Історія української літератури ХІ–ХVIII ст.

Тестові завдання для підсумкових робіт за модулем (орієнтовні)

І рівень

1. Християнство як офіційна релігія було запроваджене на Русі:

а) у 1000 р.;

б) у 988 р.;

в) у 1240 р.;

г) у 852 р.

2. З іменем якого Руського князя пов’язується запровадження християнства:

а) Володимира Мономаха;

б) Ольги;

в) Володимира Великого;

г) Ярослава Мудрого.

3. Як християнство вплинуло на розвиток українсько-руської культури та літератури:

а) жодним чином не вплинуло, мистецтво розвивалося вже сформованим напрямом;

б) лише у будівництві церков замість язичницьких капищ;

в) вплинуло на розвиток культури Київської Русі, зокрема на формування культури книги і книжного слова;

г) зміни торкнулися лише церковно-літургійної служби.

4. Яка держава була тим християнсько-культурним центром, звідки книжність поширювалася на Русь:

а) Рим;

б) Греція;

в) Візантія;

г) Росія.

5. З якого часу відома писемність на Україно-Руських землях:

а) від III ст. до нашої ери;

б) від XV-XVI ст. нашої ери;

в) з часу запровадження християнства на Русі;

г) від V-VI ст. н.е. — часу ймовірного написання «Велесової книги».

6. Вселенський собор 1054 року постановив:

а) заснування християнської церкви;

б) визнання митрополичої кафедри в Києві;

в) розкол єдиної християнської церкви на католицьку та православну;

г) запровадження християнства на Русі.

7. Визначте головні соціальні та державницькі процеси в східнослов’янському суспільстві середини IX століття - епохи Аскольда:

а) завершується формування давньоруської державного феодалізму і Давньоруської держави, з’являються перші відомості про переклад біблійних книг та хрещення Русі;

б) прийняття християнства як державної релігії на Русі;

в) масштабні завойовницькі походи руських князів та суттєве розширення кордонів держави;

г) підписання політичних та торгівельних договорів з Римом.

8. Доберіть аргументи на підтвердження тези Михайла Грушевського: «Століття ХІ-ХІІ - се період першого розцвіту київської культури. Перед тим лежало століття інтенсивної культурницької роботи, яка приготовляла цю добу розквіту. Бо з розцвіту ніщо не починається...»

9. Діяльність болгарських мислителів та місіонерів Кирила та Мефодія була спрямована на:

а) збільшення кількості перекладів греко-візантійської літератури;

б) створення спільнослов’янської кириличної абетки та церковнослов’янської мови;

в) створення східнослов’янської кириличної абетки та церковнослов’янської мови;

г) створення нової християнської філософії.

10. Прийняття княгинею Ольгою християнства під час її поїздки до Константинополя відбулося у:

а) 850-тих роках;

б) 900-тих роках;

в) 950-тих роках;

г) 930-их роках.

II рівень

1. Коли з’являється книжна література на Україно-Руських землях:

а) у часи татаро-монгольського іга;

б) разом із запровадженням Християнства на Русі;

в) у XVIII ст.;

г) у 1 ст. до н.е.

2. Вкажіть період активного розвитку оригінальної літератури Київської Русі:

а) 1-2 ст. І тисячоліття;

б) V-VI ст;

в) Х-ХІІІ ст.;

г) Х-ХVІІІ ст.

3. Як називається найдавніший датований східнослов’янський рукопис:

а) Остромирове Євангеліє;

б) Літопис Руський;

в) «Повість минулих літ»;

г) «Слово про Ігорів похід».

4. «Повість минулих літ» є:

а) хронікою про життя руських князів;

б) белетристичною повістю про минулі часи;

в) історичною і літературною пам’яткою, де історичні події викладені у формі літературних творів різних жанрів (військової повісті, легенди, переказу, монастирського оповідання тощо);

г) епічним твором великого обсягу про героїчні події доби Козаччини.

5. Вкажіть серед перелічених ім’я одного з авторів-літописців «Повісті минулих літ»:

а) Феодосій;

б) Нестор;

в) Володимир Мономах;

г) Ярослав Мудрий.

6. «Повість минулих літ» - перша частина більшого літописного зведення Київського Русі під умовною назвою:

а) Літопис Самовидця;

б) Хроніка Григорія Амартола;

в) «Літопис Руський»;

г) не входить до жодних зведень, а є окремим твором.

