Історія української літератури ХІ–ХVIII ст.

ТЕМИ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Перекладна література ХІ-ХІІІ ст. (2 години)

1. Перекладна література в процесі становлення системи книжної літератури.

2. Біблія на Русі.

2.1. Особливості знайомства, перекладу і засвоєння старозавітних та новозавітних частин Святого Письма;

2.2. Біблія як ідейна основа системи книжної літератури Середньовіччя;

2.3. Біблія як джерело образів та сюжетів для літератури Середньовіччя.

3. Перекладна література доби ХІ-ХІІІ ст.

3.1 .Ізборники 1073 та 1076 рр. як взірець творчого засвоєння перекладних творів.

3.2. Апокрифи, причини їх постання і середовище формування. Апокрифи старозавітні та новозавітні. І. Франко про апокрифічну літературу.

3.3. Природничо-наукові твори як форма творення християнського світогляду: «Шестодневи» та «Фізіолог».

3.4. Природничо-наукові твори як джерело нової образності та символіки.

4. Повістева перекладна література.

4.1. «Александрія» - епічний твір про Александра Македонського. Александр - як тип ідеального героя. Особливості опису інших земель.

4.2. «Повість про Варлаама та Іосафа» - християнізована легенда про Будду. Індійські джерела роману. Морально-дидактичні притчі та їх роль у книжній літературі.

4.3. «Повість про Акира Премудрого» - дидактична повість про моральні чесноти. Афористичність висловлювань Акира.

Для текстуального опрацювання:

Ізборники 1073 та 1076 рр.

Шестоднев, Фізіолог, Повість про Варлаама та Іоасафа.

Білецький О. І. Перекладна література візантійсько-болгарського походження / Олександр Іванович Білецький 11 Зібр. пр.: у 5 т. - К., 1965. - Т. І. - С. 128-187.

Франко І. Я. Варлаам і Иоасаф. Старохристиянський духовний роман і його літературна історія / Іван Якович Франко 11 Зібр. тв.: у 50-ти т. - К.: Наукова думка, 1986. -Т. 30.-С. 314-538.

Джерела творів:

Хрестоматія давньої української літератури (до кінця XVIII ст.) / [упоряд. О. І. Білецький]. -К., 1967.

Золоте слово: хрестоматія літератури України-Русі епохи Середньовіччя IX-XV століть: у 2 кн. / [упоряд. В.Яременка, О.Сліпушко]. - К., 2002.

Рекомендована література:

Білоус П. В. Історія української літератури XI-XVIII ст. : [навч. посібн.]. / Петро Білоус. - К.: ВЦ «Академія», 2009. - 424 с.

Сулима В. І. Біблія і українська література: [навч. посібн.]. / Віра Іванівна Сулима. -К., 1998.

Фрай Н. Великий код: Біблія і література / Нортроп Фрай; [перекл. з англ. Ірина Старовойт]. - Львів: Літопис, 2010. - 362 с.

Франко І. Я. Апокрифічне Євангеліє Псевдо-Матвія і його сліди в українському письменстві // Іван Якович Франко // Зібр. тв. у 50-ти т. - К.: Наукова думка, 1986. - Т. 32. -С. 117-152.

Франко І. Я. Апокриф о Адамі / Іван Якович Франко // Зібр. тв.: у 50-ти т. - К.: Наукова думка, 1986. - Т. 29. - С. 439-442.

Чижевський Д. І. Історія української літератури / Дмитро Іванович Чижевський. - К.: ВЦ «Академія», 2003. - 568 с.

Тема 2. Оригінальна література Середньовіччя (ХІ-ХІІІ ст.)

Тема 2.1. Ораторсько-проповідницька проза (2 год.)

1. Стиль давньоруської (києворуської) літератури. Концепція «монументального історизму» Д. Ліхачова. Д. Чижевський про добу монументального і орнаментального стилів.

2. Система жанрів літератури Середньовіччя, її залежність від візантійських традицій і взаємодія з жанровою системою фольклору.

3. Формування осередків книжників. Книжники кола Ярослава Мудрого (софійський гурток), книжники Києво-Печерського і Видубицького монастирів.

4. «Аплікативність» як стильова та формотворча домінанта оригінальної літератури.

5. «Слово про Закон і Благодать» Іларіона (сер. XI ст.).

5.1. Відомості про автора. Іларіон - перший руський митрополит на Русі.

5.2. Багаторівневі сть тлумачення «Слово про Закон і Благодать».

Богословський і світський зміст.

5.3. Структура «Слово про Закон і Благодать», роль антитези й символу.

Образ Володимира. Образ Храму.

Для текстуального опрацювання:

Слово про Закон і Благодать.

Чижевський Д. І. Історія української літератури / Дмитро Іванович Чижевський. - К.: ВЦ «Академія», 2003. - С. 86-89; С. 154-158.

Джерела творів:

Хрестоматія давньої української літератури (до кінця ХVIIІ ст.) / [упоряд. О. І. Білецький]. -К., 1967.

Золоте слово: хрестоматія літератури України-Русі епохи Середньовіччя IX-XV століть: у 2 кн. / [упоряд. В.Яременка, О.Сліпушко]. - К., 2002.

Рекомендована література:

Білоус П. В. Історія української літератури XI-XVIII ст. : [навч. посібн]. / Петро Білоус. - К.: ВЦ «Академія», 2009. - 424 с.

Висоцький С. О. Київська писемна школа Х-ХІІ ст. (До історії української писемності) / С. О. Висоцький. - К.: М. П. Коця, 1998. - 247 с.

Грушевський М. С. Історія української літератури: в 6 т. 9 кн. - Т. 2. / Михайло Сергійович Грушевський / [ упорядн. В. В. Яременко; приміт. С. К. Росовецький]. - К.: Либідь, 1993. - 264 с. - («Літературні пам'ятки України»),

Сліпушко О. М. Софія Київська. Українська література середньовіччя: доба Київської Русі (Х-ХІІІ століття) / Оксана Миколаївна Сліпушко. - К.: Аконіт, 2002. - 399 с.

Тема 2.2. Творчість Кирила Турівського (др. пол. XII ст.) (2 год)

1. Відомості про Кирила Турівського. Орнаментальна проза Кирила.

2. «Слово в неділю по Великодню» Кирила Турівського. Ствердження сутністі християнського свята. Антитеза язичництва і християнства. Поетична структура тексту.

3. «Кирила-монаха притча про людську душу, і про тіло...» Кирила Турівського. Філософський принцип автора: «Пізнавай віруючи. Віруючи - пізнавай!»

4. Притча як жанр та спосіб пізнання і повчання; алегорично-символічний метод пізнання і повчання у Кирила Турівського та в Середньовічній літературі.

5. Творчість Кирила Турівського як вияв високого рівня оригінального письменства. Використання канонічних і оригінальних прийомів риторичних і поетичних засобів вираження.

Для текстуального опрацювання:

Слово в неділю по Великодню.

Кирила-монаха притча про людську душу, і про тіло.

Аверинцев С. Притча / Сергій Аверинцев. // София - Логос: [словарь]. К.: Дух і Літера, 2001. - С. 147-148.

Горський В. Кирило Турівський. Краса духовна / Вілен Сергійович Горський // Нариси з історії філософської культури Київської Русі (середина ХП - середина ХIIІ ст.) - К.: Наукова думка, 1993. - С. 37-58.

Джерела творів:

Хрестоматія давньої української літератури (до кінця ХVIIІ ст.) / [упоряд. О. І. Білецький]. -К., 1967.

Золоте слово: хрестоматія літератури України-Русі епохи Середньовіччя IX-XV століть: у 2 кн. / [упоряд. В. Яременка, О. Сліпушко]. - К., 2002.

Рекомендована література:

Білоус П. В. Історія української літератури XI-XVIII ст. : [навч. посібн.]. / Петро Білоус. - К.ВЦ «Академія», 2009. - 424 с.

Грушевський М. С. Історія української літератури: в 6 т. 9 кн. - Т. 2. / Михайло Сергійович Грушевський / [ упорядн. В. В. Яременко; приміт. С. К. Росовецький]. - К.: Либідь, 1993. - 264 с. - («Літературні пам'ятки України»),

Замалеев А., Зоц В. Разум и вера. Кирил Туровский / А. Замалеев, В. Зоц // Мыслители Киевской Руси. - К., 1981. - С. 103-117.

Чижевський Д. І. Історія української літератури. - К.: ВЦ «Академія», 2003. - 568 с.

Тема 2.3. Літературна спадщина Володимира Мономаха і Клима Смолятича. (2 год)

1. Князь Володимир Мономах та його «Повчання».

1.1. Особливості жанру Повчання в системі ораторсько-проповідницької прози; «Повчання» Володимира Мономаха як прояв високого рівня книжної культури на Русі. Володимир Мономах як читач (зокрема Ізборника 1076 р.) та автор.

1.2. Форми вираження психологічного стану автора, місце автобіографічних елементів у структурі твору. Посилення індивідуально-авторського начала в літературі Середньовіччя.

1.3. Церковна доктрина і світська влада в теорії «трьох малих діл» Володимира Мономаха як своєрідне вираження ідеї християнської держави.

2. Клим Смолятич - другий митрополит-русин. «Послання до пресвітера Фоми». Проблема віри та розуму. Клим Смолятич про потребу пізнання. Пізнання світу як крок до Бога.

2.1. «Приточне» Богопізнання в Клима Смолятича як синтез зачатків раціоналізму, зорієнтованого на античність, і народної традиції.

Для текстуального опрацювання:

Володимир Мономах «Повчання».

Клим Смотятич «Послання до пресвітера Фоми».

Горський В. С. Климент Смолятич. Давньоруська духовність і антична філософська спадщина / Вілен Сергійович Горський 11 Нариси з історії філософської культури Київської Русі (середина XII - середина XIII ст.) - К.: Наукова думка, 1993. - С. 10-36.

Джерела творів:

Хрестоматія давньої української літератури (до кінця ХVIIІ ст.) / [упоряд. О. І. Білецький]. -К., 1967.

Золоте слово: хрестоматія літератури України-Русі епохи Середньовіччя IX-XV століть: у 2 кн. / [упоряд. В. Яременка, О. Сліпушко]. - К., 2002.

Рекомендована література:

Білоус П. В. Історія української літератури ХІ-ХVIII ст. : [навч. посібн.]. / Петро Білоус. - К.ВЦ «Академія», 2009. - 424 с.

