Хімія. 9 клас. Березан

Юні друзі!

Ви вивчали хімію в попередніх класах і вже знаєте чимало з цього предмета. Але це лише мізерна частка сучасних хімічних знань. Наука про перетворення речовин настільки різноманітна, що потрібні роки наполегливої праці для оволодіння її основами. Ліки, барвники, мийні засоби, складові харчових продуктів, предмети побуту — ось далеко не повний перелік речовин, якими ми користуємося щодня. Їх виготовлення базується на хімічних процесах. Окрім цього, хімія допомагає пояснити явища природи, розкрити причини захворювань, зрозуміти суть виробничих процесів, правильно застосовувати речовини в побуті. Тому хімія — надзвичайно цікава наука.

Щоб вивчення хімії було успішним, матеріал підручника варто опрацьовувати послідовно, нічого не пропускаючи, адже кожний наступний параграф ґрунтується на попередньому. Працюючи з книжкою, обов'язково розмірковуйте, намагайтеся встановлювати причинно-наслідкові зв'язки.

Можливо, спершу ви не все зрозумієте. Тоді слід докласти зусиль і попрацювати ще. Розгляньте рисунки, таблиці, схеми. Зазвичай це допомагає розібратись у матеріалі, а зорова пам'ять сприятиме кращому його засвоєнню.

Хімія — наука переважно експериментальна. Підручник містить детальні вказівки щодо виконання дослідів і практичних робіт. Користуючись ними, ви зможете, якщо бажаєте, повторити деякі досліди в домашніх умовах.

Щоб перевірити свій рівень засвоєння навчального матеріалу, дайте відповіді на всі запитання та виконайте вправи, подані наприкінці кожного параграфа.

Якщо ви хочете мати ґрунтовніші знання, ознайомтесь із додатковим теоретичним матеріалом, цікавими повідомленнями, запропонованими в підручнику. Ускладнені задачі позначено зірочкою *. Для розширення кругозору читайте й інші книги з хімії.

Успіхів вам у вивченні хімії!

ПОВТОРЕННЯ

Під час повторення людина не лише згадує щось призабуте, а й часто по-новому переосмислює його. Як наслідок — набуваються ґрунтовні знання. Недарма народне прислів’я стверджує, що «повторення — мати будь-якого навчання». Тому, перш ніж братись за вивчення нового матеріалу, пригадаймо головне з курсу хімії 8 класу.

§ 1. Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу

Ознайомившись із матеріалом параграфа, ви:

 • повторите класифікацію неорганічних речовин;
 • пригадаєте хімічний склад речовин і правила складання їх назв;
 • узагальните знання про хімічні властивості кислотних, основних та амфотерних оксидів, кислот, основ і солей.

Склад і властивості основних класів неорганічних сполук

На сьогодні відомо понад 100 тисяч неорганічних речовин, які відповідно до їх складу поділяють на прості та складні.

Прості речовини — це речовини, які складаються з атомів одного хімічного елемента.

Наприклад: водень — Н2, кисень — О2, золото — Au, уран — U.

Прості речовини поділяють на метали і неметали, серед яких виділяють особливу групу інертних газів: Не, Ne, Ar, Kr, Хе, Rn.

Схема 1.1. Класифікація простих речовин

Складні речовини — це сполуки, які складаються з атомів кількох хімічних елементів. Частина складних речовин утворена йонами.

Найважливішими класами складних неорганічних речовин є оксиди, кислоти, основи, солі та амфотерні гідроксиди.

Схема 1.2. Класифікація складних речовин

Оксиди — це бінарні сполуки будь-якого елемента з Оксигеном, що виявляє ступінь окиснення -2.

Оксиди поділяють на солетворні й несолетворні. Солетворні, у свою чергу, поділяють на основні, кислотні й амфотерні. Загальна формула оксидів — ЕmОn.

Схема 1.3. Класифікація оксидів

Кислоти — це сполуки, молекули яких містять один або кілька атомів Гідрогену, здатних під час хімічних реакцій заміщуватися на йони металічних елементів.

Схема 1.4. Класифікація кислот

Основи — це сполуки, що складаються з катіона металічного елемента й одного або кількох гідроксид-іонів ОН-.

Загальна формула основ — Е(ОН)n.

Схема 1.5. Класифікація основ

Сіль — сполука, до складу якої входять катіони металічного елемента й аніони кислотних залишків.

Пригадаймо, як слід читати формули солей:

Al2(SO4)3 — алюміній сульфат;

К2СО3 — калій карбонат;

CuSO3 — купрум(ІІ) сульфіт;

Zn(NO3)2 — цинк нітрат;

FeCl3 — ферум(ІІІ) хлорид;

CuS — купрум(ІІ) сульфід.

Амфотерними називають гідроксиди, здатні виявляти і основні, і кислотні властивості.

Хімічні властивості оксидів

Розгляньте таблицю та зробіть висновок щодо спільних і відмінних властивостей кислотних, основних та амфотерних оксидів.

Таблиця 1.1. Хімічні властивості оксидів

Хімічні властивості кислот

Кислоти взаємодіють:

• з металами, розміщеними в ряду активності лівіше від водню (див. форзац):

Zn + H2SO4 (розв.) = ZnSO4 + Н2↑;

• з основними оксидами:

ВаО + 2НСl = ВаСl2 + Η2Ο;

• з основами:

2КOН + H2SO4 = K2SO4 + 2Н2О;

• з амфотерними оксидами:

Аl2O3 + 6HNO3 = 2Al(NO3)3+ 3Н2О;

• із солями:

AgNO3 + НСl = AgCl↓ + HNO3;

К2СО3 + 2НСl = 2КСl + СО2↑ + Н2О;

K2SiO3 + H2SO4 = K2SO4 + H2SiO3.

Хімічні властивості основ

Нерозчинні у воді основи

взаємодіють з кислотами:

Cu(OH)2 + 2НСl = СuСl2 + 2Н2О;

• під час нагрівання розкладаються:

Fe(OH)2 =t° FeO + Н2О;

Розчинні у воді основи (луги) взаємодіють:

• з кислотними оксидами:

2КOН + SO2 = K2SO3 + Н2О;

• з кислотами:

3КОН + Н3РО4 = К3РО4 + 3Н2О;

• з амфотерними оксидами:

2КОН + ΖnΟ =t° Κ2ΖnΟ2 + H2O;

• з амфотерними гідроксидами:

КОН + Аl(ОН)3 =t° КАlО2 + 2Н2О;

• із солями:

2NaOH + СuСl2 = Сu(ОН)2↓ + 2NaCl;

3КОН + Fe(NO3)3 = Fe(OH)3↓ + 3KNO3.

Під час нагрівання деякі луги розкладаються:

Ва(ОН)2 =t° ВаО + H2О.

Хімічні властивості солей

Солі взаємодіють:

• з металами, розміщенимив ряду активності лівіше від металічного елемента, що входить до складу солі:

Cu + HgCl2 = СuСl2 + Hg;

• з лугами:

2КОН + Cu(NO3)2 = Сu(ОН)2↓ + 2KNO3;

• з кислотами:

ZnCO3 + H2SO4 = ZnSO4 + СО2↑ + Н2О;

Ba(NO3)2 + H2SO4 = BaSO4↓ + 2HNO3;

• з іншими солями:

K2CO3 + MgCl2 = 2KCl + MgCO3↓.

Пригадайте умови перебігу реакцій: сіль + метал; сіль + луг; сіль + сіль.

Хімічні властивості амфотерних гідроксидів

Амфотерні гідроксиди взаємодіють:

• з кислотами: Аl(ОН)3 + 3HNO3 = Al(NO)3+ 3Н2О;

• з лугами: 2КОН + Zn(OH)2 =t° K2ZnO2 + 2Н2О.

Під час нагрівання розкладаються: 2Аl(ОН)3 =t° Аl2О3 + 3Н2О.

