Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 10 клас. Андерсон - Нова програма

Самоконтроль рівня навчальних досягнень

Вступ. Біорізноманіття

Тестові завдання з однією правильною відповіддю (0,5 бала)

1. Ці форми життя не мають клітинної організації, є білком і здатні викликати інфекційні захворювання людини та тварин. Укажіть їх.

А віруси

Б віроїди

В віріони

Г пріони

2. Укажіть захворювання людини, яке спричиняють віруси.

А губчаста енцефалопатія

Б ендемічний зоб

В туберкульоз

Г поліомієліт

3. Укажіть прокаріотичний організм.

А інфузорія-туфелька

Б хламідомонада

В ціанобатерія

Г амеба протей

4. Укажіть поміж зображених гетеротрофний організм, який пересувається за допомогою війок.

5. Автотрофні організми, у клітинах яких відбувається фотосинтез, - це

А залізобактерії

Б бактерії бродіння

В пурпурові бактерії

Г нітрифікувальні бактерії

6. Можливим способом попередження пріонного захворювання може бути

А профілактичне щеплення

Б використання антибіотиків

В введення лікувальної сироватки

Г не вживання в їжу зараженого м’яса

Тестові завдання з однією правильною відповіддю (1 бал)

7. Проаналізуйте твердження щодо вірусів.

I. Плазматична мембрана вірусів складається з ліпідів та білків.

II. Існують віруси, у яких носієм спадкової інформації є молекула РНК.

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише I

Б правильне лише II

В обидва правильні

Г немає правильних

8. Учень та учениця обговорювали значення прокаріотів у житті людини. Учень висловив думку, що поміж прокаріотів багато хвороботворних. Учениця зауважила, що вчені навчилися використовувати бактерії для отримання антибіотиків, гормонів, ферментів. Хто має рацію?

А лише учень

Б лише учениця

В обоє мають рацію

Г обоє помиляються

9. Під час лабораторної роботи учні та учениці спостерігали за рухом хламідомонади в напрямку до джерела світла. Така поведінка є виявом

А рефлексу

Б інстинкту

В позитивного таксису

Г негативного таксису

Тестові завдання з коротким описом (1,5 бала)

10. Прочитайте опис: «Це одноклітинні або колоніальні організми, які не мають мембранних органел. Поміж них є як автотрофні, так і гетеротрофні організми». Продовжте опис за наведеними ознаками.

Клітина містить

1 ядро

2 рибосоми

3 клітинну стінку з целюлози

Паразитичні види є причиною виникнення в людини

1 туберкульозу та холери

2 грипу та герпесу

3 цинги та рахіту

Унаслідок життєдіяльності певних видів утворилися поклади

1 торфу

2 залізної руди

3 кам’яного вугілля

11. Укажіть правильні твердження щодо зображеного організму.

До складу клітинної стінки входить

1 муреїн

2 целюлоза

3 крохмаль

За способом живлення є

1 фототрофом

2 хемотрофом

3 міксотрофом

В екосистемах належить до функціональної групи

1 продуцентів

2 консументів

3 редуцентів

Виконайте завдання в письмовій формі (3 бали)

Доведіть, що одноклітинний організм є біологічною системою.

Поясніть значення біологічних досліджень для розв’язання проблем людства.