Підручник з Географії (профільний рівень). 10 клас. Безуглий - Нова програма

Шановні десятикласниці і десятикласники!

Вітаємо вас із початком нового навчального року і вибором профілю вашої майбутньої професії. Географічні курси попередньої школи (6-9 класів) підготували вас до поглибленого вивчення навколишнього світу на глобальному, регіональному і країнознавчому рівнях. Новий курс посідає особливе місце поміж предметів профільної школи: він доповнить ваше уявлення про географічну картину світу, розкриє географію як конструктивну науку і сформує географічне мислення на основі історичного, територіального, комплексного, типологічного, проблемного і практичного підходів.

Для досягнення цілей географічного курсу 10 класу пропонуємо вам підручник, у якому значну увагу приділено реалізації компетентнісного підходу до вивчення географії. Компетенція - це сукупність знань, умінь і навичок, які потрібні для конкретної роботи; здатність і готовність ефективно застосовувати знання на практиці. Отож цей підручник не лише сприятиме розвиткові ключових компетентностей (зокрема, уміння вчитися, спілкуватися державною мовою, ініціативності й підприємливості, обізнаності у сфері культури, екологічної грамотності, інформаційно-цифрової, соціальної та громадянської компетентностей), а й формуватиме предметну компетентність, складниками якої є ключові географічні компетенції (навчально-пізнавальні, здоров’язбережувальні, загальнокультурні, комунікативно-інформаційні) та міжпредметні географічні компетенції (природничо-математичні, країнознавчі, картознавчі та інші компетенції особистості).

Тож порадимо, як ліпше працювати з підручником. Кожен розділ розпочинається з інформації щодо очікуваних результатів засвоєння вами матеріалу, а кожен параграф має рубрику «Пригадайте», що допоможе пов’язати ваш життєвий досвід з новим матеріалом і поглибити та розширити ваші компетенції.

Рубрика «Поміркуйте» має на меті запобігти механічному запам’ятовуванню змісту параграфів, звернути вашу увагу на найістотніше в темі, на різнобічність матеріалу, який ви вивчатимете. Для закріплення основних тез кожного параграфа уведено рубрику «Запитання і завдання для самоконтролю». Рубрики «Дізнайтеся більше» та «Обговорімо...» містять додаткову інформацію, яка допоможе поглибленому вивченню географії. «Короткий словник країнознавчих термінів», «Література» та «Інформаційні інтернет-ресурси» озброять вас країнознавчою термінологією і забезпечать зв’язок із сучасною наукою та сферами діяльності.

Для унаочнення сприйняття теоретичного матеріалу підручник містить різноманітний ілюстративний матеріал (малюнки, схеми, карти, діаграми, фотографії).

Теорія курсу в підручнику тісно пов’язана з практикою. Для вас включено теми програмних практичних робіт і тематику досліджень. Звертаємо особливу увагу на «Додатки», призначення яких — допомогти вам у виконанні тих практичних робіт, які потребують оперування статистичною інформацією.

Бажаємо вам успіхів у вивченні географії та набутті всіх потрібних компетентностей!

Автори

ВСТУП

Ви дізнаєтеся про:

- поділ світу на регіони за класифікацією ООН;

- роль країнознавства в сучасному світі;

- джерела знань про регіони та країни світу;

- картографічні методи дослідження та інтернет-джерела під час вивчення регіонів і країн світу.

Ви навчитеся:

- розпізнавати на карті регіони світу, держави та їхні кордони;

- наводити приклади джерел географічних знань про регіони та країни світу;

- розрізняти види карт, способи зображення Землі;

- користуватися основними джерелами географічних знань про регіони світу;

- застосовувати способи картографічних зображень під час укладання тематичної карти.

§ 1. ЩО ВИВЧАЄ КУРС «ГЕОГРАФІЯ: РЕГІОНИ І КРАЇНИ СВІТУ». РЕГІОНИ СВІТУ

• Зміст курсу «Географія: регіони і країни». Вивчаючи курс «Географія: регіони і країни», ви ознайомитеся не лише з основами регіональної економічної і соціальної географії, а також із особливостями розвитку природних умов і ресурсів, населення і господарства окремих держав у межах сучасних регіонів.