Грушевський М. С. Історія української літератури: в 6 т. 9 кн. - Т. 2. / Михайло Сергійович Грушевський / [ упорядн. В. В. Яременко; приміт. С. К. Росовецький]. - К.: Либідь, 1993. - 264 с. - («Літературні пам'ятки України»),

Замалеев А., Зоц В. Продолжение традиции. Иоанн и Владимир Мономах / A. Замалеев, В. Зоц // Мыслители Киевской Руси. -К., 1981. - С. 77-85.

Замалеев А., ЗоцВ. У истоков рационализма. Климент Смолятич / А. Замалеев, B. Зоц//Мыслители Киевской Руси. - К., 1981. - С. 86-101.

Сліпушко О.М. Еволюція та функціонування літературних образів у книжності Києворуської держави (XI - перша половина XIII ст.)/ Оксана Миколаївна Сліпушко: [монографія]: - К.: Аконіт, 2009. -416 с.

Чижевський Д. І. Історія української літератури / Дмитро Іванович Чижевський. - К.: ВЦ «Академія», 2003. - 568 с.

Тема 3. Оригінальна література Середньовіччя ХІ-ХІІІ ст. Агіографія (4 год.)

1. Жанр агіографії. Агіорафія в системі перекладної літератури. Специфіка агіографії на києворуському ґрунті. Творення руського пантеону святих і розвиток оригінальної агіографії доби Середньовіччя ХІ-ХІІІ ст.

2. Княжі житія. Жанрово-типологічна група про Володимира та його синів Бориса та Гліба (кін. ХІ - поч. XII ст.).

3. «Сказання про Бориса та Гліба» (кін. XI - поч. XII ст.).

3.1. Князі-старстотерпці як новий тип Героя в літературі Руського Середньовіччя.

3.2. Історична достовірність та художня типізація в «Сказанні».

3.3. Дива як мірило Святості.

3.4. Канонічна та оригінальна поетика та виражальність в «Сказанні».

5. «Києво-Печерський Патерик» - «золота книга» українського письменного люду (М. Грушевський).

5.1. Причини появи «Патерика» на початку XIII ст. Ідейна, суспільно-політична, морально-дидактична основа пам’ятки. Ідея граду Божого.

5.2. Листування Симона й Полікарпа (кін. 20-х рр. XIII ст.) як сюжетно-композиційна основа «Києво-Печерського Патерика». Розкриття сутності агіографії у листуванні.

5.3. Церква Успіння Богородиці - матеріалізований вияв Святості. Цикл оповідей про Храм.

5.4. Твори Нестора у складі Києво-Печерського Патерика. «Житіє Феодосія».

5.5. Герой-монах як нова модель героїзму в літературі Середньовіччя. Тип Антонія і тип Феодосія. Образи героїв для наслідування.

5.6. Патерикова оповідна манера як основа становлення оповідання в українській літературі.

5.7. Основна й Арсеніївська редакції «Патерика». Друга Касіянівська редакція (1462): причини появи, структура тексту, його джерела.

Для текстуального опрацювання:

Сказання про Бориса та Гліба.

Києво-Печерський Патерик.

Аверинцев С. С. Чудо / Сергій Аверинцев. // София - Логос: [словарь]. К.: Дух і Літера, 2001. - С. 209-211.

Горський В. С. Києво-Печерський патерик. Образ святості / Вілен Сергійович Горський // Нариси з історії філософської культури Київської Русі (середина XII - середина XIII ст.) -К.: Наукова думка, 1993. - С. 59-101.

Джерела творів:

Хрестоматія давньої української літератури (до кінця XVIII ст.) / [упоряд. О. І. Білецький]. -К., 1967.

Золоте слово: хрестоматія літератури України-Русі епохи Середньовіччя IX-XV століть: у 2 кн. / [упоряд. В. Яременка, О. Сліпушко]. - К., 2002.

Києво-Печерський Патерик / [упоряд., адаптація сучасною українською мовою І. Жиленко-молодшої]. -К., 1998,- 348 с.

Рекомендована література:

Александров О. В. Старокиївська агіографічна проза XI - першої третини XIII ст. : [монографія]. / Олександр Васильович Олександров. - Одеса: Астропринт, 1999. -272 с.

Білоус П. В. Історія української літератури XI-XVIII ст. : [навч. посібн.]. / Петро Білоус. - К.: ВЦ «Академія», 2009. - 424 с.

Горський В. С. Святі Київської Русі / Вілен Сергійович Горський. - К., 1994. - 176 с.

Грушевський М. С. Історія української літератури: в 6 т. 9 кн. - Т. 2. / Михайло Сергійович Грушевський / [ упорядн. В. В. Яременко; приміт. С. К. Росовецький]. - К.: Либідь, 1993. - 264 с. - («Літературні пам'ятки України»),

Ісіченко Ю. А. Києво-Печерський патерик у літературному процесі кінця XVI - початку XVIII ст. на Україні / Юрій Ісіченко. - К., 1990.

Замалеев А., Зоц В. Монастырская идеология. Феодосий и Нестор / А. Замалеев, В. Зоц // Мыслители Киевской Руси. - К., 1981. - С. 52-70.

Чижевський Д. І. Історія української літератури Дмитро Іванович Чижевський. - К.: ВЦ «Академія», 2003. - 568 с.

Тема 4. Оригінальна література Середньовіччя ХІ-ХІІІ ст. Літописання (4 год.)

1. Руське літописання у контексті історіографії Середньовіччя. Візантійська і Римська традиція.

2. Історія як хроніка й історія як розповідь. Руська специфіка літописання та її головні риси: компілятивність, колективне авторство, поєднання писаних джерел і усної оповіді, єдність подієвої достовірності і легендарного, світська спрямованість.

3. «Літопис Руський» - енциклопедія життя Русі та зведення писаних та усних історичних відомостей ІХ-ХІІІ ст. Жанрова поліфонія літопису.

3.1. Повість минулих літ (поч. XII ст ).

3.1.1. Проблема авторства та значення Нестора-літописця.

3.1.2. Основні редакції та списки літопису. Особливості композиції.

3.1.3. Християнська історіософська концепція «Повість минулих літ».

3.1.4. Ідея утвердження християнської держави Русь та способи її художнього повістевого вираження.

3.2. «Київський літопис» (XII ст ).

3.2.1. Утвердження образу Героя-князя та специфіка інтепретації князівських міжусобиць.

3.2.2. Поєднання белетристичного елементу та фактографічного опису в літописі.

3.2.3. Воїнська повість про Ізяслава: герой та історія в аспекті естетичного осмислення.

3.2.4. Воїнська повість про похід Ігоря на половців 1185 року. Християнська інтерпретація поразки

3.3. «Галицько-Волинський літопис»(ХIII ст.).

3.3.1. Жанрова самобутність, синтез героїчного та філософсько-релігійного начал.

3.3.2. Особистісне начало в літописі; елементи родинної хроніки; Образ князя-філософа Володимира Васильковича.

3.3.3. Посилення оповідного стилю в літописі.

3.3.4. Образ Данила Галицького як вияв цілісного особистісного образу Князя у єдності Героя-воїна, християнина-державника і людини.

4. Типи Князя та Простолюдина в «Літописі Руському». Художнє вираження та смислове наповнення.

5. Сюжети, легенди та перекази «Літопису Руського» у творах наступних епох.

Для текстуального опрацювання:

Літопис Руський.

Горський В. Нестор-літописець - автор вступу до сакральної географії Київської Русі / Вілен Горський 11 Давньоруські любомудри / В. Горський, О. Вдовина, Ю. Завгородній, О. Киричок. - К.: Вид.дім «КМ Академія», 2004. - С. 73-108.

Джерела творів:

Літопис руський / [пер. з даньорус. Л. Є Махновця; відп. ред. О. В. Мишанич]. - К.: Дніпро, 1989. - 591 с.

Рекомендована література:

Білоус П. В. Історія української літератури ХІ-ХVIII ст. : [навч. посібн ]. / Петро Білоус. - К.: ВЦ «Академія», 2009. - 424 с.

Грушевський М. С. Історія української літератури: в 6 т. 9 кн. - Т. 2. / Михайло Сергійович Грушевський / [ упорядн. В. В. Яременко; приміт. С. К. Росовецький]. - К.: Либідь, 1993. - 264 с. - («Літературні пам'ятки України»),

Чижевський Д. І. Історія української літератури / Дмитро Іванович Чижевський. - К.: ВЦ «Академія», 2003. - 568 с.

Тема 5. Оригінальна література Середньовіччя ХІ-ХIII ст. «Слово о полку Ігоревім» (2 год.)

1. «Слово о полку Ігоревім». Історія тексту пам’ятки і проблема його автентичності. 200 років вивчення «Слово о полку Ігоревім» в Україні.

2. Проблема авторства «Слова о полку Ігоревім». Гіпотеза Л. Махновця.

3. Історична основа сюжету. Зі ставний аналіз літописної оповіді під 1185 роком «Київського літопису» та «Слова о полку Ігоревім»: фактичні події, сюжет, персонажі, ідея, поетика.

4. Особливості жанру твору. Д. Чижевський про джерела.

5. Різнорівневість проблеми героя у творі:

5.1. Головний Герой - Руська Земля; способи художнього вираження;

5.2. Дуалістичність героїзму князя Ігоря; В. Горський про князя Ігоря;

5.3. Образ Київського князя Святослава як вияв мудрості державника;

5.4. Образ княгині Ярославни: емоційність, міфологічніть, сюжетна значимість жіночого образу;

6. Смислове наповнення образу Міста у «Слові о полку Ігоревім». Антитеза Місто - дике поле; дуалізм християнства і язичництва у пам’ятці.

7. Книжне і народне у «Слові о полку Ігоревім»: поетика, символіка, образи-персонажі, ідея.

8. Прокоментуйте думку М. Грушевського про «модерність» «Слова о полку Ігоревім».

Для текстуального опрацювання:

Слово о полку Ігоревім (в перекладі Л. Махновця).

Грушевський М. С. «Слово о полку Ігоревім» 11 Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. - Т. 2. / Михайло Сергійович Грушевський / [упоряд. В. В. Яременко; приміт. С. К. Росовецький]. -К.: Либідь, 1993. - С. 159-222.

Мишанич О. Довкола «Слова». Нова ревізія автентичності видатної пам’ятки / Олекса Мишанич // Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохи Середньовіччя IX-XV століть: у 2 кн. / [упоряд. В. Яременка, О. Сліпушко]. - К., 2002. - Кн. 1.-С. 417-427.

Джерела творів:

Слово о полку Ігоревім / Упорядк. та прим. О. Мишанича. - К., 1986;

Слово про похід Ігорів...// Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохи Середньовіччя IX-XV століть: у 2 кн. / [упоряд. В. Яременка, О. Сліпушко]. - К., 2002. -Кн. 1.-С. 356-416.

