного на карті об’єкта чи явища (поголів’я худоби)

спосіб кількісного фону

зображення кількісних відмінностей певного явища, суцільно поширеного на території, що картографується (густота населення)

спосіб якісного фону

зображення якісних особливостей чи відмінностей певних явищ, суцільно або масово поширених на території, що картографується (геологічні, ґрунтові, етнічні й інші карти)

спосіб картограм

зображення середньої інтенсивності певного кількісного явища в межах територіальних одиниць (фонове забарвлення, штрихування)

спосіб картодіаграм

зображення на карті за допомогою діаграм сумарної (кількісної) величини якогось явища, що стосується певної територіальної одиниці

спосіб локалізованих діаграм

для картографування за допомогою графіків і діаграм як явищ, локалізованих у певних точках, так і явищ суцільного поширення на певній території

спосіб тіньової пластики

зображення на картах форм рельєфу відтінюванням їхніх схилів

спосіб перспективного зображення

для відображення рельєфу на туристичних картах і картах-ілюстраціях, що включаються до популярних видань

спосіб гіпсометричного забарвлення

зображення рельєфу земної поверхні і дна морів і океанів, який полягає в пошаровому зафарбуванні висотних ступенів відповідними для них кольорами або відтінками

спосіб підписів

топоніми, терміни, пояснювальні підписи

ПОМІРКУЙТЕ

За шкільним атласом з географії: а) з’ясуйте, до якого типу за існуючими ознаками (табл.1) належать наявні в ньому географічні карти; б) зазначте способи картографування, використані для зображення природних умов і ресурсів країн та субрегіонів світу.

• Електронні карти і глобуси. Картографічні інтернет-джерела. На сучасному етапі розвитку інтерактивних технологій з’являються зовсім нові картографічні твори, що представлені електронними картами і глобусами, GIS-технологіями, GPS-навігаторами тощо. Електронні карти - це цифрові карти, візуалізовані в комп’ютерній мережі з використанням програмних і технічних засобів у певних проекціях і системі умовних знаків. Існують і електронні атласи - комп’ютерні аналоги атласів. З розвитком телекомунікації з’явилася можливість складати електронні карти в мережі Інтернет. їх називають інтернет-картами й інтернет-атласами.

Ці картографічні системи надають споживачу потужні засоби отримання, зберігання й опрацювання додаткових даних, що стосуються будь-якої країни, її частини або населеного пункту (мал. 4). Це будь-яка інформація, необхідна користувачу: від статистичної, туристичної й історико-пізнавальної до вказівки місць розташування засобів громадського обслуговування (готелів, ресторанів, паркувань тощо).

Мал. 4. Електронні карти Києва (1) та Парижа (2) (фрагменти)

Розвиток комп’ютерної картографії сприяв появі цілого класу систем, що звуться геоінформаційними (ГІС). Без них нині неможлива жодна сфера економічної, наукової і навіть державницької діяльності. В Інтернеті вони розташовуються вже не на окремих сайтах, а на цілих порталах відповідного призначення.

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Назвіть джерела знань про субрегіони і країни світу. Яке місце серед них посідають географічні джерела інформації?

2. Які існують способи картографічних зображень для потреб картографування субрегіонів і країн світу? Виокремте

із загалу способи зображення, що можуть бути використані для передачі якісних (кількісних) показників у межах адміністративно-територіальних одиниць.

3. Яким сучасним джерелам знань для вивчення країн світу і подорожування світом ви віддаєте перевагу? Відповідь обґрунтуйте.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

Тема: Створення тематичної карти умовної території з використанням різних способів картографічного зображення.

Мета: Розрізняти способи картографічного зображення, визначати доцільність використання певних способів зображення відповідно до тематики карти, розробляти умовні знаки і легенду карти обраної тематики.