Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

ВСТУП

Національна доктрина розвитку освіти передбачає створення необхідних умов для формування особистості й творчої самореалізації кожного, виховання людей, здатних ефективно працювати та вчитися протягом всього життя.

Головне завдання вищої школи України - проводити якісну підготовку фахівців, яка б задовольняла не тільки національні потреби, а й відповідала світовим стандартам. Студенти під час навчання у вищому навчальному закладі повинні оволодіти ґрунтовними теоретичними знаннями і практичними навичками, стати високопрофесійними спеціалістами, ознайомленими з основами організаційної та громадської роботи.

Зростання якості підготовки фахівців-істориків вимагає від сучасної вищої школи збільшення обсягу індивідуальної роботи професорсько-викладацького складу з кожним із студентів та впровадження інтенсивних методів навчання, орієнтованих на розвиток критичного самостійного мислення студентської молоді. У зв’язку з цим набуває актуальності вивчення методики організації самостійної роботи студентів.

Реформування вищої освіти гостро поставило питання про інтенсифікацію самостійної роботи студентів. З цією метою зросла кількість часу на їх самостійну підготовку за рахунок скорочення обов’язкового аудиторного навантаження. Якість виконання такого роду завдань у першу чергу залежить від знання студентами методики самостійної роботи та розуміння вимог, поставлених навчальною програмою та викладачем.

Курс “Новітня історія України” належить до нормативних навчальних дисциплін програми підготовки бакалаврів та магістрів-істориків. Він орієнтований на опанування студентами знань про минуле української держави, визначення її місця і ролі у світовій історії.

Самостійна робота студентів-істориків є основною формою оволодіння навчальним матеріалом у позааудиторний час. Згідно з робочим навчальним планом дисципліни “Новітня історія України” на неї в середньому відводиться 94 години (V та VI семестри).

Правильна організація самостійної роботи сприяє розширенню та систематизації знань, вчить раціонально використовувати час для навчання, самостійно контролювати свою індивідуальну працю та підвищувати її результативність. Основними складовими ефективної самостійної роботи студентів є наявність відповідного інформаційно-методичного забезпечення та особистого бажання.

Процес, який спрямований на вивчення новітньої історії України, передбачає різноманітні форми самостійної роботи студентів. У представленому посібнику ми зупинились на основних із них, а саме: контрольній роботі та рефератах .

Підготовка контрольної роботи з курсу “Новітня історія України” є однією із форм позааудиторної роботи студентів заочної форми навчання. Обов’язковість її виконання передбачена навчальним планом вивчення дисципліни. Мета її проведення - сприяти глибокому оволодінню студентами однією з тем програмного матеріалу дисципліни

Написання рефератів також є складовою частиною навчального процесу під час вивчення дисципліни “Новітня історія України” і має на меті допомогти студентам-історикам виробити уміння та навички в написанні самостійних праць, зокрема курсової роботи. Запропоновані в посібнику теми рефератів заздалегідь готуються студентами та обговорюються на різних етапах семінарських занять під керівництвом викладача у формі бесіди або співбесіди.

Запропоновані в навчально-методичному посібнику види самостійної роботи були складені авторами з метою зацікавити студентів-істориків курсом “Новітня історія України”, спонукати останніх до самостійного осмислення складних суспільних явищ і процесів, ознайомити з дискусійними поглядами на проблеми та дослідження їх на основі нових методологічних прийомів.

РОЗДІЛ 1

ОСНОВНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З КУРСУ “НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ”

1.1. Вимоги стосовно написання контрольної роботи:

1) виконання контрольної роботи з курсу “Новітня історія України” студентом-заочником передбачає розгорнуті відповіді на три питання які складають зміст кожного завдання;

2) студент повинен обрати тему;

3) ознайомитись із планом;

4) вивчити рекомендовані джерела та літературу;

5) обрати фахові роботи, які написані з урахуванням нових тенденцій в дослідженні потрібних Вам історичних подій;

6) вибрати з них той матеріал, який допоможе розкрити кожне з питань плану;

7) приступити до їх (питання плану) послідовного висвітлення;

8) аргументовано і докладно викласти зміст кожного з трьох питань, використовуючи необхідну наукову та навчальну літературу;

9) в основному тексті роботи повинні бути посилання на використані джерела та літературу (наприклад, при запозиченні Вами чужої думки, статистичних даних тощо);

10) посилання потрібно розташовувати у квадратних дужках згідно із списком літератури (наприклад: [8]);

11) список джерел та літератури можна складати згідно появи посилань у тексті;

12) якщо в посиланнях Ви будете зазначати тільки порядковий номер джерела, то в списку джерел та літератури потрібно буде вказати сторінку, з якої отримана інформація (наприклад: [8, 43] - посилання в тексті; у списку джерел - 8. Лось Ф. Революция 1905 - 1907 гг. на Украине. - К., 1955. - С. 43 (сторінка, з якої використано інформацію);

13) в тому випадку, коли в квадратних дужках Вами буде зазначено не тільки порядковий номер посилання, але й сторінка, де знаходиться потрібний матеріал (наприклад: [8, 374] - перша цифра - номер джерела, друга - сторінка), тоді в списку джерел та літератури вказується тільки загальна кількість сторінок джерела (наприклад: Історія українського селянства: Нариси у 2-хт.: Т. 2. / Веселова О. (Гл. ред.), Литвин В. та ін. - К.: Наук, думка, 2006. - 653 с.

14) до позитивних моментів контрольної роботи буде віднесено врахування альтернативних підходів до різних наукових проблем та ставлення до них автора роботи;

15) викладачі надають методичну допомогу студенту-заочнику шляхом проведення консультацій, на яких останній з’ясовує незрозумілі чи малозрозумілі для себе питання (корекція знань та вмінь студента);

16) знання і розуміння студентом змісту його роботи є обов’язковим. Вони можуть бути, за необхідністю, перевірені викладачем-екзаменатором під час складання студентом іспиту з даної дисципліни;

17) у випадку тотожності текстів робіт у 2-х і більше студентів всі вони (контрольні роботи) не будуть зараховані, незалежно від етапу, на якому тотожність буде виявлена.

1.2. Послідовність при оформленні контрольної роботи:

1) на титульній сторінці своєї роботи студент повинен зазначити:

а) назву дисципліни;

б) тему роботи;

в) курс та групу;

г) прізвище, ім’я та по батькові студента(ки);

д) у правому куті титульного листа студент-заочник вказує прізвище, ім’я, по батькові викладача, який буде перевіряти контрольну роботу;

2) на другій сторінці записує перелік питань, які входять до завдання (або спочатку зазначає питання, а потім дає на нього відповідь);

3) в контрольній роботі, насамперед, має бути обґрунтована актуальність обраної студентом теми;

4) викладаючи зміст відповіді на кожне з питань, чітко відокремлюйте їх (питання) один від одного;

5) обсяг відповіді на кожне завдання повинен бути приблизно однаковим;

6) після кожного з питань необхідно робити короткі висновки, а в кінці контрольної роботи - загальний висновок з усієї теми;

7) у ході роботи слід використовувати вивчені джерела та літературу і робити на них посилання в тексті (5-8 одиниць). Це дасть змогу викладачу проконтролювати ступінь обізнаності студента з даною темою;

8) на останній сторінці, після списку використаних джерел та літератури, автору роботи належить поставити свій підпис і дату її виконання;

9) об’єм контрольної роботи повинен у середньому складати 10 - 12 сторінок учнівського зошита або не менше 15 друкованих аркушів.

1.3. Умови рецензування контрольної роботи з курсу “Новітня історія України”:

1) студент-заочник III курсу повинен здати на перевірку викладачеві свою контрольну роботу не пізніше, ніж за 10 днів до дати складання іспиту з даної дисципліни;

2) при її перевірці викладач враховує виконання студентом усіх необхідних вимог до контрольної роботи з курсу “Новітня історія України”, які були зазначені вище у тексті;

3) студенту обов’язково потрібно ознайомитись із зауваженнями та рекомендаціями викладача-рецензента.

1.4. Критерії оцінювання виконання завдань контрольної роботи для студентів-заочників

При оцінюванні даного виду самостійної роботи викладачем-рецензентом обов’язково буде враховано глибину викладеного теоретичного матеріалу, самостійність виконання завдань студентом, вміння ним проводити порівняльний аналіз, вчасне виконання та подачу на перевірку контрольної роботи.

Кожне питання буде оцінюватися окремо за чотирибальною системою. Після перевірки всіх завдань бали додаються. Загальна оцінка за контрольну роботу обчислюється як середньоарифметична з трьох питань теми.

Оцінка за контрольну роботу виставляється за національною шкалою (4-ю системою):

1) “відмінно” - коли завдання контрольної роботи виконані студентом на високому рівні. Він показав не тільки глибокі знання матеріалу та грамотно і логічно його виклав, без (або з однією незначною) помилок, але й вчасно здав свою роботу на перевірку викладачу;

2) “добре” - всі питання теми розкриті правильно, але є дві чи три помилки в змісті контрольної роботи, яка теж здана студентом на перевірку вчасно;

3) “задовільно” - не повністю виконане завдання, а саме: розкриті одне чи два з трьох запропонованих питань, відсутні посилання або список використаних джерел та літератури. Виявлено більше трьох помилок у роботі;

4) “незадовільно” - коли зміст роботи не відповідає назві теми або завдання виконані при значних порушеннях вимог щодо контрольної роботи. У цьому випадку студент-заочник зобов’язаний переписати свою роботу.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка