Історія України опорні конспекти 9 клас

Початок національного відродження у Наддніпрянській Україні на початку XIX ст.

Національна ідея в суспільно-політичному русі України

Суспільно-політичний рух — рух, учасники якого висувають ідеї змін в організації життя суспільства, ведуть пошуки нових шляхів суспільного розвитку, форма вияву політичної активності людських мас, невдоволених діями влади.

Національне відродження — пробудження національної свідомості пригноблених народів, активізація національних рухів в усіх його формах, як політичних, так і культурних.

Опозиція — протидія, опір певній політиці, панівній думці, уряду, системі влади, політичній системі в цілому.

Ідея — сутність, сенс, значення; форма осмислення реальності в думці.

Українська національна ідея — усвідомлення самими українцями себе як окремої нації, народу з власного історією, мовою, культурою, власними ідеями, поглядами на майбутнє України.

Основні складові частини української національної ідеї

1. Розуміння українцями того, що українська мова — душа народу, один із головних чинників становлення української нації.

2. Пробудження національної гідності українців, української національної самосвідомості, українського патріотизму.

3. Усвідомлення українського народу як етнічної спільноти.

4. Перетворення етнічної спільноти на політично свідому націю.

5. Усвідомлення українцями необхідності ліквідації національного гноблення, національного відродження, створення власної, незалежної держави.

6. Розуміння свого місця і ролі серед інших слов’янських народів.

Причини виникнення опозиційних настроїв у Російській імперії на початку XIX ст.:

• загальна криза феодально-кріпосницької системи;

• безправ’я народу;

• політична відсталість Росії;

• поширення ідей Французької революції кінця XVIII ст.;

• участь у закордонних походах російської армії в Європі у 1813—1814 pp. Політичний режим самодержавства та кріпосницькі

порядки сильно контрастували з волелюбними ідеями, якими вони перейнялися на Заході;

• посилення реакції після війни 1812 — 1814 pp.

Поширення західноєвропейських ідей в Україні

1. Вплив ідей Просвітництва

Просвітництво — ідейна течія XVIII ст., яка критично оцінювала абсолютну монархію, відобразила соціальний протест проти феодальних порядків, несправедливості, виступала за суспільний прогрес через поширення освіти, культури, виховання.

Просвітники у Франції — противники феодально-абсолютистських порядків. Вони розробили концепції вільної нації, боролися за встановлення свободи та громадянської рівності, правди і справедливості. Для них був характерний пошук кращої організації суспільства і ствердження принципів гуманізму.

2. Поширення ідей романтизму

Романтики — прославляли народ, його пісенну культуру, традиції як вияв його своєрідності, самобутності. Вони твердили, що саме з народних джерел інтелектуали можуть черпати найкращі зразки для своєї творчості, сприяти розвиткові національної культури.

Засновником романтизму і модерного націоналізму був німецький філософ Йоганн Гердер, який вважав, що кожна нація наділена Богом особливими якостями. Ці ідеї сприяли національному відродженню залежних країн.

3. Гуманізм - напрям суспільної думки, якому притаманні захист прав і свобод людини, її гідності і свободи, всебічного її розвитку. Гуманізм виник в епоху Відродження.

Течії суспільно-політичного руху в Україні

1. Українська — виражала інтереси корінної і пригнобленої національності - українців.

2. Російська — прагнула “покращення” імперії, її реформування або значних революційних змін.

3. Польська — діяла у Правобережній Україні, де проживала значна частина поляків та польської шляхти. Прагнули відродити Польщу в кордонах, які вона мала до трьох поділів Польщі.

Етапи українського національного відродження

1. Музейний (академічний) — кінець XVIII — 40-ві роки XIX ст. - збирання спадщини (історичних документів з історії минулого українського народу, фольклору, старожитностей).

2. Культурницький (українофільський) — 40-ві роки XIX — кінець XIX ст. — відродження української мови, активне використання її в літературі, освіті, театрі тощо, початок розвитку наукового українського мовознавства, історіографії, фольклористики, широкі дослідження учених у цих напрямах.

3. Політичний — кінець XIX ст. — 1917 р. — створення політичних організацій для реалізації української національної ідеї, самовизначення українського народу.

Мета українського національного відродження:

• консолідація української нації;

• відновлення української державності.

Найкращі умови для українського національного відродження були в Наддніпрянській Україні

Причини:

1. Ще збереглися традиції недавнього державного автономного устрою, політичних прав.

2. Були залишки вільного козацького стану, якого не торкнулося покріпачення.

3. Збереглася колишня козацька старшина, переведена у

дворянство, але без рівних прав і привілеїв.

Початок українського національного відродження найчастіше пов’язують з виходом у 1798 р. “Енеїди” І. Котляревського.