Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх факультетів

Заняття 8. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій (кінець ХVІІІ - початок ХХ ст.)

План

1. Соціально-економічний і політичний розвиток українських земель у складі Російської держави. Криза кріпосництва.

2. Реформи 60-70-х років у Росії і капіталістична модернізація в Україні.

3. Соціально-економічний і політичний розвиток західноукраїнських земель у складі імперії Габсбургів. Імперські реформи Йосипа ІІ та революція 1848 р.

4. Еволюція суспільно-політичного життя в підросійській Україні. Російська революція 1905-1907 рр. і Україна.

Основні поняття: технічні культури, промисли, чумацтво, кріпосне селянство, державне селянство, промисловий переворот, національне відродження, декабристських рух, конституційна монархія, самодержавство, Кирило-Мефодіївське товариство, народовці, москвофіли, хлопомани, Габсбурги, Головна Руська Рада, політична партія.

Теми презентацій

1. Кирило-Мефодіївське товариство.

2. Виникнення українських політичних партій.

3. Аграрна реформа Столипіна в Україні та її наслідки.

Питання для самоперевірки

1. Яке було становище українських земель у XIX ст.?

2. Які українські землі входили до складу Російської імперії?

3. Розкажіть про економічний розвиток України в 1-й пол. XIX ст.?

4. Що таке промисловий переворот? Коли він починається в Україні?

5. Які таємні політичні товариства діяли в України в першій половині XIX ст.?

6. Назвіть реформи, які відбувалися в Російської імперії в 2-й пол. XIX ст.

7. Що змінилося в західних регіонах України після революційних подій 1848 р.?

Цільові навчальні завдання

1. Порівняйте становище українських земель у складі Російської та Австрійської імперій.

2. Доведіть, що Російська імперія в першій половині XIX ст. характеризувалась розкладом феодально-кріпосницької системи.

3. Чому кріпосне право в Російській імперії було скасовано тільки в 1861 р.? У чому суть цієї реформи, які її соціально-економічні наслідки для українських земель?

4. Яким шляхом ішов розвиток капіталізму в українських землях?

5. Які чинники зумовили порівняно швидкий розвиток капіталізму в окремих українських губерніях Росії в другій половині XIX ст.?

6. Проаналізуйте рівень соціально-економічного і політичного розвитку східних і західних регіонів України в другій половині XIX ст.

Методичні вказівки до роботи на семінарському занятті

У першому питанні студенти повинні знати, які українські регіони входили до складу Російської імперії та внаслідок яких подій відбулися такі територіальні зміни. Розглядаючи питання, треба звернути увагу на прояви кризи кріпосницького ладу. Підсумовуючи питання, треба підвести до думки, що у державі склалася нагальна потреба реформування, бо Російська імперія все далі відставала від своїх розвинених європейських сусідів.

У другому питання слід приділити увагу реформам та їхнім наслідкам. Серед реформ найбільшу увагу треба приділити Маніфесту про звільнення селян, вказати наслідки селянської реформи, а також висвітлити сутність та наслідки земської, військової, фінансової, судової та освітньої реформ. Треба зазначити, що реформи другої половини ХІХ ст надали можливість подальшій капіталістичній модернізації країни. Дайте оцінку цих реформ.

При розгляді третього питання студенти повинні перелічити території, які потрапили під панування Австрійської імперії ( пізніше Австро-Угорщини), відзначити, що вони були значно відсталішими в економічному сенсі, ніж підросійська частина земель, але тут повільно почали розвиватися специфічні галузі промисловості. Відмітити важливу роль національного руху на цих землях, зокрема виникнення гуртка «Руської Трійці», дати характеристику Головній Руській Раді. Головним висновком має стати те, що незважаючи на поразку, революція 1848-1849 рр. мала важливі позитивні наслідки для населення західноукраїнських земель. Вона ліквідувала серйозні перешкоди на шляху розвитку краю. Одним зі здобутків революції стала активізація національно-визвольної боротьби народних мас, піднесення рівня їхньої національної свідомості.

У четвертому питанні студентам необхідно зосередити увагу на суспільному розвиткові у визначений час, зокрема сказати, що на нього значно вплинула Велика французька революція та Вітчизняна війна 1812 року. Також треба простежити еволюцію прогресивної української суспільної думки (декабристи, Кирило-Мефодіївське товариство, Громади, Братство Тарасівців), та дати оцінку діяльності названих організацій. У висновку треба зазначити, що ці організації стали підґрунтям для створення політичних партій. У цьому ж питанні треба відмітити вплив революції 1905-1907 рр. на Україну.