7. Аплікативний метод в літературі Київської Русі - це ____ .

8. Стилістична монументальність літератури XI ст. За Д. Чижевським характеризується: ____ виклад змісту; ____ композиція творів; думки часто концентруються в ____ формулу; ____ синтаксису; ____ ідеологія; «____ оптимізм».

9. Стилістична орнаментальність літератури XII ст. за Д. Чижевським характеризується: « ____ » погляд на світ; синтаксична будова ____ ; найтиповішим для духу часу є слово ____ ; характерні нові прикраси ____ ; порушення гармонії між «світом» та церквою, яка в XI ст. була постулатом, підвищувало самовпевненість обох сторін: на боці «духовному» ____ , на боці світу ____ .

10. Поняття культурно-історична епоха це:

а) умовно хронологічно окреслений історичний період, у контексті якого певні художньо-естетичні й літературні тенденції народжуються, досягають найвищого рівня розвитку, тобто стають визначальними і вершинними, і в результаті подальшої еволюції мистецтва слова вичерпують себе, трансформуються в інші, що є їх логічним продовженням або ж запереченням;

б) співвіднесення історичних подій та культурних явищ в межах одного часового проміжку;

в) час, у якому явища мистецтва чітко відтворюють історичні, суспільно-політичні події певної країни та певного народу.

11. Що означає грецьке за походженням слово «біблія»:

а) книги;

б) Бог;

в) хрест;

г) любов.

III рівень

1. Про кого йдеться у фрагменті, який є частиною оповіді «Повісті минулих літ» під 6501 [993] р.?

«І став тужити Володимир, посилаючи биричів по всьому війську своєму. І прийшов один старий муж до нього, і сказав йому: «Княже, єсть у мене один син удома, менший. Від самого дитинства ніхто не вдарив ним. Одного ж разу, коли я сварив його, а він м’яв шкуру, він розгнівався на мене і роздер шкуру руками». Князь же, це, почувши і зрадівши, послав по нього гінця зараз же.»

а) про воеводу Добриню;

б) про Буй-Тура Всеволода;

в) про Кирила Кожум’яку;

г) про білогородського старця.

2. Князь київський Олег гине, як йдеться в одній з легенд «Повісті минулих літ», від:

а) дикого звіра (узагальнений образ);

б) ведмедя, на полюванні;

в) свого коня;

г) вовка.

3. Визначте символічний зміст образів «Закону» і «Благодаті» за текстом «Слова про Закон і Благодать»:

а) добра і зла;

б) язичницький закон та християнська, євангельська благодать;

в) чоловіче і жіноче начало;

г) юність і зрілість людського віку.

4. У «Слові про Закон і Благодать» йдеться: «Похвалімо ж і ми, по силі нашій, хоч малими похвалами, того, хто велике і дивне діло сотворив, нашого вчителя і наставника, великого кагана нашої землі...». Якими ділами заслуговує Володимир Великий такої високої похвали від першого руського митрополита Іларіона, автора пам’ятки:

а) перемогою над печенігами;

б) запровадженням християнства на Русі;

в) укладання миру з греками;

г) об’єднанням слов’янських племен.

5. Про кого із синів Володимира Великого та яку церкву йдеться у фрагменті «Слова про Закон і Благодать»:

«Він храм великий святий Божої Премудрості воздвиг на святість і освячення городу твоєму і всілякою красою його прикрасив, золотом, і сріблом, і камінням дорогим, і портирами та дисконами дорогоцінними, так, що церква та стала дивом і славою на всі навколишні країни, бо іншої такої не знайдеться по всій півночі земній од сходу до заходу.»

а) Бориса;

б) Гліба;

в) Ярослава (у хрещенні Георгія) Мудрого;

г) Святополка Окаянного.

6. Чому навчає дітей Володимир Мономах у своєму «Повчанні»?

а) навичкам читання і письма;

б) методам держаного (князівського) господарювання;

в) головним цінностям християнської моралі та принципам князівської поведінки у приватному житті, управлінні державною;

г) успішному полюванню.

7. У популярному природничо-науковому творі «Фізіолог» розповідається про:

а) фізичні та хімічні властивості живих організмів;

б) фізичні дані різних видів тварин та людей;

в) книга є збірником алегорично-символічних розповідей морально-дидактичного змісту;

г) книга є збірником життєвих розповідей, що виражають спостережливість народу за природою.

8. «Як корабль не составиться без цвяхів, так праведник не збудується без книжного почитания» (Ізборник Святослава, 1076 р.). Так сказано про:

а) необхідність постійного та систематичного читання агіографічної літератури, як джерела пізнання образу святості та віднайдення власного шляху до праведного життя;

б) завдання письменства і всякого книжного знання: служба християнської побожності - поглиблення відомостей про християнську науку в прикладах морального життя і спасения;

в) постійну місію проповідників роз’яснювати і тлумачити основи віри у своїх проповідях та повчаннях;

г) це є словесна формула-оздоба - данина орнаментальному стилю середньовічної літератури.

9. Який період історії оріїв-русів охоплює оповідь у «Велесовій книзі»:

а) від великого потопу до Київської Русі;

б) від Хрещення Русі до нашестя монголо-татар;

в) від прадавніх часів до періоду князювання Аскольда і Діра;

г) від часів князювання Аскольда і Діра до князювання Володимира Великого.

10. Стаття Георгія Хировоска в Ізборнику 1073 року «Про образи» оповідає про:

а) про образи святих християнської церкви;

б) про образи мучеників руської церкви;

в) про образи як поетичні форми, що представляють практику художнього використання слова в Біблії;

г) про образи-персонажі у воїнських повістях.

11. Вкажіть події Літопису Київського, про які йдеться у наведеному фрагменті: «... тут увійшли послані Святополком і Давидом Сновид Ізечевич, конюх Святополків, і Дмитро, конюх Давидів, і стали розстеляти ковер. І розіславши, вони схопили Василька обидва, намагаючись повалити його. Та він боровся з ними кріпко, і не могли вони його удвох повалити. А тут увійшли другі, і повалили вони його, і зв'язали його, і, знявши дошку з печі, поклали на груди йому. І сіли по обидва боки Сновид Ізечевич і Дмитро, і не могли його удвох вдержати. Тоді підійшло інших двоє, і зняли вони другу дошку з печі, і сіли оба, і придавили його так сильно, що груди затріщали. І приступив торчин, на ім'я Берендій, овчар Святополків, держачи ножа. Він намагався ввертіти ножа в око, та не попав у око, а перерізав йому лице, — і було знати [пізніш] рану ту на лиці його. Потім же він увертів йому ножа в око і вийняв зіницю, тоді в друге око ввертів ножа і вийняв другу зіницю. І по тім часі він був, як мертвий»

а) чергова міжусобиця початку ХII століття;

б) події, що сталися між 1097-1100 роками, осліплення Василька Теребовлянського;

в) дії Святополка Окаянного супроти братів Бориса і Гліба, події 1115 року;

г) описано прихід до влади київського князі Святослава.

12. Який твір містить наведене повчання: «Розумійте ж і значення сеї притчі! Чоловік доброго роду - се Син Божий, а виноград - се земля і світ, а опліт - закон і заповіді, а слуги, довірені йому, - се ангели, а хромець - се тіло людське, а сліпець - се душа його. І як посадив їх біля воріт? Дав чоловікові у володіння всю землю, дав йому закон і заповіді, але коли чоловік переступив заповідь Божу і задля того був засуджений на смерть, то приводиться його душа до тіла і правдуються обоє, говорячи: «Не я переступила заповіді твої, лише тіло». І для того нема муки душам до другого приходу Христового, але їх стережуть у місці, яке тільки Бог знає.»

а) «Слово про Закон і Благодать», Іларіон;

б) «Слово по великодню», Кирило Турівський;

в) «Притча про сліпця і Хромця», Кирило Турівський;

г) «Повість про Варлама та Іосафа».

IV рівень

1. На прикладах різних творів періоду Київської Русі аргументовано розкрийте вплив Біблії (притч, символів, тем, ідей тощо) на твори книжної літератури.

2. Від якого із синів Ноєвих походять руські племена (укажіть на це, прочитавши цитату з «Повісті...»):

«Після потопу, отже, три сини Ноєві розділили Землю - Сим, Хам і Яфет. /.../ В яфетовій же частині сидить русь, чудь і всякі народи. /..../ Яфетове бо коліно й це: варяги, свеї, нормани, готи, русь, англи, галичани, волохи, римляни, німці, корляги, венедиці, фряги та інші.»

