Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх факультетів

Заняття 5. Українські землі за литовсько-польської доби (друга половина XIV - перша половина XVII ст.)

План

1. Політичний і соціально-економічний розвиток українських земель в XIV - першій половині XVII ст.

2. Виникнення українського козацтва та Запорозької Січі.

3. Козацько-селянські повстання проти польсько-шляхетського гноблення наприкінці XVI - у 20-30-і рр. ХVІІ ст.

Основні поняття: експансія, Велике князівство Литовське, Річ Посполита, унія, братства, греко-католицька церква, Дике поле, козаки, шляхта, магнати, Запорозька Січ, гетьман, фільварок, Магдебурзьке право, Литовські статути, кріпосне право, реєстрові козаки.

Теми презентацій

1. Становище України в складі Речі Посполитої.

2. Заснування Запорозької Січі та її роль в історії українського народу.

3. Петро Конашевич-Сагайдачний.

Практичні завдання для самостійної роботи студентів

Складіть таблицю «Козацько-селянські повстання проти польсько- шляхетського гноблення наприкінці XVI - у 20-30-і рр. ХVІІ ст.»:

Дата

Керівник

Район поширення

Причини поразки

Питання для самоперевірки

1. Яким було становище українських земель у складі Великого князівства Литовського?

2. Назвіть причини Кревської унії, які наслідки вона мала?

3. Назвіть основні етапи об' єднання Литви та Польщі.

4. Яким був зміст та наслідки Люблінської унії?

5. Охарактеризуйте політику Польщі щодо українських земель.

6. Коли виникло українське козацтво, визначте причини його виникнення.

7. Коли и де виникла Запорозька Січ?

Цільові навчальні завдання

1. Порівняйте становище українських земель у складі Великого князівства Литовського та Речі Посполитої.

2. Як ви розумієте термін «кріпосне право»?

3. Які точки зору існують в українській історіографії щодо виникнення українського козацтва?

4. Як ви розумієте формулу «розділяй та володарюй». Як вона була застосована поляками щодо українців?

5. Чому Запорозьку Січ називають «козацькою республікою»?

6. Чи можна називати Запорозьку Січ державою?

7. Яку мету мала Річ Посполита, насаджуючи серед українців католицизм та греко-католицьку церкву?

8. Які загальні риси мали усі козацько-селянські повстання кінця XVI - 20-30-х рр. ХVІІ ст.?

Методичні вказівки до роботи на семінарському занятті

Готуючись до відповіді на перше питання слід звернути увагу на те, що з розпадом Галицько-Волинського князівства українці втратили державність, а їх землі стали об’єктом загарбання з боку інших держав. Назвіть, до складу яких держав входили різні регіони України наприкінці XIV ст. Також необхідно простежити основні етапи об' єднання Литви та Польщі. Докладно розповідайте про зміст та наслідки Кревської, Люблінської та Берестейської унії. Чому Велике князівство Литовське у середині XVI ст. дало згоду на створення Речі Посполитої. Охарактеризуйте політику Польщі щодо українських земель. Порівняйте політичний і соціально-економічний розвиток українських земель у складі Великого князівства Литовського та Речі Посполитої.

Питання виникнення козацтва та Запорозької Січі слід почати з проблеми походження українського козацтва та дискусійних питань щодо причин виникнення цього феномену української історії. Слід звернути увагу на зовнішній фактор зародження козацтва, зокрема появи Кримського ханства, яке постійно нападало на українські землі. Необхідність стримування татарсько-турецьких нападів зумовило формування козацького війська та Запорозької Січі. Яку роль відіграла Запорозька Січ в історії українського народу? Зверніть увагу на її політичну організацію. Чому її називають «християнською козацькою республікою»? З’ ясуйте, які чинники впливали на зростання козацтва, як поляки намагалися протистояти цій тенденції.

У третьому питанні слід звернути увагу на те, що зростання чисельності та авторитету козацтва серед українського народу зумовило його вирішальну роль в організації збройної боротьби проти польсько-шляхетського панування на українських землях наприкінці XVI - у 20-30-х рр. ХVІІ ст. Дайте характеристику козацько-селянським повстанням під проводом К. Косинського, С. Наливайка, М. Жмайла та ін. Що спільного було для всіх повстань, якими були причини їх поразки? З’ясуйте наслідки цих повстань. Яке значення мала «Ординація Війська Запорізького» 1638 р.?