Підсумки

 • 1. Прості речовини — це речовини, які складаються з атомів одного елемента.
 • 2. Серед простих речовин виділяють метали і неметали.
 • 3. Складні речовини складаються з атомів кількох елементів; частина складних речовин утворена йонами.
 • 4. Оксиди — це бінарні сполуки будь-якого елемента з Оксигеном, що виявляє ступінь окиснення -2.
 • 5. Оксиди поділяють на несолетворні та солетворні, серед яких виділяють основні, кислотні та амфотерні оксиди.
 • 6. Кислоти — це сполуки, молекули яких містять один або кілька атомів Гідрогену, здатних під час хімічних реакцій заміщуватися на йони металічних елементів.
 • 7. Основи — це сполуки, які складаються з катіона металічного елемента й одного або кількох гідроксид-іонів ОН-.
 • 8. Сіль — це сполука, до складу якої входять катіони металічного елемента й аніони кислотних залишків.
 • 9. Основні оксиди реагують з водою (лише оксиди, утворені лужними і лужноземельними металічними елементами), кислотними оксидами, кислотами, амфотерними оксидами й амфотерними гідроксидами.
 • 10. Кислоти взаємодіють з основами, основними та амфотерними оксидами, деякими солями, металами, розміщеними лівіше від водню в ряду активності металів.
 • 11. Луги взаємодіють з кислотними оксидами, кислотами, амфотерними оксидами й амфотерними гідроксидами, із солями (за певних умов).
 • 12. Солі за певних умов взаємодіють з металами, кислотами, лугами та іншими солями.

Контрольні запитання

 • 1. Наведіть приклади двохосновних оксигеновмісних кислот.
 • 2. Наведіть приклади реакцій нейтралізації за участі:

а) одноосновної кислоти; б) амфотерного гідроксиду.

 • 3. Як кислоти взаємодіють з металами? Наведіть приклади.
 • 4. Як солі взаємодіють з металами? Наведіть приклади.
 • 5. Наведіть приклади основних оксидів.
 • 6. За яких умов сіль може реагувати з лугом? Наведіть приклади.
 • 7. Наведіть приклади металів, які не взаємодіють із хлоридною кислотою.
 • 8. Наведіть приклади безоксигенових одноосновних кислот.

Вправи та задачі

1. До яких класів неорганічних сполук належать речовини, яким відповідають такі формули: MnS, MnO2, В2О3, КСl, К3РО4, Р2О5, Fe(OH)2, Сr(ОН)3, Н2СrО4, Al2S3, CsOH, KMnO4, Са(ОН)2, Cl2O, Сu2О?

2. Назвіть речовини, формули яких: Р2О3, N2O5, Сl2О7, CrO3, CrO, Сu(ОН)2, CuOH, Mn(NO3)2. BaSO4, BaSO3, BaS, Fe(OH)3, AlCl3.

3. Які з наведених речовин — BaO, HNO3, H2O, SO3, H2S, CO2, Ca(OH)2 — взаємодіють з калій гідроксидом? Напишіть рівняння реакцій.

4. Напишіть формули сполук: ферум(ІІІ) сульфат, купрум(ІІ) хлорид, магній сульфат, цинк карбонат, ферум(ІІІ) сульфід, барій ортофосфат, натрій ортофосфат.

5. З якими металами — магній, цинк, залізо, срібло, ртуть, алюміній — реагує розведена сульфатна кислота? Напишіть рівняння реакцій.

6. З якими речовинами — SO3, KNO3, MgCO3, K2SO4, ZnS, NaOH, Fe2O3 — реагуватиме хлоридна кислота? Напишіть рівняння реакцій.

7. Напишіть рівняння реакцій згідно з наведеними схемами:

 • а) Zn → ZnO → ZnSO4 → Ζn(ΟH)2 → ZnCl2 → Zn(NO3)2 → Mg(NO3)2 → Mg(OH)2 MgO;
 • б) фосфор → фосфор(V) оксид → ортофосфатна кислота → натрій ортофосфат → магній ортофосфат.

8. Напишіть рівняння реакцій згідно з наведеними схемами:

 • а) натрій гідроксид → купрум(ІІ) гідроксид;
 • б) калій гідроксид → ферум(ІІ) гідроксид;
 • в) магній сульфат → магній гідроксид;
 • г) барій гідроксид → ферум(ІІІ) гідроксид.

9. Напишіть рівняння реакцій і визначте невідомі речовини X, Y та Z у кожній з наведених схем:

 • а) Аl2О3 Х → Аl(ОН)3:
 • б) CuO → Y → Сu(ОН)2;
 • в) К2СО3 → Z → Na2CO3.

10. Запропонуйте 3-4 способи добування:

 • а) ферум(ІІІ) сульфату;
 • б) магній хлориду.

11. Розгляньте схему «Генетичні зв'язки неорганічних сполук». Наведіть приклади рівнянь, використавши метал кальцій Са і неметал фосфор Р, які б ілюстрували ці зв'язки.

Генетичні зв'язки неорганічних сполук

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст