Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 6. Повоєнна відбудова в УРСР (друга половина 1940-х - початок 1950-х рр.)

1. Четвертий п’ятирічний план відбудови та розвитку народного господарства Української РСР.

2. Відновлення народногосподарського комплексу республіки.

3. Підсумки відбудовування та розвитку народного господарства України в 1945 - 1953 рр. Відмінності у відбудовчих процесах в країнах Заходу та Україні.

Методичні вказівки:

Висвітлюючи перше питання, студенту слід зосередити увагу на проблемі відбудови народного господарства України у повоєнні роки.

Детального аналізу потребує Закон про п’ятирічний план відбудови і розвитку народного господарства УРСР. Вкажіть рік його прийняття, охарактеризуйте зміст, розкрийте соціально-економічні принципи на яких він ґрунтувався та їх вплив на хід відбудови економіки республіки.

Вкажіть галузь народного господарства, на яку були спрямовані основні кошти держави? Зазначте обсяг капітальних вкладів.

Переходячи до розгляду другого питання варто спинитися перш за все на масштабах розрухи, які зазнало народне господарство України внаслідок довготривалої війни та окупації. Охарактеризуйте заходи, які впроваджувались партійно-державним керівництвом УРСР на визволеній від окупантів українській території щодо демілітаризації економіки.

У контексті розгляду проблеми доцільно було б зупинитись на висвітленні повоєнного відновлення та особливостях розвитку промислового виробництва УРСР.

Розпочніть із загальної характеристики української промисловості. Зазначте місце і роль промислового виробництва у господарському комплексі держави. Поясніть, чи не втратило воно після війни статус найважливішої структурної ланки господарського комплексу України.

Зазначте основні засади промислової політики радянської влади у післявоєнний період, не забуваючи розкрити її стратегію та мету.

Приділіть увагу таким важливим показникам кількісної та якісної характеристики народного господарства та життєвого рівня населення, як темпам росту, рівню розвитку та галузевій структурі промисловості.

Обов’язково напишіть про ресурси, які використовувалися в ході відбудови важкої промисловості, місце, яке в планах відбудови відводилось східноукраїнському промисловому регіону та об’єкти електроенергетики, які було заплановано відбудувати в першу чергу.

Наступне, чому Ви приділяєте увагу, так це промисловим об’єктам, які підлягали першочерговій відбудові; трудовим ресурсам, які використовувалися при відбудові індустріальної бази УРСР; технічному переобладнанню пріоритетних галузей промисловості; розвитку вугільної та нафтової промисловості України; відновленню роботи найбільших енергетичних об’єктів; розгортанню масштабного будівництва великих електростанцій у республіці; відродженню металургійної промисловості, темпам відбудови машинобудування; виробництву та якості промислової продукції тощо.

Розкрийте характерні риси промисловості України післявоєнного періоду.

В такому ж ракурсі, слід проаналізувати і стан відновлення та розвитку всіх інших галузей народного господарства України.

У третьому питанні студент зазначає про результати, які були досягнуті під час відбудови та розвитку електроенергетики України у перше післявоєнне десятиріччя; заходи, які сприяли відновленню та подальшому розвитку металургійної, машинобудівної та інших провідних для Української радянської республіки галузей промисловості; місце української важкої промисловості в індустрії Радянського Союзу тощо.

Далі потрібно визначити масштаби збитків, які були заподіяні економіці України під час війни та джерела здійснення відбудови, виявити роль радянської командно-адміністративної системи у відбудові української економіки, дослідити проблему застосування в УРСР репресивно-каральних методів.

Крім того, зробіть комплексну порівняльну рейтингову оцінку відбудовчого процесу в радянській державі та в західноєвропейських країнах.