Рекомендована література:

Білоус П. В. Історія української літератури XI-XVIII ст. : [навч. посібн.]. / Петро Білоус. - К.: ВЦ «Академія», 2009. - 424 с.

Горський В. С. «Слово про Ігорів похід». Герой та історія / Вілен Сергійович Горський // Нариси з історії філософської культури Київської Русі (середина XII - середина XIII ст.) -К.: Наукова думка, 1993. - С. 59-101.

Грабович Г. Слідами національних містифікацій / Григорій Грабович 11 Критика. - 2001.-Ч. 6(44).

Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени / Д. С. Лихачов. - [2-е изд.]. - Л., 1985.

Махновець Л. Є. Про автора «Слова о полку Ігоревім» / Леонід Євгенович Махновець. - К.: Вид-во при Київ.ун-ті, 1989. - 264 с.

Мишанич О. Довкола «Слова». Нова ревізія автентичності видатної пам’ятки / Олекса Мишанич // Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохи Середньовіччя IX-XV століть: у 2 кн. / [упоряд. В. Яременка, О. Сліпушко]. - К., 2002. - Кн. 1.-С. 417-427.

Чижевський Д. І. Історія української літератури / Дмитро Іванович Чижевський. - К.: ВЦ «Академія», 2003. - 568 с.

Тема 7. Друга пол. XIII - XIV ст. - перед ренесансна і переходова доба в українському Середньовіччі. (2 год.)

1. Література др. пол. XIII - ХІст. - як продовження традицій ХІ-ХІІ століть.

1.1. «Слово про погибель Руської землі» (1238-1246) та образ Руської землі у творі.

1.2. «Задонщина» (80-поч. 90-х рр. XIV ст.) - слово про перемогу в Куликовській битві (1380 р ): змістовий, стильовий та художньо-поетичний з’язок із «Словом о полку Ігоревім». «Задонщина» як головний аргумент автентичності «Слово о полку Ігоревім».

2. Серапіон Володимирського - «сумління свого часу».

2.1. Моральний імператив Серапіона, сформульований у Повчаннях;

2.2. Проблема гріха і чистоти віри у Серапіона;

2.3. Старозавітні сюжети в проповідях Серапіона.

3. XIV-XV ст. як особливий період у розвитку української культури та літератури. М. Грушевський, М. Возняк, Д. Чижевський, Ю. Пелешенко про літературу XIV-XV століття.

4. XIV-XV ст. як час збереження пам’яток ХІ-ХІІ століть (Лаврентіївський (1377) та Іпатський (1420) списки «Літопису Руського»; Києво-Печерський Патерик та інші).

5. Литовсько-Руська держава та становище України в її складі.

6. Візантія XV століття. Значення для суспільно-політичного і культурного розвитку України

Для текстуального опрацювання:

Слово про погибель Руської землі.

Задонщина.

Серапіон Володимирський «Слово блаженного Серпіона про маловір’я».

Яременко В. В. Серапіон Володимирський / Василь Яременко // Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохи Середньовіччя IX-XV століть: у 2 кн. / [упоряд. В. Яременка, О. Сліпушко]. - К., 2002. - Кн. 2. - С. 179-180.

Пелешенко Ю. В. Серапіон Володимирський - «сумління» епохи / Ю. В. Пелешенко // Українська література пізнього Середньовіччя (друга половина XIII - XV ст.) - К.: ПЦ «Фоліант», 2004. - С. 62-79.

Джерела творів:

«Слово про погибель Руської землі» // Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохи Середньовіччя IX-XV століть: у 2 кн. / [упоряд. В. Яременка, О. Сліпушко]. - К., 2002. - Кн. 2. - С. 355-356.

«Задонщина» // Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохи Середньовіччя IX-XV століть: у 2 кн. / [упоряд. В. Яременка, О. Сліпушко]. - К., 2002. - Кн. 2. - С. 756-765.

Серапіон «Повчання»// Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохи Середньовіччя IX-XV століть: у 2 кн. / [упоряд. В. Яременка, О. Сліпушко]. - К., 2002. - Кн. 2.-С. 180-186.

Рекомендована література:

Білоус П. В. Історія української літератури XI-XVIII ст. : [навч. посібн.]. / Петро Білоус. - К.: ВЦ «Академія», 2009. - 424 с.

Франко І. Я. Історія української літератури. Часть перша. Від початків українського письменства до Івана Котляревського / Іван Якович Франко // Зібр. тв.: у 50 т. - К., 1983. - Т. 40. -С. 7-370.

Шевчук В. О. Письменство XIII-XV ст.. / В. О. Шевчук // Муза Роксоланська: українська література XVI-XVIII століть: у 2-х кн.: Книга перша: Ренесанс. Раннє бароко. -К.: Либідь, 2004. - С. 32-43.

Тема 8. Концептосфера української літератури XI-XIV ст. (2 год.)

1. Поняття художнього концепту.

2. Специфіка понять художнього образу - символу - концепту.

3. Структура та смисл концептів «храм» і «Русь християнська».

Для текстуального опрацювання:

Вільчинська Т. П. Теоретичні засади мовно-культурного феномена «концепт» / Тетяна Пилипівна Вільчинська // Концептуалізація сакрального в українській поетичній мові XVII-XVIII ст. - Тернопіль: Джура, 2008. - С. 27-75.

CONCEPTUS концепт, поняття // Європейський словник філософії: Лексикон неперекладностей. - Т. 1. - К.: Дух і Літера, 2009. - С. 279-283.

Тема 9. Особа і творчість Станіслава Оріховського Роксолана. (2 год.)

1. С. Оріховський і питання конфесійно-територіальної ідентичності в XVI ст. Суспільний і культурний контекст.

2. Життєвий шлях та погляди С. Оріховського як вияв нового типу особистості в українській культурі. Поява особистісного начала у літературі (автор-персонаж, автор-носій власних думок, автор-розумна людина) {«Лист до Яна Франциска Каммендоні» 10 грудня 1564 р., Радимно).

3. Держава і людина - ключова тема творчості С. Оріховського Новий принцип взаємин між володарем та підданим («Напучення польському королеві Сигізмунду Августу» (редакції - 1543 і 1548 рр.))

4. Особистість, природне право людини і церква: нові ідеї часу {«Промова у справі закону про целібат, виголошена на соборі Станіславом Оріховським Русином» (Краків, 1547))

5. Наративна модель творів С. Оріховського та їх значення у літературі XVI ст.

Для текстуального опрацювання:

Станіслав Оріховський Роксолан. «Про турецьку загрозу слово друге (До польського короля Сигізмунда)»; «Напучення королеві польському Сигізмунду-Августу»; «Лист до Яна Франціска Коммендоні» (10 грудня 1564 р., Радимно); «Промова у справі закону про целібат».

Джерела творів:

Станіслав Оріховський Роксолан // Українські гуманісти епохи Відродження: [антологія/відп.ред. В. М. Нічик]: у 2-х ч. - Київ: Наукова думка, Основи, 1995. - Ч. 1. - С. 23—421.

Рекомендована література:

Білоус П. В. Історія української літератури XI-XVIII ст. : [навч. посібн ]. / Петро Білоус. - К.: ВЦ «Академія», 2009. - 424 с.

Литвинов В. Ренесансний гуманізм в Україні / Володимир Литвинов. К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2000. - С. 31-38.

Наливайко Д. С. Оріховський як український латиномовний письменник Відродження / Д. С. Наливайко // Укр. література XVI-XVIII ст. та інші слов’янські літератури. -К., 1984.

Шевчук В. О. Станіслав Оріховський та його трактати / В. О. Шевчук // Муза Роксоланська: українська література XVI-XVIII століть: у 2-х кн. Книга перша: Ренесанс. Раннє бароко. -К.: Либідь, 2004. - С. 139-147.

Тема 8. Епіграма як типовий жанр в літературі XVI ст. (Павло Русин, Георгій Тичинський, Іван Туробінський ). Творчість Павла Русина з Кросна. (2 год.)

1. Епіграма XVI ст. Особливості жанру. З’язок з ренесансними ідеями. Вияв нового статусу митця в суспільстві.

2. Жанрово-тематичний різновид епіграм в латиномовній поезії XVI ст.

3. Уславлення як вияв антропоцентричного начала в ренесансі. Трансформація «житійної» похвали в панегіричну (Георгій Тичинський «Елегіакон Найяснішому лицарю... Миколою Лупюмирському»)

4. Павло Русин як засновник жанру епіграми в українській літературі.

5. Павло Русин про книгу. Роль книги у контексті ренесансних ідей.

6. Павло Русин «Про прихід зими». Новий спосіб опису природи та ставлення до неї людини.

Для текстуального опрацювання:

Павло Русин. «Епіграма», «Похвала поезії», «Похвала Валерію Максиму», «Про прихід зими», «Промовляє книга...», «До книжечки».

Георгій Тичинський. «Елегіакон Найяснішому лицарю... Миколою Лупюмирському», Епіграми.

Іван Туробінський. Епіграми.

Колосова В. Європейська епіграма (розвиток жанру європейської епіграми в українській літературі XVI-XVII ст.) [Текст] / В. Колосова // Слово і час. - 2010. - № 9. - С. 73-78.

Джерела творів:

Українська поезія XVI ст. / [упоряд., вступ, ст. та прим. В. В. Яременка]. -К., 1987.

Слово многоцінне. Хрестоматія української літератури XV-XVIII ст.: у 4 т. / [упоряд. В. Шевчук, В. В. Яременко]. -К.: Аконіт, 2006. - Кн. 1.

Рекомендована література:

Курціус Е. Р. Судова, офіційна і величальна мова в Середньовічній поезії / Ернест Роберт Курціус 11 Європейська література і латинське середньовіччя / [перекл. з нім. Анатол. Онишко]. - Львів: Літопис, 2007. - С. 332-386.

Литвинов В. Зміна розуміння людини / Володимир Литвинов // Ренесансний гуманізм в Україні. -К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2000. - С. 68-110.

Савчук О. Поет-гуманіст Павло Русин з Кросна / О.Савчук// Європейське відродження та українська література XIV-XVIII ст. / [ збірн. стат.; відп. ред. Олекса Мишанич]. - К.: Наукова думка, 1993. - С. 126-150.

Шевчук В. О. Відродження і Реформація в українській культурі (XV-XVII ст.) В О. Шевчук // Муза Роксоланська: українська література XVI-XVIII століть: у 2-х кн. - Книга перша: Ренесанс. Раннє бароко. - К.: Либідь, 2004. - С. 66-82.