Країнознавство - традиційна географічна дисципліна, яка комплексно вивчає країни і їхні райони, систематизує й узагальнює різнорідні дані про їхню природу, населення, господарство, культуру й соціально-політичний устрій.

Мал. 1. Структура країнознавства

Нині у світі постійно зростає цікавість до дослідження й опису різних країн світу.

Країнознавство є каркасом географічної науки, оскільки узагальнює й поєднує здобутки інших географічних дисциплін (географії промисловості, сільського господарства, транспорту, географії населення, географії материків тощо), формує уявлення про країну як про територіальну соціально-економічну цілісність. Під час країнознавчого аналізу вивчають багатоаспектні взаємозв’язки природно-екологічних, етнокультурних, соціально-економічних і політичних процесів у межах конкретної території, досліджують передумови, чинники, особливості й наслідки господарської діяльності, а також специфіку територіальної структури економіки країни з поділом на окремі райони, територіально-промислові комплекси, промислові вузли, населені пункти тощо.

Основним предметом країнознавства є країни і регіони світу як єдині системи, що складаються із взаємопов’язаних елементів, що діють як єдине ціле у світовому просторі. Предмет країнознавства дуже тісно пов’язаний з об’єктом, хоча вони, безумовно, не тотожні. Об’єктом дослідження країнознавства є країни та їхні різноманітні складові: різні види географічного положення, природно-ресурсний потенціал, склад і розселення населення, економічний стан і структура господарства, зовнішньоекономічні зв’язки країн, соціальний комплекс і структура суспільства, внутрішнє районування тощо.

Країнознавство - комплексна наука, що поділяється на кілька напрямів (мал. 1). Так, географічне країнознавство всебічно вивчає країни, систематизує й узагальнює різні дані про їхню природу, населення, господарство, культуру й соціальну організацію. Військове країнознавство досліджує військові аспекти політики, економіки, соціуму, а також військовий потенціал певної країни або групи країн в інтересах вищого політичного й військового керівництва. Туристичне країнознавство вивчає країну з позиції її привабливості для туризму.

• Регіони світу. У повсякденному житті ми часто стикаємося з поняттям «регіон», коли йдеться про регіональну політику чи регіональну економіку або ж про регіони світу тощо. Сам термін «регіон» виник на основі латинського кореня, який означає область, округ. Його синонімом є термін «район», однак на практиці його частіше застосовують до території меншого масштабу, в основному всередині великих країн (наприклад, США, України, Росії, Китаю та ін.).

Регіон (лат. regio, regionis - область, округ) - певна історико-географічна область, що об’єднує території не менше як двох країн, має досить конкретно визначені межі й відносно спільні природні, історичні, соціально-культурні та господарські особливості.

Існують регіони різного масштабу. На глобальному (світовому) рівні виокремлюють фізико-географічні регіони - континенти. Економічні регіони світу (Західна Європа, країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Близькосхідний регіон тощо) розрізняють за економічним підходом. Також до диференціації світу використовують і наукові підходи, що ґрунтуються на застосуванні історичних, цивілізаційних, соціальних, культурних, етнічних, конфесійних, лінгвістичних та інших критеріїв (табл. 1).

Таблиця 1. Сучасні підходи до класифікації регіонів світу (вітчизняний і зарубіжний досвід)

Класифікації регіонів

За кількістю і змістом критеріїв

За критеріями регіональної політики

Інші підходи

> прості

> складні

> вузлові

> природні

> демографічні

> географічні

> історичні

> адміністративні

> економічні

> соціальні

> екологічні

> економіко-географічні

> політико-географічні

> соціально-економічні

> культурно-географічні

> депресивні

> відсталі

> регіони стагнації

> піонерні, або нового освоєння

> програмні

> проектні

За критеріями ЄС

> проблемні

> відсталі

> депресивно-промислові

> острівні

> периферійні

> прикордонні

З погляду інноваційного процесу

> інноваційні

> адаптивні

> консервативні

Вихідною одиницею регіонального поділу світу є субрегіон, тобто територія більш або менш цілісна історично, географічно, політично, культурно, з погляду традицій господарювання.

Дотепер не існує єдиного уніфікованого підходу до виділення субрегіонів світу. Однак найпоширенішою нині стала класифікація регіонів світу, що запроваджена фахівцями ООН (мал. 2).

