Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 13. Наростання національно-визвольної боротьби в УРСР у роки “перебудови”

1. Національна політика центу відносно радянських республік.

2. Зростання громадсько-політичної активності суспільства.

3. Формування широкого загальнонаціонального руху.

Методичні вказівки:

Працюючи над змістом першого розділу студенту варто було б з’ясувати та зазначити вплив політичної реформи другої половини 1980-х рр. на існування тоталітарного режиму в УРСР. Обов’язково вкажіть, які недоліки вбачали українські демократичні сили в існуючий системі національно-державних відносин на теренах СРСР? Не зайве буде згадати і про активізацію національно-демократичного руху в інших радянських республіках. Охарактеризуйте позицію компартійно-радянського керівництва відносно національних проблем у Радянському Союзі, з’ясуйте його спроможність у справі вирішення національного питання та врегулювання міжнаціональних конфліктів у Радянському Союзі.

Далі студент зазначає причини загострення міжнаціональних відносин у державі в кінці 1980-х рр. До яких подій це призвело?

Наступне чому Ви приділяєте увагу, так це роботі Пленуму ЦК КПРС восени 1989 р., а особливо прийнятій на ньому платформі ЦК “Національна політика в сучасних умовах”. З’ясуйте її головні завдання. Поміркуйте над такими питаннями та дайте розгорнуту відповідь на них, чи можна говорити про те, що “акцент на повноваження центру”, про який йшла мова у вище згаданій платформі, сприяв посиленню відцентрових та сепаратистських тенденцій в СРСР? Іншими словами, як національно-демократичні сили в радянських республік, в першу чергу, нас цікавить Україна, відреагували на розв’язання центром національного питання? Чи можна говорити про початок нового етапу в боротьбі народів СРСР за свою незалежність?

У другому розділі Ви характеризуєте умови, які сприяли зростанню громадської активності суспільства.

Далі у своїй роботі студенту потрібно зазначити про діяльність неформальних організацій. Мета їх створення та функціонування. Чи було протизаконним їх утворення? Яку роль у суспільно-політичному житті УРСР відіграла поява нових громадських та громадсько-політичних об’єднань у кінці 1980-х рр ? Масові мітинги й демонстрації, акції протесту. Провідна тематика виступів на них. Чи згодні Ви з такою думкою, що проблема національного відродження виразніше звучала саме в Західній Україні? Зазначте її вплив на інші регіони республіки? Крім того, охарактеризуйте реакцію компартійно-радянського керівництва на суспільні події в західноукраїнському регіоні; робітничий та студентський рухи. Ґрунтовного дослідження потребує і проблема страйків. Розкрийте значення страйкової боротьби шахтарів. Як вона вплинула на подальший розвиток політичного життя в УРСР? Зверніть увагу на процесе зростання політичної активності молоді в республіці? Пишучі про голодування студентів неодмінно вкажіть їх основні вимоги. Які результати мали відповідна акція протесту? зростання інтересу до вітчизняної історії. Приділіть увагу активізації процесу реабілітації жертв політичних репресій. Охарактеризуйте діяльність товариства “Меморіал”; релігійний рух. Причини та привід відродження релігійного життя в Україні. Чи можна вважати релігійний рух складовою національно-визвольного руху в Україні? Розкрийте процес відродження релігійного життя у досліджуваний період. Зазначте його результати; зародження та формування багатопартійної системи в Україні. Спочатку Ви розкриваєте головні причини появи багатопартійності. Далі з’ясовуєте, які документи заклали правову основу для її формування в УРСР? Не оминіть увагою етапи становлення даної системи, бажано коротко охарактеризувати їх. Крім того, надайте класифікацію новостворених політичних партій України, обов’язково зазначте їх роль у суспільно-політичному житті республіки.

Третій розділ студент присвячує безпосередньо “Народному рухові за перебудову”. У своїй роботі він обов’язково зазначає про те, що собою являла дана організація? Ким і коли була створена? Які функції на неї покладалися? Проект програми Народного руху України; його установчий з’їзд; керівний склад Руху та його первинні осередки; взаємовідносини між компартійним-радянським керівництвом та Народним рухом України; II Всеукраїнські збори “Народний рух за перебудову”; першочергові завдання та кінцева мета Руху. На Вашу думку, у чому полягає історичне значення цієї громадської організації.

Крім того, поміркуйте над таким питанням та зазначте: на сьогоднішній день Народний рух є провідною політичною силою в Україні чи НІ? Відповідь обґрунтуйте.