Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 12. Перебудовчі процеси в Українській РСР (1985 - 1991 рр.)

1. Суть та етапи “перебудови”.

2. Зміни в суспільно-політичному житті республіки.

3. Соціально-економічні перетворення в УРСР.

Методичні вказівки:

На початку першого розділу Вам потрібно буде вказати причини, які обумовили необхідність здійснення перебудови на середину 1980-х рр. Студент дає визначення поняття “перебудова”. Крім того, з’ясовує, чи отримав політичний курс, започаткований реформаторською частиною радянського керівництва, суспільну підтримку в державі? Обов’язково зазначте про його суть та прагнення центрального керівництва провести системну трансформацію радянського суспільства. Не оменіть своєю увагою зовнішні та внутрішні чинники, які вплинули на рішення центру щодо необхідності модернізації всіх сфер життя радянського соціалістичного суспільства.

Реферат повинен містити в собі інформацію про рішенням, які були прийняті на квітневому Пленумі ЦК КПРС (1985 р.). Його історичне значення. Яку стратегічну мету було висунуто компартійно-радянським керівництвом? Що означає курс на “прискорення”? Яка його мета? Зазначте головні елементи курсу “на прискорення соціально-економічного розвитку” Радянського Союзу та стратегічного плану “перебудови”.

Після ґрунтовного опрацювання студентом рекомендованої літератури з цієї проблеми, йому не буде важко відповісти на таке питання: чи мала Україна власну модель здійснення перебудови?

Наступне, на що Вам необхідно буде звернути свою увагу, так це на характеристику основних етапів “перебудови” в УРСР.

Наприкінці питання студент розкриває основні причини провалу політики “перебудови”. Зазначає, як це в свою чергу позначилося на подальшому існуванні в Україні радянської системи.

У другому розділі необхідно приділити увагу перетворенням, які були запроваджені у суспільно-політичній сфері життя радянського суспільства в другій половині 1980-х - на початку 1990-х рр. Зазначте основні етапи реформування політичної системи в Радянському Союзі, в т. ч. в Україні. Яка була політична ситуація в республіці на початку формування багатопартійної системи?

Проблема реформування структури органів влади включає в себе інформацію наступного характеру: Пленум ЦК КПРС (1987 р.) “Про перебудову і кадрову політику”; XIX Всесоюзна конференція КПРС (червень - липень 1988 р.); вибори народних депутатів у березні 1989 р.; Перший з’їзд народних депутатів СРСР (травень - червень 1989 р.); запровадження посади Голови Верховної Ради СРСР; Пленум ЦК КПУ (вересень 1989 р.); зміна партійного керівництва в УРСР; обрання першого президента СРСР; вибори до Верховної Ради і місцевих рад УРСР (березень - травень 1990 р.); ступінь авторитету КПУ в другій половині 1980-х рр. тощо.

У кінці розділу Вам потрібно буде розкрити наслідки перетворень у суспільно-політичному житті УРСР.

На початку третього розділу Ви коротко характеризуєте економічний стан України першої половини 1980-х рр. У визначеному Вами порядку, але обов’язково у роботі повинні мати місце відповіді на наступні питання: чим було викликане наростання економічних труднощів в УРСР і в чому воно проявлялось? Коли і ким був розпочатий реформаторський процес соціально-економічного життя в Радянському Союзі, в т. ч. Україні? Як поєднання ринкових відносин із централізованим плануванням вплинуло на економічний розвиток республіки? Чи вдалося досягти такого омріяного економічного зростання? У якому напрямку велось поглиблення економічних реформ?

Чи мала можливість Українська РСР самостійно визначати стратегію свого економічного розвитку? Які негативні тенденції економічного життя республіки отримали змогу посилитись у другій половині 1980-х рр.? Що заважало реформуванню економіки України?

Зазначте мету модернізації промисловості. Чи отримали реформатори очікуваних ними результатів? Поміркуйте над таким питанням та дайте ґрунтовну відповідь: чиможна говорити про спад темпів розвитку промислового виробництва в УРСР у роки “перебудови”?

Як процес перетворення в українській економіці позначився на соціально-економічному становищі робітників? Обов’язково зазначте передумови формування в Україні масового незалежного робітничого руху. Приділіть увагу шахтарським страйкам.

Як аварія на Чорнобильській АЕС вплинула на стан економіки УРСР? Які зміни в соціально-економічному житті республіки відбулися на початку 1990-х рр.? З якою метою був прийнятий закон “Про економічну самостійність УРСР” (02.08.1990 р.)? Вкажіть головні принципи економічної політики України.

Усестороннього висвітлення потребує і становище в сільськогосподарському виробництві України в другій половині 1980-х - на початку 1990-х рр. Як реформи соціально-економічного характеру позначились на матеріальному забезпеченні, якості та тривалості життя населення УРСР? Напишіть про ті заходи, які провадило радянське керівництво для покращення ситуації в соціальній сфері життя суспільства?

Розкрийте основні причини провалу курсу “прискорення” в соціально-економічній сфері. Зазначте наслідки цих перетворень для української економіки.