Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Тема 2. Окупаційний режим в Україні (1941 - 1944 рр.)

1. Адміністративно-територіальний устрій України.

2. “Новий порядок” окупаційної влади.

3. Економічне пограбування України. Остарбайтери.

Методичні вказівки:

Роботу над першим питанням плану необхідно розпочати з ґрунтовного вивчення джерел та літератури по проблемі трансформації адміністративно-територіального поділу УРСР внаслідок зміни політичної влади в державі у 1941 - 1942 рр. Вкажіть на фактори, що сприяли ініціюванню, підготовці та прийняттю рішень щодо перетворень в територіальній організації українських земель під час окупації. Поясніть, коли та чому було вирішено вищим нацистським керівництвом відмовитись від створення єдиної системи окупаційної адміністрації в Україні? Здійсніть системний аналіз основних етапів процесу формування адміністративно-територіальних одиниць, а саме: рейхскомісаріата “Україна”, дистрикту “Галичина”, губернаторства “Трансністрія” та зони дії військової адміністрації.

З’ясуйте, як процес проведення адміністративно-територіальної реорганізації в Україні вплинув на її соціальну, економічну та управлінську сфери діяльності? Охарактеризуйте форми та засоби вияву ставлення українського суспільства до політики “нової” влади у галузі адміністративно-територіального поділу. Розкрийте специфіку політики перейменувань адміністративно-територіальних об’єктів у контексті політичної кон’юнктури в досліджуваний період.

Підготовку другого питання студент розпочинає з критичного аналізу наукової літератури по проблемі внутрішньої політики окупаційної влади в Україні.

Охарактеризуйте процес формування органів окупаційного цивільного керівництва в рейхскомісаріаті “Україна”, дистрикті “Галичина”, губернаторстві “Трансністрія” та в зоні дії військової адміністрації. Визначте складові німецького та румунського окупаційних апаратів, які завдання на них покладалися (компетенція владних структур).

Наступне, чому Вам слід приділити увагу, - це місцевим допоміжним органам влади. Необхідно зазначити не лише про процес їх формування, структуру та умови діяльності, а й визначити місце органів місцевого управління в адміністративній системі окупаційного апарату.

Докладно слід проаналізувати економічну політику окупаційної влади. Розкрийте особливості управління економічним життям у вище зазначених адміністративних утвореннях. Охарактеризуйте становище таких важливих галузей українського народногосподарського комплексу, як промислове та сільськогосподарське виробництво. Зазначте активні, мотивуючі фактори, які примусили окупаційне керівництво переглянути свої початкові плани та вдатися до спроб відбудувати українські підприємства та реформувати сільськогосподарські відносини.

Цікавим блоком проблем воєнного періоду є духовне та культурне життя українського населення в роки окупації. Не так вже важливо в якій послідовності студент розкриватиме ці питання, але йому обов’язково потрібно буде зазначити у своїй роботі про політику окупаційної влади в соціокультурній сфері. У контексті розгляду проблеми доцільно було б зупинитись не тільки на характеристиці основних етапів її трансформації, обов’язково зазначаючи про роботу освітніх закладів і культурних установ, а й висвітлити творчу діяльність української інтелігенції в роки окупації. Крім цього, Вам необхідно приділити увагу релігійно-церковному життю в Україні при новому політичному режимові. Охарактеризуйте політику окупантів у релігійній галузі, простеживши всі етапи її еволюції. Обов’язково розкрийте специфіку її розвитку в різних адміністративно-територіальних одиницях протягом окупаційного періоду.

Розкриваючи зміст третього питання студент має зосередити свою увагу на причинах, основних засадах, ступіні виконання широкомасштабної програми економічного пограбування України та перетворенні працездатного українського населення у дармову силу для Німеччини та її союзників.

Перед написанням відповіді на дане питання обов’язково ознайомтесь з науковими працями про одну із важливих складових частин окупаційного режиму в Україні - економічну експансію. Вам необхідно буде охарактеризувати соціально-економічну політику окупаційної влади, а саме: розкрити особливості кожного із етапи її здійснення, зазначити роль української допоміжної адміністрації у проведенні відповідних заходів, визначити становище різних соціальних категорій населення в умовах пограбування народного господарства України тощо.

У контексті розгляду проблеми доцільно було б висвітлити історію окупації тієї місцевості, де Ви на даний момент проживаєте (зосередившись саме на соціально-економічному аспекті проблеми), або розповісти про долю Вашої родини в окупаційний період (мова йде про повсякденне життя Ваших близьких в України або під час робіт останніх за кордоном в 1941 - 1944 рр.).