Історія України опорні конспекти 7 клас

Магдебурзьке право

За польсько-литовської доби поширилося у містах України магдебурзьке право.

Уперше воно було запроваджене в німецькому місті Магдебурзі й остаточно сформувалося як система правових норм у XIII ст.

Суть магдебурзького права

1. Звільнення міста від управління і суду державних урядовців та феодалів.

2. Одержання права на створення органів самоуправління.

3. Регламентація діяльності купецьких об’єднань та цехів.

4. Регулювання питань торгівлі, опіки, спадкування.

5. Визначення покарання за злочини тощо.

1339 р. Санок Галицько-Волинського князівства — перше місто України, якому було надано магдебурзьке право.

Згодом магдебурзьке право одержали й інші міста:

• Львів (1356 p.);

• Кременець (1374 p.);

• Луцьк (1432 p.);

• Житомир (1444 p.);

• Київ (1494-1497 рр.);

• Дубно (1498 p.);

• Ковель (1518 p.);

• Берестечко ( 1547 р.) та інші.

Протягом XV — XVII ст. магдебурзьке право стало основою життя значної кількості міст України. Воно сприяло розвиткові промисловості та торгівлі. Переваги в органах самоуправління мало українське населення й уніати.

На чолі міста ставав війт, якого призначав уряд. Лише жителі Києва самостійно обирали війта.

Війт очолював магістрат — орган міського самоврядування, який обирався один раз на рік і складався з двох колегій:

• лави - суду у кримінальних справах;

• ради - управлінського органу, що відав поліцією, наглядом за торгівлею, порядком, охороною міста та судом у цивільних справах і складався з 6-12 членів.

Місто вносило до державної скарбниці податки.

Наслідки поширення магдебурзького права:

• відбувався захист міською населення від сваволі королівських намісників та великих землевласників;

• сприяло зростанню самостійності міст;

• свідчило про досягнуті успіхи міського населення в боротьбі проти власників;

• створювало сприятливі умови для розвитку ремесла і торгівлі;

• сприяло пожвавленню господарського і культурного життя міст;

• дало можливість „європеїзувати” міське життя;

• стало можливим ввести міське життя в чіткі правові норми;

• встановлювало виборну систему органів міського самоуправління та суду;

• формувало нові риси міського життя та ментальність міського населення;

• Україна долучалася до європейської політичної культури.

Негативні наслідки запровадження магдебурзького права

1. Усі посади в міському управлінні обіймали багаті городяни, а основна маса міського населення (плебс) була усунена від управління містами.

2. Відбувалося посилення іноземної колонізації та обмеження прав українського населення.

3. Здійснювалося витіснення з органів самоврядування корінних жителів, місце яких зайняли поляки та німці.

4. Загострювалися проблеми в економічній сфері, де серйозними конкурентами українців стали вірмени та євреї.

5. Магдебурзьке право гальмувало і блокувало розвиток місцевих норм і традицій самоуправління.