Зважаючи на нинішній стан економічного, історичного, культурного і географічного розвитку країн світу і для зручності статистичного обстеження країн, у кожній частині світу виокремлюють 4-5 субрегіонів, що об’єднують 195 суверенних держав (табл. 2).

Характеристика кожного субрегіону базується на визначенні його географічної специфіки, тобто територіальних відмінностей.

Мал. 2. Регіональний поділ світу за класифікацією ООН

Таблиця 2. Субрегіони світу за класифікацією ООН

Регіони світу

Європа (44 держави)

Азія (47 держав)

Африка (54 держави)

Америка (35 держав)

Австралія та Океанія (14 держав)

Північна Європа

(10 держав)

Центральна Азія

(5 держав)

Північна Африка

(6 держав)

Північна Америка

(Англо-Америка - 2 держави)

Австралія і Нова Зеландія

(2 держави)

Західна Європа

(9 держав)

Південна Азія

(9 держав)

Центральна Африка

(9 держав)

Центральна Америка

(8 держав)

Меланезія

(4 держави)

Південна Європа

(15 держав)

Західна Азія

(країни Близького Сходу - 17 держав)

Західна Африка

(16 держав)

Карибська Америка

(13 держав)

Мікронезія

(5 держав)

Східна Європа

(10 держав)

Східна Азія

(5 держав)

Південна Африка

(5 держав)

Південна Америка

(12 держав)

Полінезія

(3 держави)

Південно-Східна Азія

(11 держав)

Східна Африка

(18 держав)

Різниця в природних умовах, економічна й культурна специфіка сформували всередині субрегіонів окремі, відносно єдині території нижчого рангу - макрорегіони. На карті світу виділяють історико-географічні макрорегіони, що об’єднують країни за ознаками сусідства, спільності історичного і господарсько-культурного розвитку:

• Близький Схід - лежить на стику Азії і Північної Африки. Це Єгипет, Судан, Ізраїль, Сирія, Ліван, Туреччина, Ірак, Кіпр, країни Аравійського півострова і невеличкі держави Перської затоки;

• Середній Схід - Іран, Афганістан. Іноді до цього макрорегіону зараховують також і країни Близького Сходу;

• Скандинавія - Данія, Норвегія, Швеція, Ісландія;

• Закавказзя - Грузія, Вірменія, Азербайджан;

• Сахель (араб. узбережжя, берег пустелі) - Мавританія, Сенегал, Малі, Буркіна-Фасо, Нігер, Чад, Судан, частково Ефіопія і Сомалі;

• Середня Азія - Туркменістан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан;

• Далекий Схід - входять країни Східної Азії: Схід Росії, Китай, КНДР, Республіка Корея, Японія, Монголія, Тайвань;

• Магриб (араб. захід) - Туніс, Алжир, Марокко (власне Магриб), а також Лівія, Мавританія, Західна Сахара, які разом утворюють «Великий Магриб»;

• Країни Балтії (Прибалтика) - Литва, Латвія, Естонія.

• Пізнавальна та конструктивна роль країнознавства в сучасному світі. Роль країнознавства в суспільстві визначається пізнавальним і конструктивним значенням цієї науки. Країнознавство дає змогу вивчати багатоаспектні взаємозв’язки природно-екологічних, етнокультурних, соціально-економічних і політичних процесів у межах конкретної території, досліджувати передумови, чинники, особливості й наслідки господарської діяльності, розкривати специфіку територіальної структури економіки країни з поділом на окремі райони, територіально-промислові комплекси, промислові вузли, населені пункти тощо.

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Що вивчає курс «Географія: регіони і країни світу»? Засади якої складової сучасної географічної науки відображає цей курс?

2. Що називають регіоном світу? На основі яких критеріїв здійснюють виділення регіонів світу?

3, Які ієрархічні одиниці с основою сучасної регіональної класифікації світу, що запровадили фахівці ООН?

4. Порівняйте регіони світу за класифікацією ООН: за кількістю субрегіонів, за кількістю держав у субрегіонах, за існуючими історико-географічними макрорегіонами в їхніх межах.

5. Назвіть субрегіони Європи, Азії, Африки, Америки, Австралії та Океанії і покажіть на карті держави, що входять до їхнього складу.

ОБГОВОРІМО...

На вашу думку, чому кількість держав у субрегіонах постійно збільшується?

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст