Відповіді до екзамену - історія країн Європи та Америки

1. Предмет, методи, принципи і функції вивчення історичного матеріалу

Предметом новітньої історії країн Європи та Америки є вивчення закономірностей економічного, соціального та політичного розвитку країн Європи та Америки, особливостей діяльності політичних партій, рухів, громадських об’єднань та державних структур, ролі осіб в історичному процесі новітньої доби.

При викладанні курсу Новітньої історії країн Європи та Америки використовуються ті ж методи, що і при вивченні інших дисциплін історичного циклу, а саме: хронологічний, порівняльного і синхронного аналізу сутнісних історичних явищ. У сукупності названі методи дозволяють розглядати окремі стадії розвитку країн Європи та Америки як органічні моменти єдиного історичного процесу.

Вивчаючи даний складний історичний період, ми будемо спиратися на певні принципи, які існують в історичній науці. До них ми відносимо, перш за все, принцип об’єктивності, тобто вивчення визначальних історичних процесів, опора на факти, а не на схему, розгляд позитивних і негативних явищ в їх взаємозв’язку.

Універсальним є принцип історизму. Він передбачає вивчення історичного явища, простеження етапів його розвитку, зв’язок з іншими історичними процесами того часу.

Принцип соціального (класового) підходу дає можливість співставити класові і загальнолюдські інтереси в історичному розвитку. Цей принцип набуває особливого значення при оцінці програм політичних партій, їх діяльності та ролі в розвитку суспільства по тому чи іншому шляху. Наше завдання полягає в тому, щоб ми аналізували політичну діяльність партій, громадських об’єднань, а не судили їх за помилки у вирішенні тієї чи іншої проблеми.

До функцій курсу ми відносимо такі, як:

1) пізнавальна (інтелектуально-розвиваюча). Для студента, майбутнього вчителя історії в школі вона набирає чи не найважливішого значення;

2) практично-політична. Вона дозволяє розглядати історичний процес в єдності минулого, сьогодення і майбутнього. Саме тут знаходяться корені інтересу людини до історії, тобто до того, що було, що є і що буде;

3) світоглядна функція. Вона формує погляд на світ, суспільство, закони його розвитку, дає можливість виховання у студентів патріотизму, розуміння ними таких категорій як честь, обов’язок перед суспільством, людське щастя і добро, пізнання моральних цінностей людства.

Завдання: 1 ) в ході курсу лекцій висвітлити основні етапи соціально-політичної, культурної та економічної історії країн євроатлантичної цивілізації, особливо виділяючи дискусійні теми (Причини, передумови і початок 1 світової війни.. її значення в історії, версальсько-вашингтонська система міжнародних договорів, міжнародні відносини у міжвоєнний час, провідні країни Європи та Америки, причини Другої світової війни, зіткнення демократичних і антидемократичних тенденцій, виникнення етатистською моделі ринкової економіки та соціальної держави, специфіка Ялтинсько - Потсдамської системи міжнародних відносин в умовах «холодної війни », формування й еволюція процесу глобалізації, розвиток політичних систем в країнах Заходу); 2 ) в ході курсу семінарських занять розвинути у студентів набуті в попередні роки навички самостійної роботи з російськомовними та зарубіжними джерелами, аналітичні здібності. Вивчення найважливіших подій і процесів історії країн Західної Європи і Америки;

- Вивчення основних концепцій історії західних країн новітнього часу; на цій основі знайомство студентів з категоріальним апаратом і методологією сучасної історичної науки;

- Вироблення у студентів основоположних навичок аналізу джерел з історії країн Західної Європи і Америки (в російській перекладі), історично адекватного розуміння видатних особливостей світогляду і політичної культури;

- Розвиток когнітивних здібностей та інформаційно - комунікативної культури студентів, їх функціональної грамотності.

- Зміцнення громадянської позиції та світоглядних установок студентів, створення умов для розвитку у них критичного мислення.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст