Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Андрусишин - Нова програма

§ 3. Поняття і види соціальних норм

1. Що таке правила та як вони виникають

Ви повинні вивчити правила гри. І тоді ви будете грати краще за всіх.

Альберт Енштейн

Ще з давніх часів люди прагнули організувати, упорядкувати, врегулювати своє життя. Навіть у первісному суспільстві існувала система певних правил, яких необхідно було дотримуватись у племені. Наприклад, перед полюванням обов’язково виконувалися ритуальні танці з убивством намальованої тварини. Вважалося, що без цього обряду похід буде невдалим.

Також існувала система заборон, яку створював вождь під назвою табу. Згодом виникають перші держави, у яких формуються закони та правила життя людей. Першими такими законами стануть «Закони Хамурапі» у Вавилоні та «Закони 12 таблиць» у Римській імперії.

Стовп із законами Хамурапі

Ритуальні танці

На українських землях першим збірником правових норм стала «Руська Правда»

Робота з документом (правила роботи)

• Визначте, які правила встановлювалися в «Руській Правді».

• Які сфери людського життя вона регулювала?

• Які покарання використовувалися за порушення встановлених правил?

10. Якщо буде на кого наклепна віра (звинувачення в убивстві), то треба мати 7 свідків, які і встановлять віру (провину). А коли варяг, чи хто інший, то 2 [свідки].

22. Коли челядник (холоп) сховається, і на торгу сповістять про його втечу чи пропажу (це означало заборону переховувати холопа чи приймати його, як і крадену річ) і через три дні його не знайдуть, то після третього дня новий господар вважає його своїм челядником, а попередньому власнику холопа сплачує 3 гривні продажі.

23. Якщо хто сяде на чужого коня, не запитавши, то сплачує 3 гривні продажі.

24. Коли хто загубить коня, чи вбрання, чи зброю і про це звіщено на торгу, а потім впізнають їх у своєму місті, то своє власник має забрати в наявності і одержати за кривду 3 гривні.

25. Коли хто впізнає своє, що загубив чи що було у нього вкрадено — чи кінь, чи одяг, чи худоба, то хай не говорить: «це моє», але: «веди на свод [14], де взяв»; встановлять, хто злодій, тоді своє візьме і, що загинуло, винуватець почне сплачувати.

«Руська Правда» - створений Ярославом Мудрим перший збірник давньоруського права, що складався з норм звичаєвого права, князівських уставів та збірників грецького та слов’янського права. В ній не було передбачено смертної кари, а вбивство каралося "гривнею", тобто відшкодовувалось у грошовій формі. За злочин проти людини, незалежно від її соціального стану, встановлювався штраф. Оригінал документа не зберігся, однак відомо, що сини Ярослава у другій половині XI ст. істотно доповнили та змінили його, створивши «Правду Ярославичів». Тепер відомо понад 100 списків «Руської Правди», складених протягом ХІ-ХІІІ ст.

Випереджальні запитання

• З якими правилами вам доводиться зустрічатися протягом дня?

• Які можуть бути наслідки їх невиконання?

Стародавні цивілізації не змогли б існувати без правил і законів, так само як і в наш час жодна країна не може існувати без них.

Хоч би яку сферу нашої життєдіяльності ви взяли, там завжди існують якісь правила. Наприклад, їдучи до школи у маршрутці, ви бачите правила користування цим видом транспорту.

Граючи на заняттях фізкультури у різні спортивні ігри, ви дотримуєтеся правил змагань, або, приходячи до школи, ви дієте відповідно до правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, якими визначається час початку та закінчення навчання, ваш час відпочинку, обов’язки учнів.

Отже, правила — це норми суспільного життя, які визначають дії людей, колективів, організацій у різних життєвих ситуаціях.

Питання для дискусії

Опрацюйте наведені протилежні думки про роль правил у суспільстві та обговоріть у групах: чи може суспільство існувати без правил?

Айзек Азімов

Роберт Мерл

2. Які правила існують у суспільстві

Правила — це норми суспільного життя, які визначають дії людей, організацій, колективів у певних життєвих ситуаціях

Отже, саме завдяки правилам існує звичний для нас суспільний порядок. Правила існують у різних сферах людського життя, тому їх прийнято поділяти на певні види.

Види правил залежно від того, хто їх запровадив:

Органи державної влади

Закони, правила дорожнього руху, правила офіційних спортивних змагань та ін.

Суспільство

Моральні правила, які визначають розуміння добра і зла, співвідношення . порядності та безчестя,

Релігійні громади

Релігійні канони, правила відправлення релігійних обрядів, повсякденної поведінки вірян.

У правознавстві для характеристики правил застосовують поняття «норма».

Норми - це певні правила, які встановлюють, зобов’язують, забороняють, дозволяють ті чи інші дії.

Вирізняють дві великі групи норм: технічні й соціальні норми.

Завдання

Приведіть приклади технічних та соціальних норм.

З яким з них ви частіше зустрічаєтеся у своєму житті?

3. У чому призначення правил

Розвиток суспільства впливає на характер і значущість того чи іншого виду норм. Суспільство не може існувати без правил (норм поведінки). Вони регулюють взаємини між людьми, допомагають попереджати та вирішувати конфлікт.

Соціальні норми — загальні правила поведінки, що складаються та регулюють відносини між людьми в суспільстві. Соціальні норми є різними і залежать від того, ким і як вони встановлюються та яку сферу суспільного життя регулюють.

Кожна соціальна норма має специфічні риси, але кожній з них притаманні й загальні для всіх норм ознаки:

• регулюють відносини, які існують між людьми в суспільстві та між суспільством і державою;

• мають загальний характер, діють як типові регулятори поведінки, тобто поширюються на невизначене коло осіб та розраховані на багаторазове застосування;

• виникають у процесі історичного розвитку і функціонування суспільства внаслідок свідомої вольової діяльності людей;

• гарантуються та забезпечуються певними засобами суспільного або державного впливу.

Зазначені ознаки соціальної норми характеризують її як важливий регулятор суспільних відносин, що активно впливає на поведінку людей і визначає її дії в різних життєвих обставинах.

Звичаї та традиції, є найбільш давньою формою регулювання відносин між людьми. Вони відображають звичайну, типову, само собою зрозумілу поведінку, яка склалася в результаті багаторазового повторення і застосування. Наприклад, звичай вітання, рукостискання при зустрічі.

Релігійні норми регулюють ставлення до Бога, церкви, один до одного. Такі правила, що встановлюють порядок проведення релігійних обрядів, поведінку вірян, містяться у священних книгах (для християн — це Біблія та Євангеліє, для мусульман — Коран тощо).

Політичні норми регулюють відносини різних соціальних груп населення у процесі їхньої участі в боротьбі за політичну владу та представлені в програмах, політичних деклараціях політичних партій, суспільних рухів.

Корпоративні норми встановлюються в різних колективних організаціях — громадських організаціях, трудових, студентських, учнівських колективах і регулюють в основному організаційні відносини: порядок формування, участі, діяльності таких об’єднань, порядок ухвалення рішень.

Моральними нормами називають правила, які визначають поведінку людини в аспекті розуміння добра і зла, справедливості й милосердя, співвідношення порядності та безчестя.

Правові норми встановлює держава (від імені якої їх приймають різні державні органи) для регулювання відносин між людьми. Вони є обов’язковими для виконання всіма, держава охороняє їх від порушень, а за їх невиконання застосовуються заходи державного впливу.

Необхідно зазначити, що право і мораль — це засоби соціального нормативного регулювання, що взаємно доповнюють один одного, тому мають спільні риси, а саме:

— є різновидами соціальних норм;

— мають спільну мету — упорядкування суспільних відносин, встановлення і підтримання порядку в суспільстві;

— мають однакове функціональне призначення — формувати правила поведінки людей у суспільстві, впливати на їхню поведінку, регулювати відносини між ними;

— є правилами поведінки загального характеру;

— обумовлені матеріальним і духовним розвитком суспільства, прихильністю людей до ідеалів свободи і справедливості;

— певним чином установлюються, закріплюються та гарантуються.

Водночас норми права і норми моралі мають відмінні ознаки:

НОРМИ ПРАВА

• Формулюються державними органами.

• Встановлюються або санкціонуються відповідними державними органами.

• Встановлюються у спеціально визначених формах (закон, указ).

• Набувають чинності, змінюються і скасовуються офіційно в точно визначеному порядку.

• Містять детальну регламентацію поведінки суб’єктів, формулюють їхні конкретні права та обов’язки.

• Утворюють єдину погоджену систему наказів і є загальнообов’язковими.

• Забезпечуються заходами державного примусу.

НОРМИ МОРАЛІ

• Відображають волю всього суспільства.

• Забезпечуються позадержавними засобами: звичаями, внутрішніми мотивами.

• Існують у будь-якому суспільстві, власне й до виникнення держави.

• Існують здебільшого у свідомості людей і формального визначення не мають.

• Не мають єдності, погодженості наказів і формальної загальнообов’язковості.

• Складаються, поширюються повільно впродовж тривалого часу.

• Є загальними правилами поведінки суб’єктів, сформульованими у вигляді принципів, ідей.

Завдання.

Визначте, нормами права чи моралі регулюються наведені дії.

1. Хлопець не поступився бабусі місцем у транспорті.

2. Сусід уночі голосно співав на вулиці.

3. Паління у громадському місці.

4. Учень позичив книжку в однокласника.

4. Дівчинка перейшла дорогу на червоне світло.

5. Учні побилися на перерві.

6. Робітник не привітався з директором фірми.

Питання для самоперевірки

1. Що таке «правило»?

2. Чому в суспільстві виникають правила? Навіщо вони потрібні?

3. Чи можна жити в суспільстві та не виконувати правил проживання в ньому? Чому? Аргументуйте свою позицію.

4. Які види правових норм ви знаєте?

5. Що таке соціальні норми. Приведіть приклад?

Словник

Правила — норми суспільного життя, які визначають дії людей, колективів, організацій у різних життєвих ситуаціях.

Соціальні норми — загальні правила поведінки, що складаються та регулюють відносини між людьми в суспільстві

Норма — певні правила, які встановлюють, зобов’язують, забороняють, дозволяють ті чи інші дії.