Хімія. 9 клас. Березан

§ 16. Окисно-відновні реакції

Ознайомившись із матеріалом параграфа, ви:

 • з'ясуєте, що таке окисно-відновна реакція, за якою ознакою її визначають.

Окисно-відновні реакції

Порівняймо кілька хімічних перетворень:

Ζn(ΟΗ)2 + 2НСl = ZnCl2 + 2Н2O І

2Ζn + О2 = 2ZnO II

ZnO + SO3 = ZnSO4 III

Zn + Cl2 = ZnCl2 IV

Zn + 2HCl = ZnCl2 + Н2V

Zn(OH)2ZnO + H2O VI

З огляду вивченої раніше класифікації хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів, встановлюємо, що серед наведених рівнянь є ті, які належать до реакцій сполучення (реакції II, III, IV), розкладу (VI), заміщення (V) та обміну (І).

Визначимо ступені окиснення елементів у наведених в рівняннях.

Зверніть увагу на ступені окиснення елементів у простих речовинах — вони дорівнюють нулю.

А тепер порівняймо значення ступенів окиснення елементів у реагентах і продуктах реакції для кожного з наведених рівнянь. Як видно, у рівняннях I, III і VI жоден з хімічних елементів не змінив ступеня окиснення. Отже, реакції (I, III, VI) належать до реакцій, що відбулися без змін ступенів окиснення елементів. Реакції, описані рівняннями II, IV, V, містять елементи, які змінили ступені окиснення. Їх зараховують до окисно-відновних реакцій.

Реакції, які відбуваються зі зміною ступенів окиснення елементів, називають окисно-відновними.

Зверніть увагу, що в більшості окисно-відновних реакцій беруть участь або утворюються прості речовини. У розглянутих випадках — це цинк і кисень (II), цинк і хлор (IV), цинк і водень (V).

Підсумки

1. За ознакою зміни ступенів окиснення хімічних елементів реакції поділяють на дві великі групи:

 • реакції, що відбуваються без зміни ступенів окиснення елементів;
 • реакції, що відбуваються зі зміною ступенів окиснення елементів, — їх називають окисно-відновними реакціями.

2. Окисно-відновними реакціями є зазвичай реакції розкладу, сполучення і заміщення. Більшість реакцій обміну не належать до окисно-відновних реакцій.

Контрольні запитання

 • 1. Які реакції називають окисно-відновними, а які — ні?
 • 2. Наведіть приклад двох окисно-відновних реакцій за участі хлоридної кислоти.
 • 3. Як довести, що реакція є окисно-відновною?

Вправи та задачі

1. Укажіть рівняння окисно-відновних реакцій:

 • а) Fe2O3 + 3C = 2Fe + 3CO↑;
 • б) 2SO2 + O2 = 2SO3;
 • в) СО2 + 2КОН = К2СО3 + Н2О;
 • г) Ва(ОН)2 + 2HNO3 = Ba(NO3)2 + 2Н2О;
 • г) SO3 + Η2Ο = H2SO4;
 • д) 2СО + О2 = 2СО2.

2. Визначте ступені окиснення Мангану в сполуках: МnО, МnО2, МnО3.

3. Перетворіть схеми реакцій на рівняння. Серед наведених схем виберіть ті, що не відповідають окисно-відновним реакціям. Поясніть свій вибір:

 • а) NaOH + Н3РО4 → Na3PO4 + Н2О;
 • б) КСlО3 → КСlО4 + КСl;
 • в) AgNO3 → Ag + ΝΟ2↑ + О2↑;
 • г) Fe2O3 + НСl → FeCl3 + Н2О;
 • ґ) Ва(ОН)2 + N2O5 → Ba(NO3)2 + Н2О;
 • д) NO2 + Н2О + О2 → HNO3.

4. Манган утворює дві солі з однаковим якісним складом. Формули цих речовин — Na2MnO4 та NaMnO4. Укажіть формулу речовини, у якій Манган виявляє найвищий ступінь окиснення. Обчисліть відносну молекулярну масу, молярну масу її та кількість речовини у 28,4 г цієї солі.