Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 10 клас. Андерсон - Нова програма

Самоконтроль рівня навчальних досягнень

Репродукція та розвиток

Тестові завдання з однією правильною відповіддю (0,5 бала)

1. Укажіть рівень організації живого, на якому відтворення забезпечує реплікація.

А молекулярний

Б клітинний

В організмовий

Г екосистемний

2. Процес індивідуального розвитку організму називають

А еволюцією

Б онтогенезом

В трансгенезом

Г ембріогенезом

3. Ембріогенез - це процес, який починається заплідненням і закінчується

А утворенням зиготи

Б смертю організму

В статевим дозріванням

Г виходом організму із зародкових оболонок або народженням

4. На рисунку зображено клітинний цикл.

Що позначено літерою Х?

А інтерфазу

Б метафазу

В анафазу

Г телофазу

5. Укажіть фізичний онкогенний фактор.

А віруси

Б бензопірен

В гербіциди

Г іонізувальне випромінювання

6. Як називають спосіб трансплантації, за якого реципієнт трансплантата є донором для самого себе?

А аутологічна

Б гомологічна

В гетерологічна

Г міжвидова

Тестові завдання з однією правильною відповіддю (1 бал)

7. Проаналізуйте твердження щодо зображеної клітини.

I. Містить гаплоїдний набір хромосом.

II. Літерою X позначено ядро.

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише І

Б правильне лише ІІ

В обидва правильні

Г правильних немає

8. Укажіть правильну послідовність процесів, які відбуваються під час мітозу.

1 розходження парних хроматид до різних полюсів

2 формування веретена поділу

3 хромосоми розташовуються в «екваторіальній» площині клітини

4 дочірні хромосоми досягають двох полюсів клітини

А 1-2-3-4

Б 2-3-1-4

В 2-4-1-3

Г 3-1-4-2

9. Для обговорення впливу різних чинників на ріст і розвиток організму людини клас об’єднався у дві групи. Перша група зауважила, що поміж ознак організму людини є ті, що успадковуються і не змінюються в онтогенезі, зокрема група крові. Друга група зазначила, що до деяких захворювань людина може мати схильність, але під впливом умов середовища вони не розвиваються. Яка група висловила правильне судження?

А лише перша

Б лише друга

В обидві групи

Г жодна з груп

Тестові завдання з коротким описом (1,5 бала)

10. На рисунку схематично зображено поділ клітини. Схарактеризуйте цей поділ за наведеними ознаками.

Під час поділу відбувається

1 кросинговер

2 реплікація

3 транскрипція

Клітини, які утворюються внаслідок поділу

1 диплоїдні

2 гаплоїдні

3 диплоїдні та гаплоїдні

Цей процес забезпечує

1 сталість каріотипу під час статевого розмноження

2 вегетативне розмноження

3 розмноження соматичних клітин

11. Укажіть органи або системи органів людини, які розвиваються з певного зародкового листка під час ембріогенезу.

Ектодерма

1 нервова система

2 кровоносні судини

3 легені

Ендодерма

1 шкіра

2 легені

3 м’язи

Мезодерма

1 скелет

2 нервова система

3 кишечник

Виконайте завдання в письмовій формі (3 бали)

Оцініть вплив позитивних і негативних чинників на ріст і розвиток людини. Сформулюйте власне ставлення до трансплантації тканин та органів у людини, її перспектив.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст