Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 2. Західноукраїнські землі в кінці XIX - на початку XX ст.

1. Специфіка соціально-економічного розвитку.

2. Участь українців у політичному житті Австро-Угорщини.

3. Активізація українського національно-визвольного руху на Галичині, в Буковині та Закарпатті.

Методичні вказівки:

Відповідь на перше питання студенту доцільно розпочати з характеристики соціально-економічної ситуації в західноукраїнському регіоні

Австро-Угорської імперії на межі XIX - XX ст., обов’язково розкривши не тільки причини її змін, але й основні риси господарського розвитку краю.

Виклад змісту питання варто продовжити детальним аналізом становища в промисловому виробництві. Особливу увагу зверніть на рівномірність його розвитку, стан провідних галузей, залучення іноземних фінансових інвестицій у розвиток фабрично-заводської промисловості, монополістичні об’єднання, концентрацію виробництва, зростання кількості робітничого класу, безробіття та страйки тощо. Крім того, необхідно пояснити, чи завершилося формування основних галузей промисловості й визначились головні напрямки її подальшого розвитку?

Ґрунтовного дослідження потребує і така проблема, як умови розвитку сільськогосподарського виробництва на теренах Західної України. Важливі висновки по соціально-економічному становищу західноукраїнського селянства наприкінці XIX - на початку XX ст. можна отримати при комплексній оцінці стану реалізації стратегії економічної та соціальної політики австро-угорської влади у сфері господарювання на селі. З’ясуйте, яке місце відводилось аграрному сектору в економіці краю? В якому стані він перебував на межі XIX - XX ст.? Зазначте провідні галузі сільськогосподарського виробництва. Одне із важливих місць в роботі студента має посісти характеристика українського кооперативного руху. Неодмінно зазначте, яку роль в економічному житті західноукраїнського села відіграли кооперативи?

Наступне, на що Ви звертаєте увагу, - це на еміграційний рух. Обов’язково розкрийте причини масового виїзду українського населення за кордон та ставлення імперської адміністрації у Західній Україні до цієї проблеми. Крім того, вкажіть, які країни та чому обирались українцями для постійного місця проживання, а до яких вони їздили на сезонні роботи? Розкрийте вплив еміграційних процесів на соціально-економічний, суспільно-політичний та культурний розвиток західноукраїнських земель.

Друге питання присвячене характеристиці політичного життя на українських етнічних землях в складі Австро-Угорської імперії в умовах формування модерного громадянського суспільства.

Визначте головні риси суспільного розвитку краю в кінці XIX - на початку XX ст.

Проаналізуйте загальні закономірності та особливості формування партійної системи в західноукраїнському регіоні; дослідіть процес виникнення перших українських політичних партій та організацій; висвітліть питання типології й класифікації партійно-політичних угруповань; зазначте програмні засади, соціальну базу, організаційну мережу, основні напрямки теоретичної й практичної діяльності політичних партій та об’єднань по реалізації власних стратегічних і тактичних завдань; розкрийте основні фактори активізації громадської діяльності українських партій Східної Галичини на початку XX ст.; дослідіть вплив першої російської революції 1905 - 1907 рр. на стан партійно-політичного життя в краї; вкажіть гальмівні тенденції, які позначилися на стані партійно-політичного життя в Східній Галичині в 1908 р.; з’ясуйте місце та роль політичних партій та організацій у суспільно-політичному житті західноукраїнського регіону в зазначений період.

Наступне чому необхідно приділити увагу - це боротьбі в Західній Україні за загальне виборче право. Характеризуючи діяльність українських депутатів у австрійському парламенті та галицькому сеймі, не забудьте висвітлити результати їхньої боротьби за реформування виборчої системи на засадах демократичних принципів. З’ясуйте, чи включалось у боротьбу за загальне виборче право українське селянство?

При підготовці відповіді на третє питання доцільно зосередити увагу на з’ясування причин, характеру, рушійних сил та наслідків наростання національно-визвольного руху на західноукраїнських землях на межі XIX - XX ст.

На основі порівняльного аналізу продемонструйте своєрідність національного руху в Галичині, на Буковині та Закарпатті.

Так як, Галичина вважалась головним регіоном українського національного життя на західноукраїнських землях, то і системне дослідження проблеми варто розпочинати саме з неї. В першу чергу, студенту потрібно встановити основні стадії розвитку та причини посилення національно-визвольної боротьби в 1900 - 1914 рр. Далі, окреслити першочергові питання, які постали перед українським суспільством Галичини у боротьбі за національне визволення та зазначити шляхи їх вирішення.

Детальному аналізу підлягає і проблема формування свідомої своїх політичних інтересів української спільноти. Неодмінно зазначте рівень активності українського селянства Галичини у процесі боротьби за національне визволення.

Предметного розгляду заслуговують україно-польські відносини на західноукраїнських землях на початку XX ст., зокрема зверніть увагу на протистояння українського та польського представництв у законодавчих органах Австро-Угорщини. Неодмінно зазначте про польсько-українське позиціювання під час реформування виборчого законодавства до австрійського парламенту й галицького сейму, вкажіть позиції польських і українських політиків.

Ґрунтовного дослідження потребує проблема здобуття політичних прав для українців. Висвітліть боротьбу українських політичних сил за вирішення національного питання на рівні галицького крайового сейму й австрійського парламенту. Крім того, Вам необхідно зазначити про поєднання політичної боротьби з соціалістичними виступами робітників та селян.

Далі студент акцентує свою увагу на розбудові українського національного життя. Не забудьте розкрити особливості боротьби українських національно-визвольних сил Галичини за відкриття українського університету у м. Львові та вказати на її результати.

У контексті розгляду проблеми доцільно було б зупинитись на оцінці політики владних структур Австро-Угорської імперії щодо українського руху. Обов’язково встановіть головну причину та розкрийте сутність зміни поведінки офіційного Відня щодо вирішення українського питання в Галичині.

Наступне про що зазначає студент в своїй роботі, - це про національно-визвольний рух на Буковині. Обов’язково напишіть про скликання Національної Ради в Чернівцях у 1905 р.; утворення Радикальної партії; відродження товариства “Руська Рада”; боротьбу за введення загального, прямого, рівного виборчого права; діяльність народовців; розвиток молодіжного спортивно-пожежного товариства “Січ”, союзу хліборобських спілок Буковини “Селянська каса” та українських культурно-освітніх товариств (“Руська бесіда”, “Руський народний дім” та інші).

Не менш важливою складовою частиною третього питання залишається і розвиток українського національного руху на Закарпатті в кінці XIX - на початку XX ст. Розкрийте його особливості.