Поясність суть християнської моделі історії Русі, сформульованої цим міфологічним образом.

3. У чому виявлялася кмітливість хлопчика з обродькою, який врятував Київ від печенігів у 6476 [968] р., коли київський князь Святослав був у поході, а в місті залишилася Ольга з онуками. Розкрийте образ простолюдина на прикладі згаданого переказу.

4. Дмитро Чижевський, дослідник давньої української літератури, зауважував: «... із спостережень над народною словесністю чужих народів, можна бачити, як іноді хутко та ґрунтовно під діянням різних культурних впливів народна словесність може змінюватися.»

Наведіть приклади фольклорних творів, (колядок, щедрівок, казок, легенд тощо), де б ця зміна проглядалася.

5. Розкрийте символічний зміст біблійної притчі про рабиню Агар та вільну Сару у «Слові про Закон і Благодать». Як ця притча поглиблює розкриття головної ідеї твору - утвердження християнства як вільного вибору людини, народу:

«Вільна ж благодать, побачивши дітей своїх, християн, зобидженими іудеями, синами рабського закону, заволала до Бога: «Оджени іудейство з його законом, розсій його по всіх усюдах. Бо ж що може бути спільного у тіні з істиною, в іудействі з християнством»?

І прогнана була Агар-рабиня, із сином Ізмаїлом. А Ісаак, син вільної наслідником став Аврааму, отцю своєму». (Буття 21, 14.)

6. Розкрийте зміст оповіді про Євшан-зілля (Галицько-Волинський Літопис). Визначте художні засоби для розкриття ідеї оповіді.

7. Дайте характеристику образу Володимира Великого. З якою метою автор наголошує на спадкоємності Володимира від Святослава, Ігоря «славний від славних», «благородний від благородних»?

8. Поясніть, у чому полягає сюжетна, жанрова та ідейна відмінність між оповідями про заснування Києва: про прихід Андрія Первозванного на київські гори (апокрифічне оповідання) і легендою про Кия, Щека, Хорива та їх сестру Либідь (фольклорна легенда) у «Повісті минулих літ».

Завдання для самостійної роботи

1. Підготувати доповідь на одну із тем:

«Вчені Київського університету ХIХ-ХХ століття, які зробили значний внесок у розвиток історії української літератури як наукової дисципліни».

«Вчені Київського університету ХIХ-ХХ століття, які зробили значний внесок у вивчення давньої української літератури».

Рекомендована література:

З іменем Святого Володимира: У 2 кн. / Упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський. - К.: Заповіт, 1994.

2. Підготувати доповідь на тему:

«Від рукописної до друкованої книги. Яким є цей шлях?»

Рекомендована література:

Блюменберг Г. Світ як книга / Перекл. з нім., передм., коментарі В. Єрмоленка. - Київ: Лі бра. - 2005. - 544 с.

Висоцький С. О. Київська писемна школа Х-ХІІ ст. (До історії української писемності). - К.: М.П. Коця, 1998. -247 с.

Ісаєвич Я. Українське книговидання. Витоки. Розвиток. Проблеми. - Львів, 2002.

Калугин В. В. «КНЪГЫ» Отношение древнерусских писателей к книге // Древнерусская литература: Изображение общества. - М.: Наука, 1991. - С. 85-117.

Курціус Е. Р. Європейська література і латинське середньовіччя / Перекл. з нім. Анатол. Онишко. - Львів: Літопис, 2007. - С. 332-386.

Марк-Люен М. Галактика Гутенберга: становлення людини друкованої книги /Перекл з анг. А. А. Галушки, В. І. Постнікова. - К.: Ніка-Центр, 2008. - 392 с.

3. Підготувати доповідь-презентацію на тему:

«Візантія та її вплив на культуру Руського Середньовіччя».

У доповіді врахувати наступні питання:

Історія Візантії (основні віхи);

Візантія і Рим;

Візантія і християнство;

Основні риси мистецтва Візантії: іконопис, література, письмо (мінускула), архітектура;

Візантія і творчість Отців Церкви.

Рекомендована література:

Балух В. О. Візантиїстика: курс лекцій. - Чернівці: Книги - XXI, 2006. - 606 с.

Гайу А. Византийская цивилизация / Пер. С фр. Д. Лоевского; предисл. Р. Блока. - Екатеринбург: У-Фактория, 2005.

Степовик Д. В. Візантологія: Лекційний курс для вищих духовних навчальних закладів України. - Івано-Франківськ, 2002 - 252 с.

4. Підготувати реферат на тему:

«І. Франко як дослідник української літератури XI-XVIII ст.»

5. Підготувати доповідь на тему:

«Пам’ятки дохристиянської писемності. Дискусія. («Велесова книга», Літопис Аскольда та ін.)».

6. Підготувати доповідь на тему:

«Символи та алегорії в іконописі: компроміс між чуттєвим і абстрактним».

Рекомендована література:

Степовик Д. В. Іконологія й іконографія. - Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2010. - С. 38-61.

Степовик Д. В. Історія української ікони Х-ХХ століть. - К.: Либідь, 2004. - С. 17- 42.

7. Написати переспів «Слова про Ігорів похід» у будь-якому жанрі.

8. Підготувати бібліографію праць, присвячених вивченню «Слову про Ігорів похід», (мінімум 35 позицій).

9. Прочитати «Ходіння» Данила Паломника. Законспектувати.

Підготувати реферат на тему: «Ходіння Данила Паломника як спосіб утвердження християнського світогляду через освоєння сакрального простору»

Рекомендована література:

Білоус П. Паломницький жанр в історії української літератури. - Житомир, 1997.

Ігумен Данило - давньоруський взірець паломницького досвіду // Давньоруські любомудри / В. Горський, О. Вдовина, Ю. Завгородній, О. Киричок. - К.: Вид.дім «КМ Академія», 2004. - С. 109-160.

10. Прочитати «Моління» Данила Заточеника. Законспектувати.

Підготувати реферат на тему: «Моління як вияв передренесансного світогляду в Руському Середньовіччі: особистісне авторське начало у творі».

Рекомендована література:

Білоус П. В. Історія української літератури XI-XVIII ст. : [навч. посібн.]. / Петро Білоус. - К.: ВЦ «Академія», 2009. - 424 с.

Возняк М. Історя української літератури в 3 т. - Т. 1. - Львів, 1920.

Горський В. С. «Моління Данила Заточеника». Гідність розуму // Горський В. С. Нариси з історії філософської культури Київської Русі (середина XII - середина XIII ст.) - К.: Наукова думка, 1993. - С. 129-150.

Грушевський М. С. Моління Данила // Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. Т. 3. / Упоряд. В. В. Яременко; приміт. С. К. Росовецького. - К.: Либідь, 1993. - С. 200- 212.

Сліпушко О. М. Софія Київська. Українська література середньовіччя: доба Київської Русі (Х-ХІІІ століття). - К.: Аконіт, 2002. - 399 с.

11. Опрацювати монографію та викласти її головні положення: Гуревич А. Я.Категории средневековой культуры/ Арон Гуревич// Избранные труды. Том 2. Средневековый мир. - М. - СПб.: Университетская книга, 1999.

12. Опрацювати і законспектувати статтю: Наливайко Д. С. Культурно-історичні спільності й міжнаціональний літературний процес (на матеріалі літератур Середньовіччя) // Теорія літератури й компаративістика. - К., 2006. - С. 38-64.

13. Підготувати літературний портрет (життєвий і творчий шлях, з елементами аналізу літературних творів) Станіслава Оріховського Роксолана.

14. Підготувати літературний портрет (життєвий і творчий шлях, з елементами аналізу літературних творів) Павла Русина з Кросна.

15. Підготувати літературний портрет (життєвий і творчий шлях, з елементами аналізу літературних творів) Себастьяна Кльоновича.

16. Підготувати літературний портрет (життєвий і творчий шлях, з елементами аналізу літературних творів) Юрія Дрогобича.

17. Опрацювати і законспектувати статтю: Наливайко Д. С. До проблеми Ренесансу в українській літературі // Теорія літератури й компаративістика. - К., 2006. - С. 121-138.

18. Підготувати презентацію на тему: «Специфіка європейського реалізму XV-XVI ст.: література, малярство, іконопис».

19. Підготувати доповідь на тему: «Острозький культурний осередок кінця XVI - початку XVII ст. та його роль у розвитку української культури та літератури».

