Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

РОЗДІЛ 2

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З КУРСУ “НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ”

(ПЛАН, МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ЗАВДАНЬ, СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ)

V СЕМЕСТР (III курс)

Тема 1. Українські землі в складі Російської імперії на межі XIX - XX ст.

1. Особливості соціально-економічного розвитку.

2. Виникнення масового національного руху.

3. Початок формування партійно-політичної системи.

Методичні вказівки:

Роботу над відповіддю до першого питання студенту доцільно розпочати з ґрунтовного дослідження соціально-економічних процесів в Наддніпрянській Україні наприкінці XIX - на початку XX ст. У контексті розгляду проблеми варто з’ясувати результати впливу російського підпорядкування українських земель на їх соціально-економічне становище.

Важливою складовою цього питання є стан розвитку промислового виробництва. У першу чергу потрібно розкрити причини перетворення Наддніпрянщини на одну із найрозвинутіших в економічному плані частин Російської імперії. Крім цього, вказати всі промислові райони загальноімперського значення, які склалися на цей час в Наддніпрянській Україні. Далі необхідно зазначити про найбільш потужні промислові об’єкти, звернути увагу на концентрацію виробництва, проблему специфіки економічного розвитку різних українських регіонів, темпи та масштаби промислового виробництва, місце української промисловості в загальноросійському економічному комплексі. Предметного розгляду заслуговують і такі проблеми, як: утворення великих монополістичних об’єднань, вклад іноземних інвестицій в українське промислове виробництво, зрощування промислового капіталу з банківським, зростання чисельності робітничого класу та джерела його поповнення тощо.

Детально слід висвітлити і особливості розвитку сільськогосподарського виробництва на межі XIX - XX ст. Потрібно звернути увагу на умови, в яких перебувала відповідна галузь народного господарства, вказати на стан її агротехнічного забезпечення та позитивні зрушення, які вона зазнала у вказаний період. Наступне, на що студент звертає увагу, так це розкриття становища українського селянства. Важливими складовими даної проблеми залишаються селянський рух опору та міграція українського сільського населення, доцільно глибоко розкрити причини, суть та наслідки цих процесів. Крім того, не менш докладною повинна бути і характеристика української селянської кооперації.

У другому питанні студенту необхідно на основі комплексного аналізу розкрити процес українського національного відродження кінця XIX - початку XX ст. Для цього потрібно буде не лише дослідити передумови формування українського суспільно-політичного руху, охарактеризувати зміни, які відбулися в організаційному оформленні національного руху та визначити його основні тенденції, напрямки і течії, але й розглянути зміст й специфіку роботи українських культурних та громадсько-політичних організацій, охарактеризувати еволюцію українського національного руху, його основні етапи.

Третє питання присвячене історії розвитку партійно-політичної системи на українських етнічних землях в складі Російської імперії на межі XIX - XX ст.

Ґрунтовного дослідження потребують процеси зародження, еволюції та діяльності політичних партій та організацій в підросійській України наприкінці XIX - на початку XX ст. Розкрийте історичні передумови виникнення партійно-політичної системи; з’ясуйте особливості її становлення, висвітліть програмні засади і громадську діяльність українських партій та організацій; зазначте історичних й ідейних попередників українських та загальноросійських політичних партій; покажіть взаємовплив українських і російських партійно-політичних структур та їх ідеологічних доктрин на стан і розвиток партійного життя; проаналізуйте програмні положення й практичну діяльність національних організацій самостійницького, соціал-демократичного та ліберального спрямувань; охарактеризуйте їх стратегію і тактику у національно-визвольному русі початку XX ст.; визначте місце та роль українських політичних партій у суспільно-політичному житті; здійсніть порівняльний аналіз основних тенденцій становлення партійно-політичних систем у Наддніпрянщині та в Західній Україні.