Шевчук В. О. Павло Русин з Кросна та його «Пісні» / В. О. Шевчук // Муза Роксоланська: українська література XVI-XVIII століть: у 2-х кн. - Книга перша: Ренесанс. Раннє бароко. - К.: Либідь, 2004. - С. 124-129.

Тема 9. Історична тема у літературі XV-XVI ст. (2 год.)

1. Світська історія як «вчителька життя» - нова модель історіографії XV-XVI ст.

2. С. Пекалід. «Про Острозьку війну».

2.1. Фактична основа поеми.

2.2. Особливості змалювання князя Костянтина Острозького.

2.3. Авторська концепція «божих» і «небожих» повстань.

2.4. Ідея національного розбрату та форми її художнього вираження;

трансформація ідеї «Слова о полку Ігоревім».

3. М. Еусовський. «Перемога над турками під Теребовлею...»

3.1. «Перемога...» як висвітленім актуальних історичних подій.

3.2. Ідея єдності слов’янських народів перед турецькою загрозою.

3.3. Турецька загроза в творах українського фольклору XV-XVI ст.

Для текстуального опрацювання:

С. Пекалід «Про Острозьку війну».

М. Еусовський «Перемога над турками під Теребовлею...».

Думи та історичні пісні.

Джерела творів:

Антонович В., Драгоманов М. Исторические песни малорусскаго народа. С объяснениями Вл. Антоновича и М. Драгоманова / Володимир Антонович, Михайло Драгоманов. - К. - 1874. // Фольклористичні студії: у 3-х т. - Т. 1 - Донецьк: Норд-Прес, 2006.

Українська поезія XVI ст. / [упоряд., вступ, ст. та прим. В. В. Яременка]. - К., 1987.

Слово многоцінне. Хрестоматія української літератури XV-XVIII ст.: у 4 т. / [упоряд. В. Шевчук, В. В. Яременко]. - К.: Аконіт, 2006. - Кн. 1.

Рекомендована література

Історія // Європейський словник філософії/ [упоряд. і підг. текстів Барбара Кассен (Сорбона) Костянтин Сігов та Андрій Васильченко (НаУКМА) ]. - К.:Дух і Літера, 2011- С. 284-287.

Литвинов В. Історіософські погляди / Володимир Литвинов // Ренесансний гуманізм в Україні. - К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2000. - С. 187-235.

Шевчук В. О. «Битва під Оршею 1515 року» невідомого автора / В. О. Шевчук // Муза Роксоланська: українська література XVI-XVIII століть: у 2-х кн. - Книга перша: Ренесанс. Раннє бароко. - К.: Либідь, 2004. - С. 66-82.

Шевчук В. О. Поема Симона Пекаліда «Острозька війна» / В. О. Шевчук // Муза Роксоланська: українська література XVI-XVIII століть: у 2-х кн. - Книга перша: Ренесанс. Раннє бароко. - К.: Либідь, 2004. - С. 66-82.

Тема 10. С. Кльонович. «Роксоланія»; М. Гусовський. «Пісня про зубра». (2 год.)

1. Міжлітературні єдності як:

1.1. Чинник формування конфесійно-етнічної само ідентифікації.

1.2. Особливість розвитку європейської літератури XVI ст.: українсько-польська, українсько-білоруська єдність.

2. Краса як визначальна категорія ренесансного світогляду; форми вияву Краси в С. Кльоновича. «Роксоланія» (природа, діла людей, міста, музи тощо).

3. Особливості реалістичних описів у поемах С. Кльоновича та М. Гусовського: природа; буколічні жанри і мотиви в поезії - XVI ст. (Григорій Чуй Русин із Самбора «Еклога»)

4. Проблема міжусобиць та розбрату: трансформація теми творів Русі XII ст. та нова художні форма їх вирішення. М. Гусовський «Пісня про зубра».

Для текстуального опрацювання:

С. Кльонович «Роксоланія».

М. Гусовський «Пісня про зубра».

Григорій Чуй Русин із Самбора «Еклога».

Джерела творів:

Українська поезія XVI ст. / [упоряд., вступ, ст. та прим. В. В. Яременка]. - К.: Радянський письменник, 1987.

Слово многоцінне. Хрестоматія української літератури XV-XVIII ст.: у 4 т. / [упоряд. В. Шевчук, В. В. Яременка]. - К.: Аконіт, 2006. - Кн. 1.

Рекомендована література

Курціус Е. Р. Ідеальний краєвид / Ернст Роберт Курціус // Європейська література і латинське середньовіччя; [перекл. з нім. Анатол. Онишко]. - Львів: Літопис, 2007. - С.207-225.

Литвинов В. Бог і природа / Володимир Литвинов // Ренесансний гуманізм в Україні. -К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2000. - С. 60-68.

Шевчук В. О. Себастьян Кльонович - співець Роксоланії / В. О. Шевчук // Муза Роксоланська: українська література XVI-XVIII століть: у 2-х кн. - Книга перша: Ренесанс. Раннє бароко. - К.: Либідь, 2004. - С. 148-158.

Шевчук В. О. Григорій Чуй Русин із Самбора «Еклога» / В. О. Шевчук // Шевчук В. О. Муза Роксоланська: українська література XVI-XVIII століть: у 2-х кн. - Книга перша: Ренесанс. Раннє бароко. -К.: Либідь, 2004. - С. 134-138.

Тема 11. Реформаційні та унійні ідеї у полемічних писаннях кінця XVI - початку XVII ст. Особистість і творчість Іпатія Потія. Унія (1595). (2 год.)

1. Особливості еволюції християнства в його православній формі як прояв реформаційної ідеології в Україні кінця XVI - початку XVII ст.

2. Участь Іпатія Потія у конфесійному та культурному діалозі другої половини XVI ст.

3. Ідея «кращого порядку у церкві» як один з проявів пошуку шляхів подальшого розвитку українського люду та його духовності.

4. Риторична модель творів Іпатія Потія:

4.1. Комунікативна позиція автора зорієнтована на реципієнта - Передмова до «Унії».

4.2. Інтертектуальні контексти «Унії»; авторитет Отців Церкви.

4.3. Римо-латинська (антична) риторична традиція у творах І. Потія.

5. Іпатій Потій як один із засновників українського бароко.

Для текстуального опрацювання:

Іпатій Потій «Унія».

Поплавська Н. М. Ранньобарокова риторична модель полеміки Іпатія Потія. / Н. М. Поплавська // Полемісти. Риторика. Переконування (Українська полемічно-публіцистична проза кінця XVI - початку ХVІІст.); [монографія]. - Тернопіль: ТНПУ, 2007. - С. 208-232.

Поплавська Н. М. Кристалізація епістолярного канону: Іпатій Потій, клірик острозький, Іван Вишенський / Н. М. Поплавська // Полемісти. Риторика. Переконування (Українська полемічно-публіцистична проза кінця XVI - початку XVII ст.); [монографія]. - Тернопіль: ТНПУ, 2007. - С. 208-232.

Джерела творів:

Іпатій Потій // Українські гуманісти епохи Відродження: [антологія / відп. ред. В. М. Нічик]: у 2-х ч. - Ч. 2. -К.: Наукова думка, Основи, 1995. - С. 101-172.

Рекомендована література

Маслов С. Культурно-національне відродження на Україні в кінці XVI - першій половині XVII ст./ С. Маслов // Європейське відродження та українська література XIV-XVIII ст. / [відп. ред. Олекса Мишанич]. - К.: Наукова думка, 1993. - С. 319-341.

Ткачук Р. Епістолярій Іпатія Потія та релігійна полеміка кінця XVI - початку XVII ст. // Біля джерел українського бароко: збірник наукових праць, [у надзаг.: Львівська медієвістика. - Вип. 3]. - Львів: Свічадо, 2010. - С. 69-77.

Ушкалов Л. Феномен української полемічної літератури / Леонід Ушкалов // Слово і час. - 2000. - № 10.

Франко І. Я. Життя і літературна діяльність Іпатія Потія / Зібр тв.: У 50-и т. - К.: Наукова думка, 1983. - Т. 39. - С. 342-372.

Франко І. Я. Характеристика руської літератури XVI-XVIII століть // Європейське відродженім та українська література XIV-XVIII ст. / [відп. ред. Олекса Мишанич]. - К : Наукова думка, 1993. - С. 342-372.

Шевченко В. В. Православно-католицька полеміка та проблеми удійності в житті Руси-України доберестейского періоду / В. В. Шевченко. - К.: Преса України, 2002. - 416 с.

Тема 12. Православна сторона полемічної дискусії - прояв прагнення зберегти духовні основи народу. Мелетій Смотрицький. Особистість і творчість. «Тренос». (2 год.)

1. Особливості інтепретації понять «наше», «руське», «національне» у прихильників православної сторони полемічної дискусії (Герасим Смотрицький «Ключ і/арства небесного», Христофор Філалет «Апокрисис», Мелетій Смотрицький «Граматика»).

2. Учасники полемічної дискусії кінця XVI - початку XVII ст. і питання зародження літературної особистості автора.

3. «Тренос» М. Смотрицького - апологія віри «старожитнього народу руського».

3.1. Греко-візантійська (азійська) ораторська традиція в «Треносі».

3.2. Символічна образність «Треносу»; символ Собору (Матері-церкви) як втілення правдивого ортодоксального християнства;

3.3. Поетика «Треносу» як типова риса становлення стилю бароко в українській літературі.

4. Дуалізм особи і творчості Мелетія Смотрицького.

Для текстуального опрацювання:

М. Смотрицький «Тренос».

Ушкалов Л. Мелетій Смотрицький: релігійна полеміка як чин себе пізнання // Біля джерел українського бароко: збірник наукових праць, [у надзаг.: Львівська медієвістика. - Вип. 3]. - Львів: Свічадо, 2010. - С. 7-23.

Джерела творів:

Мелетій Смотрицький // Українські гуманісти епохи Відродження: [антологія / упоряд. В. М. Нічик :]: у 2-х ч. - Ч. 2. - К.: Наукова думка, Основи, 1995. - С. 284-332.

Рекомендована література

Білоус П. В. Історія української літератури XI-XVIII ст. : [навч. посібн ]. / Петро Білоус. - К.ВЦ «Академія», 2009. - 424 с.

Возняк М. Історія української літератури: у 3-х т. / Михайло Возняк. - Т. 2. - Львів: накладом товариства «Просвіта», 1921. - С. 224-234.

Грушевський М. С. Історія української літератури / М. С. Грушевський - К., Л., 1923-1927. - Т. 1-5; К., 1993-1996. - Т. 5. Кн. 2. - К., 1995. - С. 5-60.