Рекомендована література:

Білоус П. В. Історія української літератури XI-XVIII ст. : [навч. посібн.]. / Петро Білоус. - К.: ВЦ «Академія», 2009. - С. 189-194.

Мицько І, Стратій Я. Роль Острозького культурно-освітнього осередку в розвитку української духовної культури // Українське бароко. Матеріали І конгресу Міжнародної асоціації україністів (Київ, 27 серпня - 3 вересня 1990 р.). -К., 1993. - С. 154-166.

Шевченко В. В. Православно-католицька полеміка та проблеми удійності в житті Руси-України доберестейского періоду. -К.: Преса України, 2002. - С. 264-288.

20. Прочитати та законспектувати до читацького щоденника анонімний твір XVI ст. «Пересторога» та визначити його роль у міжконфесійній полемічній дискусії кінця XVI - початку XVII ст.

Рекомендована література:

Анонім. Пересторога. // Українська література XVII ст.: / Упоряд., приміт., вст. стаття В. І. Крекотня. -К., 1987. - С. 26-68.

21. Творча робота. Написати есе на тему: «Ренесанс та ренесансні ідеї у моєму сприйнятті».

22. Творча робота. Написати есе на тему: «Особа і особистість автора у XII і XVI ст. Зіставлення (на матеріалі прочитаних творів з історії української літератури)».

23. Творча робота. «Рецепція Києво-Печерського Патерика сьогодні».

24. Підготувати доповідь на тему: «Особистість і творчість Іпатія Потія в контексті міжрелігійної дискусії в Україні».

25. Підготувати доповідь на тему: «Особистість і творчість Мелетія Смотрицького в контексті міжрелігійної дискусії в Україні».

26. Підготувати презентацію: «Магдебурське право і розвиток міст у XVI - на початку XVII ст. на теренах України».

27. Підготувати доповідь на тему: «Братський рух в Україні у другій половині XVI - XVII ст. Роль братств в історії культури».

28. Творча робота. «І. Вишенський і полемісти кінця XVI - початку XVII ст. Чому не відбувся діалог?»

29. Підготувати рецензію на книгу: Макаров А. М. Краса Бароко. - К: Мистецтво, 1994. -С. 211-255.

30. Підготувати доповідь на тему: «Ідеї, справи та твори Кирила Транквіліона-Ставровецького».

31. Підготувати презентацію: «Київ Бароковий: архітектура, іконопис, музика, освіта та друкарство».

32. Опрацювати монографію та викласти її головні положення: Ушкалов Л. В. З історії української літератури XVII-XVIII століть / Леонід Володимирович Ушкалов. - Харків: Акта, 1999. - 216 с.

33. Опрацювати статтю: Слухай Н. Сучасні лінгвістичні теорії концепту як мовно-культурного феномену / Наталя Слухай // Мовні та концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. - Київ, 2002. - № 7. - С. 462-170.

34. Підготувати доповідь на тему: «Барокові підручники з Поетики і Риторики: європейська традиція і українська практика».

35. Підготувати матеріали до дискусії: «Міжкультурна взаємодія XVII-XVIII століть: українсько-польські, українсько-російські зв’язки».

36. Творча робота. Написати авторські твори у різних жанрах XVII-XVIII століття: епіграми, вінців епіграматичних, акровірша, ліричного вірша, панегірика, бурлескно-травестійного вірша тощо.

37. Опрацювати монографію та викласти головні її положення: Корпанюк М. Слово. Хрест. Шабля (Українське монастирсько-церковне, світське крайове літописання XVI-XVIII ст., компіляція козацького літописання XVIII ст. як історико-літературне явище) / М. Кирпанюк. - К.: Смолоскип, 2005. - 904 с.

38. Сформувати Концептосферу творчості Г. С. Сковороди. Підготувати аналіз кількох концептів.

39. Прочитати поему П. Тичини Симфонія «Сковорода». Написати есе «Мій Г. С. Сковорода.»

40. Опрацювати монографію та викласти головні її положення: Мак-Мюлен М. ГАЛАКТИКА ГУТЕБЕРГА: становлення людини друкованої книгою/ Маршалл Мак-Мюлен /[2-е вид., переробл ] / перекл.. з анг. А.А.Галушки. В.І. Постнікова. - К.: Ніка-Центр, 2008. - 392 с.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст