Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 8. Встановлення радянського правління в Україні: перша спроба

1. Національна політика більшовиків.

2. Боротьба за владу в Києві.

3. Проголошення радянської влади в Україні.

Методичні вказівки:

У першому розділі студент має розкрити специфіку політики більшовиків щодо України після жовтневого збройного повстання у Петрограді. Мова піде про тактичний курс РСДРП(б), а згодом РКП(б) щодо насадження радянського режиму в Україні на початковому етапі національно-визвольних змагань 1917 - 1920 рр. Неодмінно зазначте на чому базувалася відповідна політика більшовиків, мається на увазі: ідеологічні принципи та практичні обставини.

Виклад матеріалу розпочніть із характеристики еволюції поглядів класиків марксизму-ленінізму в національному питанні, а саме: від декларування ними лозунгів про права народів на самовизначення до практичних кроків у жовтні 1917 р. Ґрунтовного дослідження потребують, як “Маніфест комуністичної партії”, так і її програма. Обов’язково з’ясуйте: чи допускали більшовицькі лідери можливість утворення малих держав за рахунок розколу великих? Наступне про, що студенту варто було б зазначити у своїй роботі, так це про дотримання більшовиками наприкінці 1917 р. проголошених пропагандистських гасел. В першу чергу, це стосується опублікованій в листопаді 1917 р. “Декларації прав народів Росії”. Зазначте, які обставини спонукала більшовиків до відповідного тактичного кроку?

Далі в загальних рисах Ви характеризуєте ідеологічний, політичний та воєнний методи по встановленню радянської влади в Україні. З цією метою варто було б згадати про взаємовідносини радянського уряду Росії з УЦР, проведення Всеукраїнського з’їзду Рад в грудні 1917 р., наступ збільшовизованих військ на м. Київ тощо.

У контексті розгляду даної проблеми значну увагу необхідно приділити зовнішнім чинникам, які вплинули на зміну національної політики більшовиків щодо України. У даному випадку студенту варто було б зазначити про міжнародне становище у досліджуваний ним період та наслідки переговорів у Брест-Литовську. Наведіть приклад того, що дії радянського керівництва відносно України на початку 1918 р. були ще одним тактичним кроком. Для підтвердження думки стосовно вимушеності та тимчасовості такого рішення використайте матеріал про результати роботи VII (березневого) з’їзду РКП(б).

Важливою складовою першого розділу залишаються відомості про подальшу роботу більшовиків в напрямку відновлення та посилення своїх позицій в Україні. Мова, в першу чергу, йде про створення партійної організації - КП(б)У. З’ясуйте та висвітліть її можливості в праві проведення політики, яка б відповідала інтересам українського народу. Далі Вам необхідно з’ясувати: кому підпорядковувалася більшовицька партія України? Звідки надходили всі постанови й інструкції місцевим організаціям більшовицької партії в Україні? У контексті розгляду даної проблеми особливу увагу слід приділити впливу більшовиків на ради робітничих, солдатських та селянських депутатів. З’ясуйте, чи мали вони там більшість?

Другий розділ потрібно присвятити боротьбі за владу в м. Києві між Центральною Радою і більшовиками.

У контексті розгляду даної проблеми певну увагу необхідно приділити підготовці останніх до повстання. Обов’язково напишіть про створення військово-революційного комітету. Зазначте, ким і коли було зірване більшовицьке повстання?

Далі Ви характеризуєте наступну спробу більшовиків у справі захоплення м. Києва силами Другого армійського округу. Яку роль у цих подіях відіграв Перший Український корпус під командуванням генерала П. Скоропадського? З’ясуйте, чи орієнтувались більшовики винятково на збройну боротьбу? Яких змін зазнала їх тактика?

Також важливою складовою цього розділу є проблема скликання Всеукраїнського з’їзду Рад. З якою метою? Чи виправдав цей з’їзд надії, які на нього покладали більшовики?

Під час роботи над третім розділом, студенту необхідно буде розібратися, чому більшовики вирішили провести з’їзд Рад у м. Харкові? На які сили вони спиралися скликаючи його? Яке народне представництво він втілював? Логічно хоча б коротко проаналізувати склад з’їзду, прийняті ним рішення, звернувши увагу на те, що він започаткував радянську державність в Україні, розкрити її зміст і вказати на державні органи, які були сформовані на цьому з’їзді, охарактеризувати роботу першого українського радянського уряду.