Поплавська Н. М. Дуальність полемічної стратегії Мелетія Смотрицького / Н. М. Поплавська // Полемісти. Риторика. Переконування (Українська полемічно-публіцистична проза кінця XVI - початку ХVІІ ст.); [монографія]. - Тернопіль: ТИПУ, 2007. - С. 246-267.

Шевчук В. О. Мелетій Смотрицький як полеміст і поет / В. О. Шевчук // Муза Роксоланська: українська література XVI-XVIII століть: У 2-х кн. Книга перша: Ренесанс. Раннє бароко. - К.: Либідь, 2004. - С. 66-82.

Яременко П. К. Мелетій Смотрицький: Життя і творчість / П. К. Яременко. - К.: Наукова думка, 1986. - 160 с.

Тема 13. Іван Вишенський як релігійний утопіст і письменник. Роль та значення в українській літературі. «Книжка». (2 год.)

1. Особа і творчість Івана Вишенського в контексті суспільно-релігійних процесів кінця XVI - поч. XVII ст. «Викриття диявола світодержця» - специфіка автобіографізму.

2. Протестантські ідеї у світогляді І. Вишенського. Ідея Церкви як ідеальної організації ідеальних людей.

3. Соціальні мотиви у творах письменника та їх вплив на подальший розвиток літератури. Роль іронії та сатири.

4. Традиційні засоби ораторського мистецтва та новаторство полеміста (лексичні неологізми, емоційно-експресивна лексика, публіцистичність оповіді).

5.1. Франко, М. Возняк про значення творчості Івана Вишенського для розвитку української літератури.

Для текстуального опрацювання:

І. Вишенський. «Книжка».

Шевчук В. О. Іван Вишенський і його послання // І. Вишенський. Твори. - К., 1986.-С. 3-18.

Джерела творів:

Вишенський І. Твори. -К.: Дніпро, 1986.

Іван Вишенський. Книжка. / І. Вишенський // Українська література XIV-XVI ст. Апокрифи. Агіографія. Паломн. твори. Історіограф, твори. Полем, твори. Переклад, повісті. Поет, твори / Авт. вступ ст. і ред. тому В. Л. Микитась. - К.: Наукова думка, 1988 -С. 306-368.

Рекомендована література

Возняк М. Історія української літератури: у 3-х т./ Михайло Возняк. - Т. 2. - Львів: накладом товариства «Просвіта», 1921. - С. 125-170.

Поплавська Н. М. Своєрідність полемічного дискурсу Івана Вишенського / Н. М. Поплавська // Полемісти. Риторика. Переконування (Українська полемічно-публіцистична проза кінця XVI - початку ХVІІст.); [монографія]. - Тернопіль: ТНПУ, 2007. -С. 160-170.

Франко І. Я. Іван Вишенський і його твори / І. Я. Франко // Зібр. тв.: у 50-ти т. - К., 1986.-Т. 30.-С. 7-211.

Франко І. Я. Історія української літератури. Часть перша // І. Я. Франко// Зібр. тв.: у 50-ти т.-К., 1983.-Т. 40.-С. 116-136.

Шевчук В. О.Іван Вишенський і його послання / І. Вишенський Твори. - К, 1986. - С. 3-18.

Тема 14. Релігійно-філософська та метафізична поезія. (4 год.)

1. Метафізична тривога барокової людини як смислова та емоційна основа віршованої літератури XVII ст.

2. Жанрово-тематична специфіка філософської, релігійної та метафізичної поезії:

2.1. Трансформація середньовічних та ренесансних жанрів (молитовні вірші, епіграми, дискрептивні вірші, діалоги тощо).

2.2. Кант як специфічний жанр барокової поезії.

2.3. Особливості анонімності релігійно-філософської та метафізичної поезії XVII ст.

3. Особа і творчість Кирила Транквіліона-Ставровецького в контексті раннього українського бароко.

3.1. Конфесійний дуалізм та ідея вселенської церкви у К. Транквіліона-Ставровецького.

3.2. Особистісно-суб’єктивне начало: концептна єдність середньовічного релігійного дидактизму і ренесансної авторської декларації.

3.3. Збірка «Перло многоцінне» (1646) - типова ранньобарокова єдність проповіді, релігійної поезії і нового елегійного медитування.

3.4. «Лікарства» як прояв морально-етичного дидактизму нового часу.

3.5. Барокові образи-символи Смерті, Душі та Тіла.

4. Мелетій Смотрицький. «Лямент у світа убогих на жалосноє преставленіє святолюбивого а в обої добродєтєлі багатого мужа в Бозі велебного господина отця Леонтіа Карповича...» (1620).

4.1. Особливість жанру «Ляментів» у бароковій літературі.

4.2. Смислове наповнення і символічність композиції твору.

4.3. Діалог - варіативність та типовість його для творчості М. Смотрицького та барокової літератури загалом.

4.4. Домінантні образо-символи «часу» та «смерті», способи їх вираження.

5. Іван Величковський. Збірка «Зегар целый и полузегарик»( 1690).

5.1. Фігурний вірш як спосіб вираження метафізичного.

5.2. Особливості розкриття образу Ісуса Христа та Богоматері (строфічні, риторичні).

5.3. Антитеза божественної «вічності» і людського «часу» у збірнику.

5.4. Концепт «Час» у релігійно-філософській та метафізичній поезії XVII ст.

Для текстуального опрацювання:

Кирило Транквіліон-Ставровецький. Збірка «Перло многоцінне» (1646) (за виданням: Українська поезія: Кінець XVI ст. - початок XVII ст. / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. П. Колосова, В. І. Крекотень]. - К.: Наукова думка, 1978. - С. 231-320.

Мелетій Смотрицький «Лямент у світа убогих на жалосноє преставленіє святолюбивого а в обої добродєтєлі багатого мужа в Бозі велебного господина отця Леонтіа Карповича...»(1620).

Іван Величковський. Збірка «Зегар целый и полузегарик»(\690).

Яковина О. П. Категоріальність метафізичної поезії / О. П. Яковина 11 Метафізика в поезії: Україна XVII ст. - Львів: Науково-видавничий центр «Опілля-Л», 2010. - С. 55-68.

Яковина О. П. Іван Величковський. Фігурні вірші як спосіб вираження метафізичнсоіт / О. П. Яковина// Метафізика в поезії : Україна XVII ст. - Львів: Науково-видавничий центр «Опілля-Л», 2010. - С. 152-166.

Джерела творів:

Величковський Іван. Повне зібр.тв. Дзигар цілій і напівдзигарик: / [перекл., вст.ст., прим В. Шевчука]. -К.: Дніпро, 2004. - 192 с.

Українська література XVII ст.: Синкретична писемність. Поезія. Драматургія. Белетристика. / [упорядкує., приміт., вступ стаття В. І. Крекотень]. - К., 1987. - 608 с.

Українська поезія: Кінець XVI ст. - початок XVII ст. / [упорядкує., ст., пер. і прим. В. П. Колосова, В. І. Крекотень]. - К, 1978. - 658 с.

Українська поезія: Середина XVII ст. / [упорядкує., ст., пер. і прим. В. І. Крекотень, М. М. Сулима]. К, 1992. - 680 с.

Рекомендована література

Голик Р. Тіло, душа і поділений світ: стереотипи раннього бароко у творчості Мелетія Смотрицького та Кирила Транквіліона-Ставровецького / Роман Голик // Біля джерел українського бароко: збірник наукових праць/ [у надзаг.: Львівська медієвістика. - Вип. 3]. - Львів: Свічадо, 2010. -С. 134-163.

Пилявець Л. Гуманістичні тенденції в поглядах на людину й суспільство Кирила Транквіліоан-Ставровецького // Європейське відродження та українська література XIV - XVIII ст. / [відп. ред. Олекса Мишанич]. -К.: Наукова думка, 1993. - С. 175-193.

Шевчук В. О. Кирило Транквіліон-Ставровецький та його композиції / В. О. Шевчук // Муза Роксоланська: українська література XVI - XVIII століть: у 2-х кн. - Книга перша: Ренесанс. Раннє бароко. - К.: Либідь, 2004. - С. 346-353.

Тема 15. Панегірична поезія. Панегірики релігійні та світські. (2 год.)

1. Панегіризм як прояв рефлексії античної гімнографії, середньовічних, акафістів і ренесансних епіграм.

1.1. Особисті сне начало у похвальних віршах як прояв ренесансного світогляду.

1.2. Панегірики як естетична мода Бароко.

1.3. Жанрові різновиди панегіриків: епіграми, епітафіони, «вдячності», цикли «вінців».

2. Касіян Сакович. «Вірші на жалосний погреб зацного рицера Петра Конашевича-Сагайдачного, гетьмана войска його королевської милості запорозького, зложонй през інока Касіана Саковича...» (1622).

2.1. Особа Петра Конашевича-Сагайдачного та історичні причини появи посмертного панегірика.

2.2. Образ Гетьмана та Війська запорозького як формування типу Героя нового часу.

2.3. Похвальні декламації як жанровий різновид похвальних віршів.

2.4. Формування барокової образно-символічної системи: єдність античної та біблійної символіки.

3. Софроній Почаський. «Євхаристиріон, альбо вдячность»( 1632).

3.1. Особа Петра Могили - науковця, книжника нового часу та його роль в українській культурі. Історичні причини появи прижиттєвого панегірика.

3.2. Смислове наповнення композиції «Вдячності».

3.3. Особливість використання християнської та античної символіки.

4. Варлаам Ясинський. «Три вьнца молитвенные» (1688) - зразок етикетного панегіризму.

4.1. Трансформація релігійних образів та сюжетів.

5. Димитрій Туптало. Вінці - зразок релігійного павнегіризму.

5.1. Образ Ісуса Христа, Богоматері.

5.2. Символічне значення жанрової форми вінців.

Для текстуального опрацювання:

Касіян Сакович «Вірші на жалосний погреб зацного рицера Петра Конашевича-Сагайдачного, гетьмана войска його королевської милості запорозького, зложенії през інока Касіана Саковича...» (1622).

Софроній Почаський «Євхаристиріон, альбо вдячность» (1632).

Варлаам Ясинський «Три вьнца молитвенные» (1688).

Димитрій Туптало. Вінці.

Джерела творів:

Українська література XVII ст. : Синкретична писемність. Поезія. Драматургія. Белетристика. / [упорядкув., приміт., вступ стаття В. І. Крекотень]. - К., 1987. - 608 с.

