Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 10 клас. Андерсон - Нова програма

§ 10. Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів

Якими є ознаки живого?

Яку будову має прокаріотична клітина?

Для розуміння сучасних поглядів на систему еукаріотичних організмів є потреба згадати особливості організації еукаріотичної клітини.

Будова еукаріотичної клітини. Зазвичай еукаріотичні клітини більші за розмірами, ніж прокаріотичні - їх середній діаметр становить біля 5-20 мкм, натомість у бактерій та архей - 0,5-2 мкм. Серед еукаріотів є одноклітинні та багатоклітинні організми - рослини, тварини та гриби, клітини яких мають спільний план будови (рис. 46).

Еукаріоти - це організми, клітини яких містять сформоване ядро та мембранні органели.

Еукаріотична клітина має три нерозривно пов’язані складові: поверхневий апарат, цитоплазму та ядро.

Поверхневий апарат складається з плазматичної мембрани, надмембранного та підмембранного комплексів. Клітини містять одномембранні (ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, вакуолі, лізосоми, пероксисоми) та двомембранні (мітохондрії, пластиди) органели. Рибосоми в еукаріотів більші, ніж рибосоми прокаріотів, також відрізняється будова джгутиків. Багато клітин еукаріотів здатно до фаго- та піноцитозу завдяки відсутності клітинної стінки.

Рис. 46. Еукаріотичні організми

Амеба протей

Дафнія

Улотрикс

Пеніциліум

Розпізнайте групи, до яких належать зображені організми. За якими ознаками ви це зробили?

Більша частина генетичного матеріалу міститься у хромосомах, що утворені молекулами ДНК та білками (гістонами). Також генетичний матеріал, окрім ядра, міститься в мітохондріях і представлений мітохондріальною ДНК. Майже для всіх рослин характерна наявність у деяких клітинах генетичного матеріалу не лише в ядрі та мітохондріях, а й у пластидах (зокрема в хлоропластах). Гени еукаріотичних організмів мають інтронно-екзонну будову.

На відміну від прокаріотів, у еукаріотів переважає статеве розмноження, яке пов’язане з обміном генетичною інформацією між різними особинами та здійснюється за допомогою спеціалізованих статевих клітин.

Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів. Поміж еукаріотичних організмів за особливостями будови клітини та процесами життєдіяльності вирізняються рослинні, тваринні та грибні організми (рис. 47). Одноклітинні еукаріотичні організми - цілісні біологічні системи, а тому їх розглядають як окрему групу. Вони нерідко поєднують ознаки, властиві представникам різних груп (пригадайте особливості Евглени зеленої).

До тваринних відносять багатоклітинні організми з гетеротрофним живленням, клітини яких мають глікокалікс. Рослини є організмами, автотрофними за способом живлення, клітини яких містять хлоропласти і клітинну стінку, до складу якої входить целюлоза. Гриби - гетеротрофні організми, клітини тіла яких не утворюють тканин, а клітинна стінка містить хітин. В екосистемах рослини переважно виступають продуцентами, тварини - консументами (рідше редуцентами), а гриби - редуцентами (рідше консументами).

До групи одноклітинних еукаріотів належать організми, поміж яких є і автотрофи (хламідомонада, хлорела), і гетеротрофи (інфузорії, амеби). Існують організми, спосіб живлення яких може змінюватися залежно від умов існування - міксотрофи.

Рис. 47. Будова рослинної (а), тваринної (б) та грибної (в) клітин

Виявіть ознаки схожості та відмінності клітин.

Сформулюйте відповіді на запитання:

1. Про що може свідчити схожість клітин?

2. Чим, на вашу думку, зумовлені відмінності?

1. Дайте означення поняття еукаріотів.

2. Опишіть будову еукаріотичної клітини.

3. Поясніть сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів.