Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 4. Наддніпрянщина в період російської революції 1905 - 1907 рр.

1. Передумови та початок революції. Компанія громадянської непокори в Наддніпрянській Україні на першому революційному етапі.

2. Радикалізація революційного руху в Російській імперії та її особливості в Наддніпрянщині.

3. Національно-культурні здобутки українства революційної доби.

Методичні вказівки:

У першому питанні необхідно розкрити основні причини визрівання передумов революції 1905 - 1907 р., визначити її характер та рушійні сили, зазначити привід щодо її початку, вказати підстави до розгортання масових революційних виступів.

У контексті розгляду проблеми слід приділити увагу робітничому руху в Наддніпрянщині. Окресліть специфіку та поясніть динаміку його розвитку навесні - влітку 1905 р. В обов’язковому порядку розкрийте мету, завдання, форми, методи та результати боротьби. Крім того, дослідіть тенденції зміни соціальної напруги в робітничому середовищі.

Не менш глибокого аналізу потребують і революційні виступи в армії та на флоті на початковому етапі революції. Визначте своєрідність проявів непокори в Збройних Силах Російської імперії. Однією із важливих складових названого підпитання залишається повстання на броненосці “Потьомкін”, Вам необхідно висвітлити його причини, хід подій та історичне значення.

У такому ж плані слід охарактеризувати і український селянський рух. Відповідне підпитання складається із широкого кола проблем, які потребують предметного дослідження - політична, соціальна та військова діяльність українського селянства. Отже, студент в контрольній роботі має конкретизувати інваріантні характеристики селянського руху, а саме: причини, зміст, цілі, характер, напрямки, форми, специфіку та головні результати. Чи згодні Ви з твердженням, що революція 1905 - 1907 рр. була селянською? Обґрунтуйте свою відповідь.

Крім того, Вам потрібно буде з’ясувати вплив політичних партій і організації на масову свідомість. Для цього, студенту варто проаналізувати не лише їх стратегію і тактику, форми та методи практичної діяльності на першому етапі революції, але й зазначити рейтинг підтримки чи не підтримки останніх різними верствами населення.

Відповідь на друге питання, доцільно було б розпочати із характеристики жовтневого політичного страйку, вказавши на причини, які спричинили його проведення, хід та результати.

Розкриття питання необхідно продовжити інформацією про початок легальної політичної діяльності на теренах Наддніпрянщини. З’ясуйте, в чому вона проявилась? Визначте загальні та особливі риси в становленні та діяльності загальноросійських та українських політичних партій після проголошення жовтневого Маніфесту. Не меншої уваги студента потребує і проблема створення та функціонування рад робітничих депутатів та професійних спілок в Наддніпрянській Україні.

Далі в своїй роботі Ви зазначаєте про український селянський рух, революційні виступи в армії та на флоті, збройні повстання робітників у східноукраїнському регіоні. Поясніть, наскільки такі форми протесту населення були виправдані?

Ще однією важливою складовою питання залишається реакція влади на опозиційні виступи в Україні, розкрийте її сутність.

Опрацювавши рекомендовану навчальну та наукову літературу до третього питання, здійсніть системний аналіз історії українського національного руху на різних етапах революційної боротьби, обов’язково позначаючи відмінності в його розвитку на кожному із них.

Під час виконання завдання, студенту необхідно звернути увагу на події, які сприяли значній інтенсифікації українського культурного життя. Неодмінно зазначте про національні вимоги українців та поступки царизму з цього приводу. Крім того, наведіть факти, які засвідчують про небувале доти національно-культурне піднесення в Наддніпрянщині у роки першої російської революції.

Ґрунтовному аналізу підлягають такі складові національно-культурного руху українців, як освітній, видавничий та просвітницький. Студенту потрібно розкрити не тільки передумови становлення, історичне значення, основні соціально-економічні та ідеологічні особливості їх розвитку в роки революції 1905 - 1907 рр., але й актуальні проблеми відповідних рухів у згаданий нами період. Визначте, в яких умовах розвивався культурно-освітній рух, які проблеми стояли на шляху українізації та демократизації освіти. Дослідіть особливості функціонування таких активних чинників національно-культурного процесу в підросійській Україні, як періодичні видання та книговидавництво. Охарактеризуйте діяльність безпосередніх учасників національно-культурного руху, - просвітніх товариств і установ. Неодмінно зазначте і про внесок україномовної преси в популяризацію національної культури серед прогресивної наддніпрянської громадськості та широких народних мас.

Рекомендована література:

1. http://history.vn.ua/book/boyko/60.html Україна в роки першої російської революції 1905 - 1907 рр.