Історія української літератури ХІ–ХVIII ст.

Змістовий модуль 3. Українські полемічно-публіцистичні твори кінця XVI - початку XVII ст.

Міжконфесійна полеміка II пол. XVI ст. як релігійне, суспільно-політичне і націо-культурне явище.

Європейський контекст та українські реалії.

Міжконфесійна полеміка в Києворуській культурі. Іван Франко про міжконфесійну полеміку. Суспільно-політичні та культурно-релігійні обставини активізації міжконфесійної полеміки наприкінці XVI - на початку XVII ст.

Історичні обставини, що передували полеміці. Флорентійський собор 1453 року та прийняття рішення про унію церкви. Люблінська унія (1569) та діяльність ордену єзуїтів у Речі Посполитій. Петро Скарга та його трактат «Про єдність божої церкви під одним пастирем» (1577 та 1590 рр.). Активізація діяльності православної церкви: приїзд патріарха Єремії II (1589), становлення й утвердження Московської митрополії (1458) та затвердження патріархії (1589), діяльність князя Андрія Курбського як популяризатора і послідовника Максима Грека в Україні. Князі Курбський та Острозький.

Братські та міщанські громадські рухи. Острозьке братство як культурно-освітній осередок православного люду. Поширення братського руху. Діяльність Львівського братства, володіння ним права ставропігії. Київське братство.

Анонімні писання 70-80-х рр. XVI ст. Оповідання про папу Петра Гугнявого та папісу. «Віршований полемічний комплекс 80-90 років XVI ст.» (Києво-Михайлівський та Загоровський збірники). Календарна реформа та трактат Герасима Смотрицького «Ключ царства небесного» (1587). Полеміка Г. Смотрицького з Бенедиктом Гербестом («Висновки віри костьолу римського», 1586).

Розкол у середовищі православних владик. Іпатій Потій як ідеолог унії («Унія, алъбо выкладъ преднейшихъ арътыкуловъ», 1590; «Справедливое описанье поступку и справы собора берестейского», 1596-97 рр.).

Берестейска унія 1596 року як індикатор національно-політичного і релігійно-культурного становища в Україні та чинник розвитку полемічних писань. Особливості синтезу релігійно-церковних і національно-культурних питань у полемічних творах.

Творчість православних письменників після Берестейської унії - як вагомий чинник історико-літературного процесу: Христофор Філарет «Апокрисис», (1597), анонім «Пересторога» (1605-06 рр.), Мелетій Смотрицький «Тренос» (1610), Захарій Копистенський «Палінодія» (1619-1622).

Полемічні писання Іпатія Потія. Неоднозначність у потрактуванні його суспільної та церковної діяльності. Особливості полемічної аргументації у творах. Наслідування античної ораторської (проповідницької) традиції. Дискусія Іпатія Потія та Клірики Острозького.

Мелетій Смотрицький - особистість, полеміст, письменник. Життєвий шлях, релігійні та суспільні переконання. М. Смотрицький та Острозький культурний осередок. Жанрове розмаїття творчості. «Тренос» (1610) - вінець полемічних писань. Церковно-релігійний, суспільний та національний контекст ідейного спрямування твору. Наслідування азійської (візантійської) ораторської (проповідницької) традиції. Риси барокової стилістики у творі.

Іван Вишенський як особистість та полеміст.

Творчість Івана Вишенського у контексті суспільно-релігійних процесів кінця XVI - поч. XVII ст. Модель біографії письменника, прийнята наукою. Афон у його житті, історія подорожі в Україну та розходження з представниками Острозького та Львівського братства. Протестантські ідеї у світогляді Вишенського. Утопічна ідея чистоти первісного християнства. Іван Вишенський та Іов Княгиницький. Ідея Церкви як ідеальної організації ідеальних людей. Заперечення чинних церковних інститутів.

Послання - головний жанр творчості автора. «Книжка» - рукописне авторське зібрання творів. Специфіка автобіографізму у творах письменника. Соціальні мотиви у творах письменника. Символічне узагальнення та історична конкретика в образах єпископів та мирян (простого люду) («Послання до єпископів», «Писання до всіх, спільно в Лядській землі живущих»). Трансформація Біблійних притч та образів («Викриття диявола світодержця»). Роль іронії та сатири. Традиційні засоби ораторського мистецтва та новаторство полеміста (лексичні неологізми, емоційно-експресивна лексика, публіцистичність оповіді).

І. Франко, М. Возняк про значення творчості Івана Вишенського для розвитку української літератури.

Полемічні писання як чинник розвитку української книжної літератури. Церковнослов’янська мова як вияв православ’я та протидія католицькій латині. Роль «Граматики» Мелетія Смотрицького (1618-19, Вільно, Єв’є) для подальшого розвитку книжної літератури. Стилістичні засоби, динамічність оповіді, контрастність порівнянь, звернення до реалій життя людей - ознаки становлення Бароко в Україні.

І. Франко, Д. Чижевський, М. Грушевський про роль полемічних писань для розвитку української літератури.