Історія України опорні конспекти 9 клас

Чим поняття „українська нація” відрізняється від поняття „українська народність” або „український етнос”.

Які характерні риси їх визначають

Український етнос

1. Особливістю формування українського етносу є те, що історичні передумови його становлення складаються в межах однієї території.

2. Український етнос — це суспільно-природне утворення, формувався під впливом природних, географічних, економічних чинників.

3. Формувався на певній території з її географічними особливостями, що позначилися на особливостях побуту й культури, на характері людей, традиціях, звичаях, психічних рисах.

 4. Спільна історична доля українського етносу.

5. Існувала еволюція українського етносу як суспільно- природного утворення до історичних спільнот людей: рід — плем’я — народність — нація.

Українська народність і українська нація формуються на основі певних етнічних спільнот, але є продуктом історії.

Народність — одна з форм етнічної спільноти людей, яка характеризується територіальною цілісністю, має спільну мову і спільні риси характеру, певні особливості психічного складу, елементи спільної культури.

Українська народність формувалася в період консолідації племінних союзів і виявлялася в поступовому змішуванні племен, заміні кровноспоріднених зв’язків територіальними.

Характерні риси української народності

• Виникла на основі необхідності вести спільну господарську діяльність на великих територіях.

• Захищатися від ворогів.

• Характерна спільність проживання.

• Тісні територіальні зв’язки.

• Спільна мова.

• Спільна культура, традиції, звичаї.

Таким чином, утворилася територіальна, культурна і господарська спільність.

Виникнення союзів слов’янських племен послугувало основою для формування української народності. У формуванні її вирішальне значення набувають зв’язки територіальні. На основі племінних мов складається спільна мова. Народності притаманна спільність звичаїв, вірувань, елементів мистецтва. Культура слов’ян, яка розвивалася і збагачувалася разом з розвитком орного землеробства, ремесел, промислів, торгівлі, стала багатою скарбницею становлення української народності.

Виникнення держави — Київської Русі — сприяло зміцненню народності.

Українська нація — соціально-економічна і духовна спільність людей з певною психологією і самосвідомістю.

Українська нація складалася на певній території, має спільну історичну долю. Вона складалася впродовж століть, встановлюючи певні взаємовідносини з сусідами, мала подібну господарську діяльність та спосіб життя, а це все вплинуло на вироблення спільних рис (зовнішніх, характеру, поведінки тощо), які характеризують українську націю.

Українська нація формується із давньоруської народності на основі спільності:

• територіальної: має свою територію, „життєвий простір”;

• етнічної: формувалася з людей одного етнічного складу;

• економічної: спільності господарських зв’язків;

• загальнокультурної: мови, традицій, звичаїв, обрядів, що передаються з покоління в покоління;

• психологічних: має спільні риси психічного складу, які формуються в процесі спільного життя, діяльності, спілкування.

Етнічні ознаки — самосвідомість, мова, усвідомлення спільності походження, єдиної історії, традицій.