Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Андрусишин - Нова програма

Розділ 1. Основи теорії держави і права

• Виникнення держави та її ознаки

• Державний лад

• Поняття і види соціальних норм

• Поняття та ознаки права

• Джерела права

§ 1. Виникнення держави та її ознаки

1. Причини виникнення держави

Появу держави обумовлено цілим комплексом економічних, кліматичних, географічних, релігійних та інших факторів, що мають важливе значення для організації суспільного життя. Перехід від племінної організації суспільства до держави є результатом тривалого, багатовікового процесу розвитку людської цивілізації. Умовно всі чинники можна переділити на такі групи:

Економічні

• за розподілом праці (відділення рільництва від скотарства, поява ремесла та торгівлі)

• поява надлишкового продукту та необхідності його розподілу в суспільстві

• поява приватної власності та майнової нерівності

Соціальні

• виникнення соціальних суперечностей між людьми

• розпад племінної структури суспільства

• необхідність створення нової організації суспільного життя для вирішення найважливіших потреб людей

Політичні

• необхідність створити новий устрій, який забезпечить повноцінне функціонування суспільства

• потреба у сильній владі з розгалуженою системою, яка зможе ефективно застосовувати примус у разі порушення встановлених суспільних норм

З ускладненням суспільного виробництва виникла потреба по-новому організувати суспільство і забезпечити ефективне управління соціальними процесами. Цьому сприяло і досягнення певного рівня добробуту суспільства, яке дозволяло утримувати професійний спеціалізований апарат управління.

Потрібно зауважити, що виникненню держави передував перехідний період у вигляді військової демократії, що супроводжувався постійними війнами, що, своєю чергою, дозволяло владній верхівці швидко і легітимно збагатитися за рахунок розграбування інших племен і закріпитися на певній території. Така система призвела до зростання ролі вождя і найближчого оточення. Вождь наділявся надприродними якостями і тому часто виконував релігійні функції. Так влада поступово ставала спадковою, а данина на утримання дружини і найближчих помічників перетворювалася на податки. Перераховані обставини послужили основою формування держави та державної влади, головним завданням якої стала підтримка єдності та стійкості людського суспільства.

Втім, питання про виникнення держави є дискусійним, що підтверджують різні теорії її походження.

Таблиця «Теорії походження держави»

Назва теорії

Сутність теорії

Представники

Теологічна

Пояснює походження держави і права Божою волею, процес виникнення і розвитку держави і права є аналогічним процесу створення Богом світу

Б. Августин, Т. Аквінський

Патріархальна

Визначає, що виникнення держави є результатом розвитку сім’ї та батьківської (патріархальної) влади

Платон, Аристотель, М. Драгоманов

Договірна

Визначає, що походження держави і права є результатом укладення суспільної угоди між людьми та усвідомлення ними своїх прав, потреб та інтересів. За цією угодою одні передають владу іншим, а інші дбають про їхні інтереси

Дж. Локк, Томас Гоббс, Жан-Жак Руссо, I. Кант

Органічна

Порівнює виникнення, будову і функції держави з зародженням, будовою і функціями живого організму. Тому держава, як і людський організм, народжується, розвивається і гине

Герберт Спенсер

Соціально-економічна

Визначає, що держава і право виникли внаслідок дій об’єктивних процесів економічного розвитку суспільства, а також його нерівномірного розвитку

Карл Маркс, Фрідріх Енгельс

Психологічна

Пояснює виникнення держави і права особливими властивостями людської психіки — потребою людей жити в організованому суспільстві. А також, що одним людям притаманно керувати, а іншим — підкорятися

Лев Петражинський, Габріель Тард

Завойовницька

Визначає, що держава виникає внаслідок завоювання одними народами інших та збереження контролю над ними за допомогою апарату примусу

Людвіг Гумплович, Карл Каутський, Євген Дюрінг

Сакральна

Доводить, що влада має магічне походження. Першими носіями влади були маги, жерці, чаклуни, боги або люди з надприродними здібностями

Д. Фрейзер

Космічна

Держава виникла внаслідок втручання інопланетних цивілізацій, які створили власний суспільний устрій на Землі

В.І. Вернадський, П. Тейяр де Шарден

Завдання

Опрацюйте таблицю та поміркуйте, яку теорію виникнення держави ви підтримуєте? Чому? Обговоріть це питання в групах.

2. Поняття й ознаки держави

Протягом різних історичних періодів вчені намагалися дати своє визначення держави, яке, на їхню думку, найточніше змогло б передати її особливості та зміст. Наприклад, у стародавній Греції філософ Арістотель вказував, що держава — це зосередження всіх моральних і розумових інтересів громадян. У Стародавньому Римі оратор Цицерон стверджував, що держава — це союз громадян, об'єднаних на основі права і загальної користі. В епоху середньовіччя французький король Людовік XIV через свою необмежену владу сказав: «Держава — це я!». Таким чином сформувалося понад 100 різних визначень держави. Що ж до сучасної юридичної науки, то вона визначає, що:

Держава — це особлива організація політичної влади в соціально неоднорідному суспільстві, за допомоги, якої забезпечується його цілісність, безпека та здійснюється керівництво і управління суспільними справами.

Для характеристики держави використовуються такі основні ознаки:

територія

(обмежена частина поверхні планети Земля). Сама територія не породжує держави. Вона тільки утворює цілісний недоторканний зовні простір, у межах якого держава поширює свою владу на населення, що тут проживає

населення

громадяни, які проживають на території держави

суверенітет держави

закріплює та виражає верховенство державної влади на всій території, а також здатність держави бути незалежним учасником міжнародних відносин

публічна влада

влада, яка виступає від імені населення і за допомогою правових та організаційних засобів здійснює владні функції

фінансова система

створює єдину грошову систему, офіційну систему оподаткування і фінансового контролю

державний апарат

система державних органів і службових осіб, які здійснюють владні повноваження та керують суспільством;

апарат примусу

наявність правоохоронних органів, збройних сил

система права (правотворчість)

можливість видавати або санкціонувати загальнообов’язкові правила поведінки у вигляді правових норм

державні символи

герб, гімн, прапор

Завдання

Уявіть, що ви журналіст і вас відправили у відрядження на Запорізьку Січ, щоб ви написали статтю під назвою «Козацька держава». На які ознаки ви будете звертати увагу, щоб визначити, що у козаків справді була держава? Які з них будуть головними, а які — додатковими?

3. Функції держави

Функції держави — головні напрямки і види діяльності держави, обумовлені її завданнями і цілями й такі, що характеризують її сутність. Функції держави можна класифікувати за різноманітними критеріями.

За соціальним значенням державної діяльності:

основні функції — найважливіші напрямки діяльності держави, які мають пріоритетне значення у визначений історичний період розвитку суспільства (захист прав і свобод людини, економічна, соціальна);

неосновні (додаткові) функції — напрямки діяльності держави зі здійснення конкретних завдань, які мають супроводжувальний, допоміжний або обслуговувальний характер (управління персоналом, оподаткування, фінансовий контроль).

За часом їх дії:

постійні функції — напрямки діяльності держави, що здійснюються впродовж тривалого часу і притаманні їй на всіх або більшості етапах її існування, розвитку та функціонування (політична, соціальна, організація оборони країни);

тимчасові функції — напрямки діяльності держави, які спрямовані на вирішення деяких невідкладних завдань і здійснюються протягом певного періоду її існування (боротьба зі стихійним лихом, введення надзвичайного стану, боротьба з тероризмом).

Залежно від сфери діяльності бувають внутрішні та зовнішні функції.

Завдання

Визначте, до яких функцій держави належать наведені приклади.

1. Участь України в ООН.

2. Ліквідація наслідків Чорнобильської катастрофи.

3. Виплата стипендій студентам.

4. Проведення Антитерористичної операції.

5. Укладання торгівельної угоди України з Румунією.

6. Спільний політ українських та американських астронавтів у космос.

7. Прийняття Верховною Радою Закону про Державний бюджет.

8. Отримання Україною безвізового режиму.

4. Державна влада.

Влада — здатність певного суб’єкта (індивіда, колективу, організації) підпорядковувати собі волю і поведінку іншого суб’єкта у своїх власних інтересах чи інтересах інших осіб, за допомогою різноманітних засобів (примус, право, авторитет, тощо).

В залежності від галузі функціонування існують різні види влади:

Економічна влада — це об’єктивно зумовлені матеріальними потребами життя суспільства відносини, в яких власник засобів виробництва підпорядковує своїй волі волю інших учасників процесу виробництва. Способами такого підпорядкування можуть бути як безпосереднє володіння власністю, так і контроль над нею, а також кошти, цінні папери. Прикладом буде діяльність банків, приватних підприємств або заводів.

Соціальна влада передбачає розподіл соціальних благ і пов’язана з визначенням статусу різних груп у структурі суспільства, посад, прав, наданням соціальних послуг у сфері освіти, охорони здоров’я, забезпечення житлом, а також розподілом доходів, пільг і привілеїв.

Релігійна — цей вид влади реалізується за допомогою таких засобів, як релігія, мораль.

Сімейна влада — це побудований на силі авторитету вплив одного або кількох членів сім’ї на її розвиток і добробут.

Державна влада — це влада, яка здійснюється тільки державою та її органами і характеризується суверенністю, універсальністю та здатністю владно-примусового впливу на поведінку всіх людей та їх організацій, що забезпечується державно-правовими методами.

У сучасному демократично орієнтованому суспільстві державна влада грунтується на принципі народовладдя. її джерело — не божественна воля і не харизматичні властивості правителя, а суверенітет народу; його волею, вираженою в Конституції країни, визначається характер державної влади та форми її здійснення.

Завдання

Опрацюйте ст. 5 Конституції України та визначте:

1. Хто є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні?

2. Яким чином народ здійснює владу?

Стаття 5. Україна є республікою.

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

Ніхто не може узурпувати державну владу.

Державна влада має власні ознаки, які притаманні тільки їй:

• є публічною владою, тобто офіційно управляє справами всього суспільства в цілому і регулює відносини між великими й малими соціальними групами в інтересах тієї його частини, котра опанувала цією владою;

• суверенною владою, тобто у сфері державних справ вона має верховенство, самостійність і незалежність по відношенню до будь-якої іншої влади як усередині держави, так і за її межами;

• здійснюється на постійній основі спеціальним апаратом влади (державним апаратом);

• має монопольне право застосовувати примус на своїй території;

• має виключне право оподаткування певних осіб, що перебувають на території держави (наприклад для формування бюджету держави);

• поширюється на всіх осіб, які перебувають на території держави (виключенням можуть бути іноземні дипломати, які мають дипломатичний імунітет);

• видає нормативно-правові акти;

• є легітимною (тобто законність здійснення та формування органів влади). Легітимну державну владу визначають як владу, що встановлюється відповідно до процедури, передбаченої нормами права. Легітимізація влади в цивілізованому суспільстві відбувається, насамперед, через загальні демократичні вибори. Результатом їх проведення є створення загальнонародного і водночас загальнодержавного представницького органу влади.

Отже, легітимізація державної влади має відбуватися способом її делегування від одного суб'єкта — народу, іншому — державі. Зрозуміло, що цей перехід не може бути стихійним, він має регулюватися демократичними конституційними принципами й нормами, передусім, принципом розподілу влади на законодавчу, виконавчу, судову.

Саме такий принцип закріплено в ст. 6 Конституції України.

Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

Отже, в Україні державна влада має таку схему:

Отже, необхідною умовою зміцнення і розвитку державної влади є її законність, однакове і неухильне виконання законів, що видаються органами та посадовими особами держави. Крім того, державна влада належить до необхідних і спеціальних засобів для управління, організації суспільства, прийняття та приведення в життя законів, призначених для врегулювання відносин як у самій державі, так і на міжнародному рівні.

Запитання для повторення та обговорення

1. Назвіть причини виникнення держави.

2. Які теорії походження держави ви знаєте? Яка з них, на ваш погляд, найбільш точно пояснює причини виникнення держави?

3. Що таке влада? Назвіть її види.

4. В чому полягає особливість державної влади?

5. На яких засадах здійснюється державна влада в Україні?

Словник

Держава — це особлива організація політичної влади в соціально неоднорідному суспільстві, за допомогою якої забезпечується його цілісність і безпека та здійснюється керівництво і управління суспільними справами.

Функції держави — головні напрямки і види діяльності держави, обумовлені її завданнями і цілями й такі, що характеризують її сутність.

Влада — здатність певного суб’єкта (індивіда, колективу, організації) підпорядковувати собі волю і поведінку іншого суб’єкта у своїх власних інтересах чи інтересах інших осіб за допомогою різноманітних засобів.