Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

РОЗДІЛ 3

ПОРАДИ ВІДНОСНО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ З КУРСУ “НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ”

3.1. Порядок виконання та вимоги до написання рефератів

Реферат є обов’язковою складовою самостійної роботи студента в процесі оволодіння ним навчальною дисципліною “Новітня історія України”.

Метою підготовки реферату є набуття навичок: самостійної роботи з літературними джерелами, реформування, критичного аналізу прочитаного матеріалу, формулювання висновків.

Тему реферату для кожного студента визначає викладач в індивідуальному порядку. Повторення тем рефератів у академічній групі не допускається. Орієнтовний обсяг реферату 15-20 сторінок формату А 4.

Обов’язковими вимогами до реферату є: наявність плану (в середньому 3 питання), вступу, основної частини, висновків, ілюстрацій у формі таблиць, графіків, схем, списку використаної літератури з посиланнями у тексті (не менше 5 джерел) та оформлення згідно з чинними стандартами.

Кожна вимога до реферату (їх 4) оцінюється за трирівневою шкалою: 0; 3; 5 балів. Оцінюванню підлягають: зміст, структура, використання джерел та оформлення реферату. Даний вид самостійної роботи оцінюється з першого подання і поверненню не підлягає. Методична допомога студенту з питань підготовки реферату надається викладачем на консультаціях.

3.2. Методичні вказівки до роботи над змістом та оформленням реферату

У процесі вивчення дисципліни “Новітня історія України” навчальним планом передбачається написання і захист не менше одного реферату. Даний вид позааудиторної роботи студента є складовою частиною його самостійної роботи над курсом “ Новітня історія України”.

Під рефератом розуміють тематичний конспект, створений під час самостійної роботи. Реферат - спроба самостійно опрацювати конкретно-історичну проблему. Робота над ним дає змогу чітко розібратися в джерелах та науково-історичній літературі. Підготовка реферату створює умови для комплексного використання навичок роботи з літературою, розвиває аналітичне, самостійне мислення, вчить логічно й аргументовано висловлювати письмово свою думку.

Спочатку треба обрати конкретну тему, чітко її сформулювавши. Студент повинен продумати, які питання та в якій послідовності треба розкривати. При написанні реферату радимо зупинитися на порівняно невеликому історичному відрізку часу. Структурно складові частини рекомендується будувати за проблемно-тематичним принципом, що дає можливість врахувати особливості обраної теми і в процесі написання успішно вирішувати всі складові наукової проблеми.

Студентові необхідно дотримуватися правильної, пропорційної побудови реферату. Мова йде про його структуру, а саме: титульний аркуш, зміст, вступ, 2-3 розділи, висновки, список використаної літератури. Загальний обсяг реферату: 15-20 сторінок, з них до 3 сторінок - вступ, 10 - 15 сторінок - основний текст, 1 сторінка - висновки. Відлік сторінок починають з титульного аркушу. Проте титульний аркуш і аркуш “ЗМІСТ” не нумерують, а починають із третьої сторінки - “ВСТУП” - у верхньому правому куті із цифри “З”.

У вступі зазначають актуальність теми, особисте ставлення до обраної проблеми, хронологічні й територіальні рамки дослідження. Потім дають аналіз використаної літератури, вказуючи внесок кожного автора в розкриття проблеми. І нарешті - визначають мету та завдання роботи. Кожен розділ, як правило, розкриває суть одного із завдань, і завершується загальним висновком. У висновках до реферату підводять загальні підсумки роботи.

Обов’язковою умовою для написання реферату є текстові посилання на використану літературу. У кінці речення ставлять квадратні дужки, в яких зазначають порядковий номер появи в тексті джерела і сторінку, з якої зроблено пряме цитування тексту чи просто передача суті матеріалу (наприклад, [4, с. 37]).

Список використаної літератури складають в міру появи посилань у тексті. При цьому зазначають загальну кількість сторінок книги чи статті. Зразок складання бібліографічного покажчика:

а) Книга із зазначенням автора:

Король В. Ю. Історія України: навч. посіб. - К.: “Академія”, 2005. - 496 с.

б) Книга без зазначення автора:

Історія України: навч.-метод, посіб. / Литвин В. М., Слюсаренко А. Г., Колесник В. Ф. та ін. - К.: Знання, 2006. - 608 с.

в) Багатотомне видання:

В. К. Баран, В. М. Даниленко Україна крізь віки: Україна в умовах системної кризи (1946 - 1980-ті рр.): в 15 т. Т. 15. - К.: Альтернативи, 1999. - 304 с.

г) стаття часопису:

Козловський М. Про початок українського відродження 1980 - 1990-х рр. // Пам’ятки України. - 2003. - № 3-4. - С. 119-127.

Кількість використаної літератури має бути не менше 5 джерел. При цьому, по можливості, бажано використати найновіші видання.

Висока оцінка за виконання реферату залежить від дотримання усіх вищезазначених вимог і успішного захисту. Виступ (до 10 хв.) має передати основні положення реферату. При цьому особливо враховується вільне володіння матеріалом, вміння аргументовано відстоювати свою думку й зацікавити аудиторію.