Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 6. Внутрішня політика гетьмана П. Скоропадського

1. Формування вищих та місцевих органів виконавчої влади та самоврядування.

2. Законодавча діяльність Гетьманату.

3. Соціально-економічна політика уряду.

Методичні вказівки:

У першому питанні студент приділяє увагу державотворчим процесам 1918 р. - одного із важливих періодів в історії відродження української державності.

Дослідіть проблему організації державного управління в умовах перехідного періоду. Обов’язково зазначте свою думку з приводу наступних тверджень: “система гетьманського правління була вітчизняною моделлю авторитаризму” та “гетьманська система державного управління створювалась тимчасово”.

Розкривати характер державно-управлінських відносин в гетьманській державі, доцільно було б із аналізу ситуації, яка склалась у відповідній галузі напередодні встановлення гетьманського режиму в Україні. Далі студент визначає рівень легітимності системи державного управління в Українській Державі, виявляє статус гетьмана, розкриває структуру та компетенцію центральних та місцевих органів державного управління, зазначає їх форми та методи управлінської діяльності, відображає сутність взаємовідносин між владними органами та населенням, характеризує основні напрями державно-управлінської діяльності гетьманської адміністрації.

Студенту під час підготовки відповіді на питання, для всестороннього висвітлення проблеми, необхідно буде звернутись до матеріалів першоджерел. Мається на увазі перші програмні документи останнього українського гетьмана Закони про тимчасовий державний устрій України, а саме: “Про гетьманську владу”, “Права і обов’язки Українських Козаків і Громадян”, “Про закони”, “Про Раду Міністрів і Міністрів”, “Про Фінансову Раду”, “Про Генеральний Суд”, та “Грамоту до всього українського народу”. Результатом фундаментального дослідження змісту відповідних маніфестів, повинно бути схематичне відображення ним в контрольній роботі - системи органів влади та управління Гетьманату. Неодмінно зазначте, чи вдалося П. Скоропадському створити більш дієздатний адміністративний апарат, ніж той, який функціонував за доби Центральної Ради та навести порядок в Україні?

Крім того, студенту потрібно буде здійснити комплексний аналіз державної політики Гетьманату, в плані становлення органів місцевого самоврядування. Визначте мотиви реформування виконавчої вертикалі владних установ на місцях. Охарактеризуйте взаємовідносини органів місцевого самоврядування із вищою виконавчою владою. Розкрийте позицію провідних кіл громадськості та опозиційних сил відносно реорганізації дум і земств.

Відповідно до назви, зміст другого питання має стосуватися проблеми становлення, розвитку та функціонування системи законодавства Української Держави, а особливо проблеми його застосування в умовах конкретно-історичних обставин. Мова піде про правотворчий процес доби Гетьманату П. Скоропадського - важливого етапу вітчизняної новітньої історії в плані творення національного права.

Ґрунтовного вивчення потребує законодавча база Української Держави. Охарактеризуйте державно-правові процеси. Неодмінно зазначте про позитивні здобутки українських законодавців у різних галузях права.

Отже, розкриваючи питання студенту доцільно було б дати пояснення, в чому саме, на його думку, проявлялась своєрідність становища гетьмана? Чому П. Скоропадський не брався за створення нової конституції?

Крім того, необхідно буде зазначити і про розробку процедури нормотворчості та законодавчої програми в перші місяці правління П. Скоропадського. Приділіть увагу основоположним документам, що заклали підґрунтя правотворчого процесу Гетьманату. Зазначте, чи можна їх вважати прогресивними правовими документами на той час?

Далі у своїй відповіді студент згадує про використання Радою Міністрів кращих здобутків своїх попередників у галузі законодавства. Вкажіть, які саме? Право законодавчої ініціативи поряд з гетьманом отримали міністри, які мали подавати законопроекти на розгляд Раді Міністрів. Хто їх (законопроекти) затверджував після ухвали урядом? Скільки нових нормативно-правових актів було видано протягом всього часу існування гетьманського режиму? Оцінка законодавчої діяльності гетьманського уряду дана П. Скоропадським у другій “Грамоті до українського народу” (22 жовтня 1918 р.). Розкрийте її зміст. Дайте порівняльну характеристику Конституції УНР, інших законодавчих актів прийнятих Українською Центральною Радою та правових документів гетьманського періоду.

Робота над третім питанням має звестися до створення комплексної, джерельно обґрунтованої картини урядової політики Г етьманату в промислово-торгівельній, фінансово-грошовій, транспортній галузях народного господарства України.

Студенту варто розкрити не лише здобутки гетьманського уряду в організації виробництва і торгівлі, а й виявити та зазначити кризові явища в промислово-торгівельному секторі економіки. Обов’язково приділіть увагу робітничому питанню. Висвітлюючи становище робітників в Україні, не обмежуйтесь лише соціально-економічним аспектом проблеми, зазначте і про його духовно-культурне життя.

Не меншої уваги потребує і єдина транспортна система Української Держави. Характеризуючи роботу транспорту за період з квітня по грудень 1918 р., напишіть про його розвиток та вдосконалення, про задоволення ним потреб населення у перевезеннях та відповідності останнього вимогам суспільного виробництва.

Всебічному аналізу підлягає, як внутрішня фінансова політика гетьманського уряду, так і національна грошова система Української Держави. Отже, при дослідженні даної проблеми, студенту, в першу чергу, слід звернути увагу на сутність урядової фінансової політики, її підстави та доцільність запровадження. Далі Він висвітлює устрій та структуризацію урядових фінансових інституцій та установ. Крім того, детальної оцінки потребує і правова база розбудови вітчизняних фінансів.

Наступне про що студент зазначаєте в своїй роботі, - це про грошову систему Гетьманату. Розкрийте процес формування вітчизняної грошової системи в Українській Державі. Охарактеризуйте правову базу її розбудови. Визначте підстави запровадження національних грошових знаків та фінансової системи та по можливості дослідіть їх зв’язок з тодішніми фінансово-економічними, державно-грошовими та політичними поглядами у світі.

І на останок, пояснить, чи вдалося гетьманському уряду подолати несприятливу соціально-економічну ситуацію в державі?