Українська поезія: Кінець XVI ст. - початок XVII ст. / [упорядкує., ст., пер. і прим. В. П. Колосова, В. І. Крекотень]. - К, 1978. - 658 с.

Українська поезія: Середина XVII ст. / [упорядкує., ст., пер. і прим. В. І. Крекотень, М. М. Сулима]. К, 1992. - 680 с.

Рекомендована література

Голик Р. Риторика чи містика: середньовічні образи та ранньовітні стереотипи в дискурсі Дмитра Туптала / Роман Голик // Дмитро Туптало у світлі українського бароко: збірник наукових праць, [у надзаг.: Львівська медієвістика. - Вип. 1]. - Львів: Артос-Апоріорі, 2007. -С. 125-136.

Грабович Г. До ідеології Ренесансу в українській літературі: Касіяна Саковича «Вірш на жалосний погреб... Конашевича Сагайдачного» / Григорій Грабович // До історії української літератури: Дослідження, есе, полеміка. - К., 1997. - С. 278-292.

Грушевський М. С. Історія української літератури/ М.С. Грушевський. - К., Л., 1923-1927. - Т. 1-5; К., 1993-1996, Т. 6. - К.: AT «Обереги», 1995. - С. 177-196.

Шевчук В. О. Касіян Сакович. «Вірші на жалісний погреб... Петра Конашевича-Сагайдачного»/ В. О. Шевчук// Муза Роксоланська: українська література XVI-XVIII століть: у 2-х кн. - Книга перша: Ренесанс. Раннє бароко. - К.: Либідь, 2004. - С. 274-280.

Шевчук В. О. Твір, який проголосив у Києві Гелікон і Парнас, і його автор Софроній Почаський / В. О. Шевчук // Муза Роксоланська: українська література XVI-XVIII століть: у 2-х кн. - Книга перша: Ренесанс. Раннє бароко. - К.: Либідь, 2004. - С. 312-316.

Тема 16. Курйозна поезія. Іван Величковський - теоретик і практик курйозного віршування. (1 год.)

1. Курйозна поезія як «візитівка» барокової літератури.

2. Курйоз як вияв єдності культу розуму, настанови на «враження», гри та контрастності.

3. Іван Величковський - теоретик і практик курйозного віршування. Збірка «Млеко... » (1691).

3.1. Причини появи збірки в аргументації автора.

3.2. Різновиди курйозних віршів.

3.3. Особливості тематики.

3.4. Курйозні вірші І. Величковського як різновид панегіричного віршування.

4. Специфіка зорової поезії. ЇЇ традиції в сучасній літературі.

Для текстуального опрацювання:

Іван Величковський. Збірка «Млеко... » (1691).

Колосова В. П., Крекотень В. І. До питання про життя і творчість Івана Величковського / В. П. Колосова, В. І. Крекотень // Іван Величковський. Твори. / [упорядкує., приміт., вступ стаття В. І. Крекотень]. -К., 1987. - С. 16-36.

Джерела творів:

Іван Величковський. Твори. / [упорядкує., приміт., вступ стаття В. І. Крекотень]. - К., 1987.-608 с.

Українська поезія: Середина XVII ст. / [упорядкує., ст., пер. і прим. В. І. Крекотень, М. М. Сулима]. К, 1992. - 680 с.

Рекомендована література

Шевчук В. О. Іван Величковський та Києво-Чернігівська поетична школа другої половини XVII століття / В. О. Шевчук // Муза Роксоланська: українська література XVI-XVIII століть: у 2-х кн. - Книга друга: Розвинене Бароко. Пізнє Бароко. - К.: Либідь, 2005.-С. 192-207.

Макаров А. М. Краса Бароко. / А. М. Макаров // Світло українського бароко. - К: Мистецтво, 1994. - С. 211-255.

Тема 17. Поезія Бароко. Історична (громадсько-політична) поезія. (1 год.)

1. Суспільно-політичні, військові події, що зумовили тематику історичних віршів. Історичні факти та художнє узагальнення у поезії.

2. Апологія козацтва. Образ героя доби Бароко (особливості зображення Богдана Хмельницького, Петра Конашевича-Сагайдачного).

3. Синтез народної (фольклорної) і книжної традиції. Анонімні вірші про визвольну війну 1648-1654 рр. Особливість мови та образних засобів.

4. Пацифістські мотиви у віршах XVII ст. Анонімні вірші другої половини XVII ст.

5. Олександр Бучинсъкий-Ясколъд «Чигирин» як зразок козацького панегірика гетьману Івану Самойловичу. Ремінісценції з античної міфології, історії Русі, історії України. Образно-символічна система.

Для текстуального опрацювання:

Анонімні вірші другої половини XVII ст.

Анонімні вірші про визвольну війну 1648-1654 рр.

Олександр Бучинський-Яскольд «Чигирин».

Семен Дівович «Розмова Великоросії та Малоросії».

Джерела творів:

Марсове поле. Героїчна поезія на Україні в X - І пол.. XIX ст.: у 2-х кн. / [упорядкує., приміт., вступ стаття В. Шевчука] -К., 1988.

Слово многоцінне. Хрестоматія української літератури XV - XVIII ст.: у 4 т. / [упоряд. В. Шевчук, В. В. Яременко]. - К.: Аконіт, 2006. - Кн. 3. - С. 459-570.

Українська література XVII ст.: Синкретична писемність. Поезія. Драматургія. Белетристика. / [упорядкує., приміт., вступ стаття В. І. Крекотень]. - К., 1987. - С. 277- 294.

Рекомендована література

Макаров А. М. Лицарі Бароко. / А. М. Макаров // Світло українського бароко. - К: Мистецтво, 1994.-С. 105-143.

Шевчук В. О. «Чигирин» Олександра Бачинського-Яскольда / В. О. Шевчук // Муза Роксоланська: українська література XVI-XVIII століть: у 2-х кн. - Книга друга: Розвинене Бароко. Пізнє Бароко. -К.: Либідь, 2005. -С. 159-163.

Шевчук В. О. Семен Дівович. «Розмова Великоросії та Малоросії» / В. О. Шевчук // Муза Роксоланська: українська література XVI-XVIII століть: у 2-х кн. - Книга друга: Розвинене Бароко. Пізнє Бароко. - К.: Либідь, 2005. - С. 545-554.

Шевчук В. О. Давня українська поезія як речник державотворення / В. О. Шевчук // Варій Шевчук. Козацька держава. - К.: Абрис, 1995. - С. 22—51.

Тема 18. Поезія Бароко. Лірична поезія (поезія індивідуального життя людини). (1 год.)

1. Поява індивідуального ліричного начала у поезії. Високе, середнє та низове Бароко у ліричній поезії. Особливості використання античної та фольклорної символіки й персонажів.

2. Жанрове розмаїття - етикетна, гумористична, сороміцька любовна поезія. (аноніми XVII-XVIII ст., вірші Симона Зиморовича зі збірки «Роксолани, або Руські панни», Бартоломея Зиморовича зі збірки «Селянки, нові руські», Феофана Прокоповича, Василя Довговича). Поява жанру «пісні свіцької (світової)».

3. Поезія про любовні переживання, любовну тугу. Образ «сироти» та «злих (чужих) людей», способи їх вираження. Художні засоби передачі драматичних почуттів ліричних героїв (аноніми XVII-XVIII ст., «Пісні руські» зі збірника бібліотеки Чорторийських, вірші Івана Пашковського, Захара Дзюбаревича, Семена Климовського).

4. Жіночі образи як прояв секуляризації літератури (Лазар Баранович зі збірки «Аполлонова лютня», Данило Братковський зі збірки «Світ, розглянений по частинах», Климентій Зіновіїв). Соціальні та релігійні мотиви у змалюванні образу жінки.

Для текстуального опрацювання:

Симон Зиморович зі збірки «Роксолани, або Руські панни».

Бартоломей Зиморович зі збірки «Селянки, нові руські».

Вірші Феофана Прокоповича, Івана Пашковського, Захара Дзюбаревича, Семена Климовського, Василя Довговича.

Данило Братковський зі збірки «Світ, розглянений по частинах».

Климентій Зіновіїв.

Яременко В. В. Ніжне джерело людської краси / В. В. Яременко // Слово многоцінне. Хрестоматія української літератури XV-XVIII ст.: у 4 т. / [упоряд. В. Шевчук, В. В. Яременка]. - К.: Аконіт, 2006. - Кн. 3. - С. 708-712.

Джерела творів:

Пісні Купідона. Любовна поезія на Україні XVI - поч. XIX ст. / [упоряд. та примітки В. Шевчук, передм. О. Мишанича]. - К.: Молодь, 1984. - 340 с.

Слово многоцінне. Хрестоматія української літератури ХVVIII ст : у 4 т. / [упоряд. В. Шевчук, В. В. Яременко]. -К.: Аконіт, 2006. - Кн. 3. - С. 708-769.

Українська література ХVIII ст.: Поетичні твори. Драматичні твори. Прозові твори. / [упорядкув., приміт., вступ стаття О. В. Мишанича, ред. тому В. І. Крекотень]. - К.: Наукова думка, 1983. - С. 89-124.

Рекомендована література

Любити // Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей. - Т. І./ [керівн. проекту Барбара Кассен (Сорбонна), Костянтин Сігов (НаУКМА)]. - К.: Дух і Літера, 2009. - С. 451-464.

Ушкалов Л. Українська барокова поезія / Леонід Ушкалов // Українське бароко: у 2-х кн. / [керівн. проекту Д. Наливайко]. - К.: Аконіт, 2006. - Кн. 1. - С. 265-330.

Тема 19. Поезія Бароко. Бурлескно-травестійна поезія (2 год.)

1. «Низове» Бароко як чинник секуляризації та демократизації української літератури. Творчість «мандрованих дяків» та їх роль у становленні нової літератури.

2. Бурлестування і травестування образів та сюжетів християнської історії. Антицерковна спрямованість поезії.

3. Народна розмовна мова та картини побуду як засіб бурлеску та чинник демократизації книжної літератури.

4. Вірші-орації різдвяного та великоднього циклу. Особливості єдності християнської та народної символіки.

5. Вірші про життя школярів. Соціальні мотиви та критика змісту освіти.

6. Анонімні сатирично-гумористичні віршовані оповідання: «Пекельний Марко», «Доказательство Хама Даніеля Кукси потомственного», «Сатира на слобожан», «Плач київський монахів», «Отець Негребецький».

7. Творчість Петра Поповича-Гученського.

Для текстуального опрацювання:

Бурлескна поезія: вірші-орації, вірші травестії.

