ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Географія. Кузишин

Пояснювальна записка

Посібник «Підсумкові контрольні роботи ДПА з географії. 9 клас» відповідає оновленій програмі з географії, затвердженій Міністерством освіти і науки України, відповідним положенням «Концепції Нової української школи» (2016 р.). Він покликаний на належному рівні організувати проведення підсумкових контрольних робіт та отримати достатньо об’єктивну інформацію про стан загальноосвітньої підготовки старшокласників з географії. Сформульовані завдання контрольних робіт охоплюють програмовий матеріал курсу географії для закладів загальної середньої освіти відповідно до чинної програми: «Географія. Загальна географія» (6 клас), «Географія. Материки і океани» (7 клас), «Україна у світі: природа, населення» (8 клас) та «Україна і світове господарство» (9 клас). Мета кожного із запропонованих варіантів — оцінка учнівських компетентностей, набутих у процесі вивчення зазначених дисциплін та реалізації відповідних змістових ліній, що стосуються, зокрема, розуміння єдності та гармонії між природним середовищем, розвитком матеріального виробництва та рівнем зростання соціальних стандартів населення в умовах сталого розвитку; принципів і механізмів функціонування суспільства; збереження та захисту довкілля й усвідомлення сталого розвитку; прогнозування впливу географії на розвиток технологій, нових напрямів підприємництва.

Кожен варіант передбачає тестові завдання різних типів і рівнів складності, зокрема:

• завдання вибору однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих використовують для оцінювання знань географічних понять, термінів;

• завдання на визначення відповідності передбачають вибір взаємопов’язаних понять, явищ, процесів і встановлення між ними логічних зв’язків;

• завдання множинного вибору з короткою відповіддю, у якому пропонується 7 варіантів відповіді, серед яких лише три правильні;

• завдання відкритого типу, що передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання;

• завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають виконання певних математичних розрахунків для отримання правильної відповіді та запису числового результату в тих одиницях вимірювання, які вказані в умові;

• завдання для роботи з контурною картою.

Варіативність посібника дає змогу вчителеві за потреби визначати необхідну кількість завдань, їх складність, зважаючи на загальний рівень підготовленості учнів. Загалом усі пропоновані варіанти є рівноцінними за характером завдань, їх складністю, вибором тематики запитань. Зміст кожної контрольної роботи відповідає вивченому матеріалові за весь шкільний курс географії. У відсотковому відношенні 19 % завдань належать до розділу «Географія. Загальна географія», 14 % — до розділу «Географія. Материки і океани», 31 % завдань охоплює тематику, що стосується розділу «Україна у світі: природа, населення» і 36 % — запитання з розділу «Україна і світове господарство».

Для оцінювання виконаних завдань пропонуємо такий алгоритм:

• завдання від 1 до 20 — завдання з вибором однієї правильно відповіді: кожне правильно виконане завдання оцінюють 1 балом (максимальна кількість балів за цей блок — 20);

• завдання 21-25 — завдання на визначення відповідності: кожне правильне поєднання комбінації цифр та букв оцінюють 1 балом (максимальна кількість балів за цей блок — 20);

• завдання 26-29 — завдання множинного вибору, коли із пропонованих семи варіантів потрібно правильно вибрати три: за умови правильного вибору одним балом оцінюють кожну правильну відповідь у запитанні (максимальна кількість балів за блок — 12);

• завдання 30-32 — завдання відкритого типу, які оцінюють за критеріями точності, вичерпності та досконалості володіння конкретним поняттям, географічним явищем, умінням проводити узагальнення, виділяти основне: кожне завдання оцінюють у 6 балів (максимальна кількість балів за блок — 18);

• завдання 33-35 — завдання відкритої форми з короткою відповіддю, що передбачають правильне розв’язання задач географічного змісту: за умов правильного їх виконання нараховують по 3 бали за кожне завдання (максимальна кількість балів за блок — 18);

• завдання 36 — робота з контурною картою, яка передбачає відтворення інформації на контурній карті. Правильну та в повному обсязі подану відповідь оцінюють у 10 балів (максимальна кількість балів за блок — 10).

У сумі за всі правильні відповіді можна отримати 100 балів. Отримані в результаті виконання контрольної роботи бали пропонуємо переводити в оцінки за такою шкалою:

Оцінка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Бали

1-9

10-18

19-27

28-35

36-43

44-51

52-59

60-67

68-75

76-83

84-91

92-100

Посібник розрахований на допомогу вчителеві для підготовки до відповідного типу контролю, а також для самопідготовки випускників закладів загальної середньої освіти.

Примітка. Учитель на свій розсуд може зменшити кількість завдань у варіантах, відповідно змінивши критерії оцінювання.

Відповіді можна знайти тут
Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст