Історія української літератури ХІ–ХVIII ст.

Змістовий модуль 2. Українська література доби Середньовіччя ХV-ХVІ ст.

ХVVІ ст. - епоха значних суспільно-політичних та культурних змін.

Український контекст. Європейська ідейно-естетична домінанта.

Ренесансні ідеї та їх вплив на українську культуру, науку, літературу.

Поняття «ренесансу» та «відродження» в європейській та українській культурній дійсності.

Ренесансні ідеї як якісно новий етап світогляду, культури та суспільного життя Європи. Зародки ренесансних ідей у літературі Пізнього Середньовіччя. Від теоцентризму до антропоцентризму. Ідея десакралізації просторово-часових цінностей. Європейський Ренесанс та вплив його на подальший розвиток української думки і культури.

Особистісне, індивідуальне начало як основа світогляду та творчості. Увага до етнічного самоототожнення, інтерес до історії, етнографічних особливостей.

Ренесансний гуманізм. Образ людини і природи. Краса як категорія світогляду та естетики. Зміна природи символу в усвідомленні людиною: від «знаку Божого» до продукту людського розуму. Трансформація ролі книги у житті людини.

Етапи розвитку Ренесансу як культурно-історичної епохи у країнах Європи. Особливості естетики: античні образи, мотиви, жанри у мистецтві Ренесансу. Специфіка ренесансного реалізму.

Реформаційні рухи в Європі та їх вплив на суспільно-культурне життя України.

Шляхи поширення ренесансних ідей в Україні. Формування європейського контексту української книжної літератури.

Латиномовна українська література.

Жанрово-тематична система літератури.

Міжетнічні культурні взаємини.

Роль латинської мови у розвитку української літератури та культури.

Антична жанрово-стильова та образно-символічна система як визначальний чинник формування нового етапу української літератури.

Перша друкована книга українського автора - «Прогностична оцінка поточного 1483 року» Юрія Дрогобича (1483). Творчість Станіслава Оріховського Роксолана. «Лист до Яна Франциска Коммендоні про самого себе» - зразок ренесансного автобіографізму. Реформаційні ідеї у творчості С. Оріховського.

Початки формування книжної поезії в українській культурі. Латиномовна поезія. Творчість Павла Русина з Кросна (збірка «Пісні Павла Русина з Кросна» (1509)). Жанрова специфіка української поезії XVI ст. Трансформація релігійної образності та сюжетів (Георгій Тичинський Рутенець «Елегіакон до превелебного Миколам»). Античні образи та мотиви. Етнографічні та часо-просторові особливості реалістичного зображення (П. Русин «Про прихід зими», С. Кльонович «Роксоланія», М. Гусовський «Пісня про зубра» та інші).

Історична тема у літературі (М. Гусовський, С. Пекалід, анонім «Про вибиття татар перекопських...»).

С. Кльонович. «Роксоланія».

М. Гусовський. «Пісня про зубра».

Особливості строфіки латиномовної поезії. Перекладачі та дослідники латиномовної української поезії.

Міжетнічні культурні взаємини та їх роль у творенні етнічної ідентичності. Українсько-білоруська, українсько-польська культурна єдність. Творчість Миколи Гусовського, Симона Пекаліда, Адама Чагровського, Себастяна Кльоновича.

Концептосфера української літератури XV XVI ст.

Концепти-образи: «книга», «природа», «розум і наука», «Я автора», «краса».

Концепти-образи та їхня вербальна форма вираження; зв'язок смислових характеристик словесного знака з системою традицій і духовних цінностей народу.