Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 15. Соціально-економічний розвиток України (1991 - 2009 рр.)

1. Загальна характеристика процесів трансформації в економіці.

2. Стан промислового виробництва.

3. Аграрний сектор економіки.

Методичні поради:

Перший розділ студент присвячує економічним перетворенням в Україні за роки незалежності. Вам потрібно не лише розкрити особливості економічного розвитку нашої держави після розпаду Радянського Союзу, обов’язково характеризуючи природно-ресурсний потенціал України, а й зазначити методи реформування економіки. Неодмінно порівняйте принципи командної та ринкової економік.

Далі варто приділити увагу господарській кризі першої половини 1990 х рр. Коли відбувається її посилення? Які, на Вашу думку, причини негативних явищ в економічній та соціальній сферах? Охарактеризуєте стан усіх галузей народного господарства. Покажіть вплив економічної кризи на життєвий рівень та соціальний стан населення.

Крім того, у своїй роботі студенту необхідно згадати і про періодизацію економічного реформування України. Визначити та охарактеризувати кожний його етап.

Як змінився підхід до оцінки ролі державних інститутів у здійсненні ринкових перетворень на початку XXI ст.?

Під час роботи над другим розділом Вам необхідно приділити увагу особливостям приватизаційного процесу в Україні, диспропорційному характеру розвитку галузевої структури українського промислового виробництва, аналізу головних здобутків і прорахунків у приватизації та роздержавленні промисловості, стану і перспективам розвитку малого та середнього підприємництва.

У третьому розділі потрібно охарактеризувати становлення та розвиток сучасного сільськогосподарського виробництва. З якою метою на початку 1990-х рр. була впроваджена нова урядова програма відносно аграрно-промислового комплексу держави? Що було в основі аграрної реформи? Проаналізуйте та зазначте головні законодавчі акти, які регламентують земельну реформу в Україні. Виділіть та охарактеризуйте кожний з її етапів. Які, на Вашу думку, системні зміни відбулися в аграрному секторі економіки?

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка