Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 14. Правова система УСРР (УРСР) в 1920 - 1930-х рр.

1. Утворення Союзу РСР. Зміни в державному статусі УСРР.

2. Судові та правоохоронні органи.

3. Загальні принципи кодифікації законодавства.

Методичні вказівки:

В першому розділі мова піде про об’єднання національних республік та уніфікацію їхніх державних структур. Студенту в своїй роботі необхідно буде зазначити про визнання української республіки федеративною частиною радянської Росії; Декрет Всеросійського ЦВК від 1 червня 1919 р.; про військовий союз радянських республік Росії, України, Латвії, Литви, Білорусії; постанову Всеукрревкому від 27 січня 1920 р.; поширення на території України дії декретів РСФРР, що стосувалися військової, народногосподарської, продовольчої, фінансової сфер, функціонування органів влади.

На увагу дослідника заслуговує укладений 28 грудня 1920 р. “Союзний робітничо-селянський договір між Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою і Українською Соціалістичною Радянською Республікою”. Як повело себе українське партійно-державне керівництво в питанні обмеження суверенітету республіки? Розкрийте позицію X. Раковського. З цього приводу радимо Вам згадати в своїй роботі про постанову ЦК КП(б)У від 11 березня 1922 р. в якій мова йшла про необхідність конкретизувати відносини між РСФРР і УСРР. Зазначте роль цього рішення в справі розробки правових засад майбутнього об’єднання радянських республік у союзну державу.

Наступне про що студент зазначає в своїй роботі, так це про роботу І зїзду Рад СРСР та про Договір про утворення Союзу РСР. Обов’язково з’ясуйте, чи існували істотні розбіжності стосовно повноважень загальносоюзних і республіканських органів управління?

В другому розділі потрібно дати загальну характеристику судовій та правоохоронній системі, що склалася в Україні на початок 1920-х рр.

Розпочніть із характеристики судової системи республіки у міжвоєнний період, неодмінно зазначаючи про істотні зміни, яких вона зазнала протягом цього часу. По-перше, Вам необхідно зазначити, з чого було розпочато реформування судоустрою в УСРР, по-друге, висвітлити всі його складові, а саме: скасування революційних трибуналів й чинних тоді судових органів, встановлення єдиної системи народних судів тощо. З’ясуйте, чи стало зазначене Положення підґрунтям для подальших реформ судової системи? Як створення Радянського Союзу позначилось на становищі судової системи в УСРР? Чи зазнала вона нових змін?

Не менш важливою складовою проблеми залишається подальше реформування судової системи. Зазначте про зміни й доповнення, які вона зазнала в 1925 р. та 1929 р. Чим це було зумовлено?

Роботу над третім розділом логічно було б розпочати з визначення терміну “кодифікація”, а потім перейти до передумов її запровадження. Крім того, студенту потрібно зазначити про вплив економічних нововведень в УСРР на виникнення потреби в правовому регулюванні нових суспільних відносин. Отже, Ви пишете про те, як правовий нігілізм перших післяреволюційних років змінився бурхливим розвитком законодавства, коли інтенсивно розвивалися правові норми, що регулювали договірні, трудові, земельні відносини, кооперативну та приватногосподарську діяльність.

У новоствореному радянському законодавстві виявилося чимало суттєвих суперечностей і прогалин. Вкажіть на них. Розкриваючи дану частину питання неодмінно зазначте про постанову Раднарком УРСР від 10 травня 1921 р.

Крім того, варто наголосити на ролі кодифікації в наближенні радянського законодавства до європейської системи права.

Зверніть увагу на нечувано стислі терміни (1921 - 1927 рр.) протягом яких, були створені кодекси й інші рівнозначні їм законодавчі акти з основних галузей радянського права. Зазначте принципи на яких базувалась кодифікація в Україні та основний її метод?

Наступне про, що необхідно згадати в рефераті, так це про загальнодемократичні принципи кодифікації законодавства кінця 1920-х рр. Вкажіть на головну тенденцію розвитку права. Згадайте про Конституцію СРСР 1936 р. і Конституцію УРСР 1937 р.

На не меншу увагу студента заслуговують і репресивні органи СРСР та їхні філіали в Україні. Зазначте про дотримання ними норм права.