Сатирично-гумористичні віршовані оповідання: «Пекельний Марко», «Доказательство Хама Даніеля Кукси потомственного», «Сатира на слобожан», «Плач київський монахів», «Отець Негребецький».

Чижевський Д. Поза межами краси / Дмитро Чижевський // Слово многоцінне. Хрестоматія української літератури XV-XVIII ст.: у 4 т. / [упоряд. В. Шевчук, В. В. Яременко]. - К.: Аконіт, 2006. - Кн. 3. - С. 37-51.

Джерела творів:

Слово многоцінне. Хрестоматія української літератури XV-XVIII ст.: у 4 т. / [упоряд. В. Шевчук, В. В. Яременко]. -К.: Аконіт, 2006. -Кн. 4. - С. 737 775.

Українська література XVIII ст.: Поетичні твори. Драматичні твори. Прозові твори. / [упорядкує., приміт., вступ стаття О. В. Мишанича, ред. тому В. І. Крекотень]. - К.: Наукова думка, 1983. -С. 126-238.

Рекомендована література

НогаГ. М. Звичаї тії з давніх школярів бували... (Український святковий бурлеск ХVІІ-ХVIII століть). / Г. М. Нога. - К.: Стилос, 2001. - 189 с.

Шевчук В. О. Низове бароко і засоби його творення / В. О. Шевчук // Муза Роксоланська: українська література XVI-XVIII століть: у 2-х кн. - Книга друга: Розвинене Бароко. Пізнє Бароко. - К.: Либідь, 2005. - С. 348-369.

Тема 20. Драматургія XVII-XVIII ст. (2 год.)

1. Витоки та передумови становлення барокової драми (фольклор, антична драма, єзуїтська шкільна драма, містерія, декламації та діалоги).

2. Феофан Прокопович. Роль Ф. Прокоповича у реформуванні барокової драми.

2.1. Трагедокомедія «Владимир» (1705). Літописна основа та її інтерпретація.

2.2. Історичні, алегоричні та символічні персонажі.

2.3. Символізація образу Володимира Хрестителя та актуальність його інтерпретації тогочасним суспільно-політичним процесом.

2.4. Особливості композиції. Втілення античних принципів драми.

3. Інокентій Нерунович. «Милость Божія» (1728).

3.1. Дискусії щодо авторства.

3.2. «Милость Божія» як взірець декламаційної барокової драми.

3.3. Суспільно-політичний контекст драми та особливості інтепретації історичних подій.

4. Митрофан Довгалевський як теоретик і практик драми (курс поетики «Сад поетичний» (1736-1737)).

4.1. «Коміческое действие» (1736) Настанова на притчеву композицію.

4.2. Алегоричність персонажів. Вірші у драмі.

4.3. Особливості єдності драми та інтермедії на жанровому та змістовому рівні у М. Довгалевського.

5. Георгій Кониський. «Воскресіння мертвих» (1746-1747).

5.1. Символічні персонажі та її морально-етична спрямованість.

5.2. Соціально-політичний контекст драми; гіпотеза В. Шевчука про праобраз гетьмана П. Полуботка.

Для текстуального опрацювання:

Ф. Прокопович «Владимир» (1705).

Інокентій Нерунович «Милость Божія» (1728).

М. Довгалевський «Коміческое действие» (1736).

Г. Кониський «Воскресіння мертвих» (1746-1747).

Шевчук В. О. Українська барокова драма. Загальні зауваження / В. О. Шевчук // Муза Роксоланська: українська література XVI-XVIII століть: у 2-х кн. - Книга друга: Розвинене Бароко. Пізнє Бароко. - К.: Либідь, 2005. - С. 382-392.

Джерела творів:

Слово многоцінне. Хрестоматія української літератури XV-XVIII ст.: у 4 т. / [упоряд. В. Шевчук, В. В. Яременка]. - К.: Аконіт, 2006. - Кн. 4.

Українська література XVIII ст.: Поетичні твори. Драматичні твори. Прозові твори. / [упорядкує., приміт., вступ стаття О. В. Мишанича, ред. тому В. І. Крекотень]. - К.: Наукова думка, 1983. - С. 258-356.

Рекомендована література

Возняк М. Історія української літератури: в 2-х кн. / Михайло Возняк. - Кн. 2. - Львів: Світ, 1994. - С. 148-224.

Воскресіння мертвих. Українська барокова драма / [антологія / упорядкує., перекл., приміт., статті В. О. Шевчука]. -К.: Грамота, 2007. - 640 с.

КорнійЛ. Українська шкільна драма і духовна музика XVII-XVIII століть / Л. Корній // Європейське відродження та українська література XIV-XVIII ст. / [відп. ред. Олекса Мишанич]. -К.: Наукова думка, 1993. -С. 194-214.

Сулима М. Українська драматургія XVII-XVIII ст. / Микола Сулима. К.: ПЦ «Фоліант»; ВД «Стилос», 2005, - 368 с.

Шевчук В. О. Митрофан Довгалевський: драми та поетика / В. О. Шевчук // Муза Роксоланська: українська література XVI-XVIII століть: у 2-х кн. - Книга друга: Розвинене Бароко. Пізнє Бароко. - К.: Либідь, 2005. - С. 492-502.

Тема 21. Інтермедії Якуба Гаватовича, Митрофана Довгалевського та Георгія Кониського. Вертепна драма. (1 год.)

1. Гумор як вияв свободи в культурі XVIII століття.

2. Розвиток інтермедії від доповнень до шкільної драми до самостійного жанру.

3. Народне і профанне начало в інтермедіях.

4. Поетика: засоби комізму ситуацій та персонажів.

5. Вертеп та вертепна драма.

Для текстуального опрацювання:

М. Довгалевський. Інтермедії.

Г. Кониський. Інтермедії.

Я. Гаватович. Інтермедії.

Вертеп.

Джерела творів:

Слово многоцінне. Хрестоматія української літератури XV-XVIII ст.: у 4 т. / [упоряд. В. Шевчук, В. В. Яременко]. -К.: Аконіт, 2006. - Кн. 4.

Українська література XVIII ст.: Поетичні твори. Драматичні твори. Прозові твори. / [упорядкує., приміт., вступ стаття О. В. Мишанича, ред. тому В. І. Крекотень]. - К.: Наукова думка, 1983. - С. 357-383.

Рекомендована література

Бахтин М. М. Творчество Фраусуа Рабле и народная культура средневековия и Ренессанса. -М., 1990.

Возняк М. Історія української літератури: в 2-х кн. / Михайло Возняк. - Кн. 2. - Львів: Світ, 1994. - С. 225-256.

Курціус Е. Р. Жарт і серйозність у середньовічній літературі / Ернест Роберт Курціус // Європейська література і латинське середньовіччя / [перекл. з нім. Анатол. Онишко]. - Львів: Літопис, 2007. - С. 464-489.

Шевчук В. О. Про Йосипа Обонкіона-Батю, українську вертепну драму та вертепне дійство / В. О. Шевчук // Муза Роксоланська: українська література ХVІ-ХVIII століть: у 2-х кн. - Книга друга: Розвинене Бароко. Пізнє Бароко. - К.: Либідь, 2005. - С. 561-578.

Тема 22. Лазар Баранович (1593/1620 - 1693) та Димитрій Туптало (1651-1709). (2 год.)

1. Лазар Баранович - одна з центральних постатей у суспільно-культурному житті України XVII ст.

1.1. Л.Баранович як проповідник. Збірки «Меч духовний» (1666) та «Труби словес проповідних» (1674). Поєднання візантійської традиції проповідництва і народного способу осмислення та вираження думок (байка, легенда, приказка та інші)

1.2. Польськомовні поетичні збірки Л. Барановича «Лютня Аполонова» (1671), «V вінок Матері Божої» (1680).

1.3. Новаторство Л. Барановича-поета; універсалізм мислення та мистецтво концепту як питомо барокові риси поета.

1.4. Л. Баранович як громадський і культурний діяч.

2. Димитрій Туптало - універсальна барокова постать України ХVII ст.: церковний діяч, агіограф, драматург, поет, оратор - Український (1651-1702 рр.) та Ростовський (1702-1709 рр. ). Періоди життя та діяльності Д. Туптала.

2.1. Праця життя - «Книга житія святих» (Четьї Мінеї) (1689-1705, Київ).

2.2. Богословсько-моралізаторські трактати та поетична творчість.

2.3. Драматургія: «Комедія на Успіння Богородиці» (1677); особливості жанрової інтепретації смерті Діви Марії; суспільно-політичний контекст появи драми; моралізаторське начало в ній.

2.4. «Діаріуш» Димитрія Туптала як феномен української барокової культури.

Для текстуального опрацювання:

Л. Баранович «Лютня Аполонова» (1671), «У вінок Матері Божої» (1680); збірки «Меч духовний» (1666) та «Труби словес проповідних» (1674).

Д. Туптало «Комедія на Успіння Богородиці» (1677); «Діаріуш»; «Руно орошение»; «Четьї Мінеї».

Джерела творів:

Слово многоцінне. Хрестоматія української літератури XV-XVIII ст.: у 4 т. / [упоряд. В. Шевчук, В. В. Яременко]. -К.: Аконіт, 2006. - Кн. 2-3.

Соболь В. Пам’ятна книга Дмитра Туптала / Валентина Соболь. - Варшава, 2004. - 218 с.

Українська література ХVIII ст.: Поетичні твори. Драматичні твори. Прозові твори. / [упорядкув., приміт., вступ стаття О. В. Мишанича, ред. тому В. І. Крекотень]. - К.: Наукова думка, 1983. - С. 357-383.

Українська поезія: Середина XVII ст. / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. І. Крекотень, М. М. Сулима]. К, 1992. - 680 с.

Чернігівські Афини // [передм, упорядкув. текст, матеріалу, комент. А. Макарова]. - К.: Мистецтво, 2002. - 288 с.

Рекомендована література

Дмитро Туптало у світлі українського бароко: збірник наукових праць, [у надзаг.: Львівська медієвістика. - Вип. 1]. - Львів: Свічадо, 2007. -318 с.

Шевчук В. О. Лазар Баранович як поет // Муза Роксоланська: українська література XVI-XVIII століть: у 2-х кн. - Книга друга: Розвинене Бароко. Пізнє Бароко. - К.: Либідь, 2005.-С. 128-143.

Шевчук В. О. Літературна праця Дмитра Туптала // Муза Роксоланська: українська література ХVІ-ХVIIІ століть: у 2-х кн. - Книга друга: Розвинене Бароко. Пізнє Бароко. - К.: Либідь, 2005. - С. 219-234.

Тема 23. Історична проза (4 год.)

1. Історична тема в прозовій літературі. Продовження повістевої традиції літописання від часів Київської Русі; нові наративні стратегії; історія як розповідь.

2. Авторські концепції в інтерпретації визвольної війни 1648-1654 рр. і наступних політичних подій ХVIIVIIІ ст.

3. «Літопис Самовидця».

3.1. Дискусії щодо особи автора; авторська суспільно-політична позиція у літописі.

3.2. Фактичність та документальність описаних подій; суб’єктивність їхньої оцінки.

3.3. Мова й стиль літопису.

3.4. Роль «Літопису Самовидця» в українській літературі XIX та XX ст. Ярослав Дзира про літопис.

4. «Літопис Григорія Грабянки».

4.1. Особа автора та авторська суспільно-політична позиція в Літописі.

4.2. Історіографічна концепція українського козацтва у Григорія Грабянки.

4.3. Образ Богдана Хмельницького та образ козацтва в літописі.

5. «Літопис Самійла Величка».

5.1. Самійло Величко - писар, державний діяч, письменник; авторська позиція в літописі;

5.2 Масштаб осмисленім політичної ситуації XVII - початку XVIII ст.

5.3. Жанрово-стильова поліфонія літопису, різноманітна джерельна основа; «Літопис Величка» як типовий бароковий твір.

6. Роль усної народної творчості у літописанні XVII-XVIII ст.

7. Державницька ідея та міф козаччини у літописанні XVII-XVIII ст.

Для текстуального опрацювання:

Літопис Самовидця.

Літопис Григорія Грабянки.

Літопис Самійла Величка.

Джерела творів:

Літопис Самовидця. / [підг. тексту та передмова Я. Дзири]. - К.: Наукова думка, 1971.-206 с.

Величко С. В. Літопис: У 2-х т. / [пер. з книжної української мови, вступ, стаття, комент. В. О. Шевчука]. -К., 1991.

Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки. / [пер. з староукр. мови Р. І. Іванченко, передмова Ю. Луценко]. - К.: Знання, 1992. - 192 с.

Рекомендована література

Беличенко С. Володарі і козаки: замітки до проблеми історичної легітимності і тяглості в українській історіографії ХVIIVIIІ ст. / С. Беличенко // Mediaevalia ukrainica: ментальність та історія ідей. - К., 1992. - Т. І. - С. 117-121.

Возняк М. Історія української літератури: у 2-х т. / М. Возняк - Д, 1994. - Т. 2. - С. 361—424.

Грицай М. С. Давня українська проза: Роль фольклору у формуванні образного мислення українських прозаїків XVI - поч. XVIII ст. / М. С. Грицай К., 1975. - 151 с.

Соболь В. О. Літопис Самійла Величка як явище українського літературного бароко / В.О. Соболь. - Донецьк, 1996. - 336 с.

Шевчук Валерій. Козацька держава. - К., 1995. - 392 с.

Тема 24. Паломницька проза в літературі XVII-XVIII ст. В. Григорович-Барський. «Ходіння»(1723 -1747). (2 год.)

1. «Ходіння» Василя Григоровича-Барського (1723-1747) - трансформація жанру «ходінь».

2. Епоха великих відкриттів і освоєння нового простору у XVIII ст.

3. Мандри як пізнання нового: враження, почуття, знання.

4. Схід у сприйнятті модерної людини XVIII ст. - європейська традиція.

5. Українська орієнталістика як наукова і соціокультурна проблема.

Для текстуального опрацювання:

Григорович-Барський В. «Мандри по Святих місцях Сходу».

Джерела творів:

Григорович-Барський В. Мандри по Святих місцях Сходу з 1723 по 1747 рік. / Василь Григорович-Барський / [пер. з давньоукр. мови П. Білоуса, передмова О. Субтельного; за ред. М. Москаленка]. - К.: Основи, 2000. - 768 с.

Рекомендована література

Білоус П. Трансформація середньовічного топосу дороги в паломницькій прозі доби бароко / Петро Білоус // Біля джерел українського бароко: збірник наукових праць/ [у надзаг.: Львівська медієвістика. -Вип. 3]. - Львів: Свічадо, 2010. -С. 205-213.

Білоус П. Поетичний міф про Святу Землю в "Хоженії" Данила Паломника / П. Білоус // Слово і час. - 2009. - № 6. - С. 3-8.

Шевченко І. Україна між Сходом і Заходом / Ігор Шевченко.

Тема 25. «Поетики» і «Риторики» XVIII ст.

1. Історія вивчення «Поетик» та «Риторик» в Україні.

2. «Поетики» та «Риторики» як чинники диференціації словесного мистецтва, вихід за рамки синкретизму; співвіднесення теорії та практики; питання теорії в історії української літератури.

3. Апологія наслідування як основоположна риса мистецтва: наслідування природі і визначним зразкам; роль античності у літературі XVIII ст.

4. «Поетики» та «Риторики» як константи літературного процесу XVIII ст.

5. М. Довгалевський. «Сад поетичний». Основні положення трактату.

6. Ф. Прокопович. «Риторика». Основні положення трактату.

Для текстуального опрацювання:

М. Довгалевський «Сад поетичний».

Ф. Прокопович «Риторика».

Джерела творів:

Довгалевський М. Поетика (Сад поетичний) / Митрофан Довгалевьский. - К., 1973. Ф. Прокопович. Про риторичне мистецтво / Феофан Прокопович // Філософські твори: у 3-х т. - К., 1979. - Т. 1.

Рекомендована література

Аверинцев С. С. Литературные теории в составе средневекового типа культуры С. С. Аверинцев // Проблемы литературной теории Византии в латинском средневековье. -М., 1986.

Наливайко Д. С. Поетики й риторики доби бароко / Д. С. Наливайко // Українське бароко: у 2-х т. - Т. 1,- К., 2004. - С. 217-263.

Пилипюк Н. Київські поетики і ренесансні теорії мистецтва / Наталя Пилипюк // Європейське Відродження та українська література XIV-XVIII ст. - К., 1993. - С. 75-109. Сивокінь Г. Давні українські поетики / Григорій Сивокінь. - Харків: Акта, 2001. - 167 с.

Тема 26. Концептосфера української літератури XVII-XVIII ст.

Концепт «час/tempus fugit», «смерть/memento mori», «державність», «Герой-козак», «жінка», «Христос/Богородиця».

Рекомендована література

Аскольдов С. А. Концепт и слово / С. А. Аскольдов // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста: [антология /под. ред. проф. В. Н. Нерознака]. - М.: Academia, 1997.

Бовсунівська Т. В. Когнітивна жанрологія та поетика: [монографія] Тетяна Володимирівна Бовсунівська. -К.: Вид.-поліграф. Центр «Київський університет», 2010. - 180 с.

Вільчинська Т. П. Концептуалізація сакрального в українській поетичній мові XVII-XVIII ст. / Т. П. Вільчинська / [монографія]. - Тернопіль: Джура, 2008. - 424 с.

Плуценнік Я. Когнітивізм у літературознавчих дослідженнях / Ярослав Плуценнік І І Література. Теорія. Методологія, [збірн. статей/перекл. з польськ. С. Яковенка; упоряд. і наук. ред. Д. Уліцької]. - К.: Видавн.дім «Києво-Могилянська академія», 2006. - С. 414- 438.

Тема 27. Творчість Г.С. Сковороди (4 год)

1. Особа і творчість Г. Сковороди як підсумок епохи Бароко - аскетизм, інтелектуалізм, «книжність» мислення і письма, спорідненість із духом «мандрівництва», єдність релігійного і світського.

2. Ідея пошуку щастя людиною - основа поглядів Г. Сковороди та бароковий контекст (творчість К. Транквіліона-Ставровецького, М. Смотрицького, І. Величковського). («Буквар миру», «Наркіс»).

3. Образ Бога у Г. Сковороди. Символи на означення Бога у філософських трактатах.

4. Концепція двох натур і трьох світів у Г. Сковороди («Потоп зміїн», «Ікона Алківіадська»),

5. «Практична» філософія Г. Сковороди та способи її реалізації у літературних творах (трактати, притчі, байки, поезія).

6. Д. Чижевський, Л Ушкалов про Г. Сковороду.

7. Збірка «Сад божественних пісень» (1750 - 1780-ті рр.):

а) структура, характер взаємодії епіграфів і віршів. Біблійні образи й мотиви у віршах;

б) розширення ідейно-тематичного діапазону метафізичної лірики, філософські узагальнення у контексті барокового та просвітительського світогляду;

в) пейзажна лірика (3-ій, 13-ій, 18-ій). Естетична та емоційна роль пейзажу;

г) строфіка віршів, синтез традицій силабічного вірша та народної пісні.

8. Збірка «Байки Харківські» (1774):

а) джерела сюжетів. Світові сюжети та побутові сцени;

б) персонажі байок. Образне і алегоричне втілення головних засад філософії Григорія Сковороди;

в) філософські ремінісценції в байках.

9. Філософсько-дидактична проза Григорія Сковороди в дослідженнях В. Ерна, Д. Багалія, Д. Чижевського, М. Редька, В. Шинкарука, І. Іваньо, О. Мишанича, В. Стуса.

10. Г. С. Сковорода як художній образ української літератури ХІХ-ХХ ст. (Т. Шевченко, М. Костомаров, П. Тичина).

Для текстуального опрацювання:

Г. С. Сковорода. «Буквар миру», «Наркіс», «Потоп зміїн», «Ікона Алківіадська»;

«Байки Харківські» (1774);

«Сад божественних пісень» (1750 - 1780-ті рр.).

Джерела творів:

Сковорода Григорій: Твори: У 2-х т. - К., 1972.

Сковорода Григорій: Твори: У 2-х т. - К., 1994. (Гарвард, бібліотека давнього українського письменства).

Сковорода Григорій. Сад Божественних пісень. Сад божественних ідей/ Підг. тексту, передмова та коментарі Леоніда Ушкалова. - X., 2002. - 128 с.

Рекомендована література

Два століття сковородіяни бібліографічний довідник / [бібліографічний довідник / укладачі Леонід Ушкалов, Сергій Вакуленко, Алла Євтушенко; заг нагляд та наук. ред. Л. Ушкалова] - Харків: Акта, 2002. - 528 с.

Ушкалов Л. Українське барокове богомислення. Сім етюдів про Григорія Сковороду / Леонід Ушкалов. - Харків: Акта, 2001. - 221 с.

Чижевський Д. Філософія Г. С. Сковороди / Дмитро Чижевський [підг. тексту, мовна ред. і вступн. стаття Леоніда Ушкалова]. - Харків: Акта, 2003. - 432 с.