Історія України опорні конспекти 9 клас

Українське національне відродження у Західній Україні

Поширення ідей Просвітництва у Західній Україні

Просвітництво — ідейна течія XVIII ст., яка критично оцінювала абсолютну монархію, відображала соціальний протест проти феодальних порядків, несправедливості, виступала за суспільний прогрес через поширення освіти, культури і виховання.

Значний вплив на західноукраїнські землі мали ідеї західноєвропейського Просвітництва.

1. В останній чверті XVIII ст. осередком просвітницької діяльності став Ужгород, у навчальних закладах якого здобуло

освіту чимало учених і письменників просвітницького напряму (І. Базилевич, М. Лучкай та інші).

1. Базилевич (1741—1821) — чернець Мукачівського монастиря, написав першу наукову працю з історії Закарпаття — “Короткий нарис фундації Федора Каріатовича”.

Михайло Лучкай (1789—1843) написав шеститомну “Історію карпатських русинів” та є автором першої друкованої на західноукраїнських землях “Граматики слов’яно-руської мови” (1830 р.).

2. В Ужгороді діяла так звана “нормальна школа”, яка готувала вчителів для народних шкіл, гімназій, духовних семінарій, підтримувана греко-католицьким єпископом А. Бачинським.

3. У 80-х роках XVIII ст. важливим центром просвітницьких ідей став Львів. Професори І. Мартинович, П. Лодій та інші виступали за ліквідацію нерівності між людьми, вільний розвиток науки, поширення освіти.

4. У 90-х роках XVIII ст. на західноукраїнських землях поширювали ідеї Великої французької революції. Передові ідеї — ідеї свободи, рівності, демократії — проникали в свідомість широких верств населення.

5. Піднесення визвольних рухів у Європі 20 — 30-х років XIX ст. дало поштовх новій хвилі поширення Просвітництва на західноукраїнських землях, яке тепер почало набувати національних рис.

З’явився значний інтерес до вітчизняної історії, до життя народу, його мови й усної творчості. Основними носіями української національної ідеї було духовенство.