Всесвітня історія опорні конспекти 11 клас

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЗГІДНО З ПРОГРАМОЮ

Абстракціонізм (“безпредметність”) — модерністська течія в образотворчому мистецтві XX ст., для якої характерне заперечення зображення реальних предметів і явищ, реальної дійсності, а показ власного духовного світу митця, стану його душі при відході від традиційної манери зображення.

Антигітлерівська коаліція — військово-політичний союз держав і народів різних країн проти відкритої терористичної диктатури — фашизму, які в роки Другої світової війни боролися проти блоку Німеччини, Італії, Японії та їхніх сателітів.

Антисемітизм — одна із форм расового шовінізму, національної й релігійної нетерпимості, яка проявляється у ворожому ставленні до євреїв.

Біполярний світ — система міжнародних відносин, світовий порядок, що до 1989 р. тримався на жорсткому дуалізмі, системному протистоянні та специфічній ядерній рівновазі, двополюсність світу, що базувалася на конфронтації “Схід — Захід”, дві лінії, два курси, два альтернативних бачення світового суспільного розвитку, посилення ролі у світі двох наддержав — США і СРСР, що становлять два потужних світові центри, до яких тяжіли їхні прихильники, суперництво між ними, нагнітання напруженості між країнами капіталістичної та соціалістичної орієнтацій.

Військово-промисловий комплекс — об'єднання військових підприємств, керівництва збройних сил, урядової бюрократії, мілітаризованих наукових установ, які розробляють і виробляють військову продукцію.

Вільна економічна зона — певна територія, де діють особливі пільгові економічні умови для іноземних і національних підприємств.

Волюнтаризм — соціально-політична діяльність, для якої головними факторами досягнення поставленої мети є воля, особисті устремління, політичні наміри, суб’єктивні бажання й рішення окремих осіб (чи груп осіб), які їх здійснюють та ігнорують об’єктивні закони історичного розвитку. Наслідком волюнтаризму в політиці є встановлення авторитаризму або тоталітаризму.

Гегемонізм — політика, заснована на прагненні панувати над іншими народами і країнами світу.

Голокост — загибель значної частини єврейського населення Європи в ході систематичного переслідування і знищення його нацистами та їхніми пособниками в Німеччині й на захоплених територіях у 1939-1945 pp.

Деідеологізація — концепція, яка передбачає: знищення ідеологічної цензури; зречення традицій єдиного підходу в оцінюванні дійсності; свободу вибору кожною людиною ідеології.

Це основні принципи функціонування духовно-культурного життя демократичних держав світу.

Деполітизація — політика держави, яка забезпечує діяльність державних органів, розвиток духовно-культурного життя, незалежно від діяльності політичних партій.

Депортація — примусове виселення осіб, груп людей, народів з місця постійного проживання як засіб карного чи адміністративного покарання.

Десталінізація — процес відходу від сталінських норм життя суспільства, ліквідація наслідків сталінізації, що розпочалася після смерті Й. Сталіна, особливо після XX з’їзду КПРС (1956 p.),

Дисидентський рух — морально-політична опозиція до існуючої тоталітарної системи, що виникла в період хрущовської “відлиги” в СРСР та в країнах Східної Європи, які будували комунізм радянського зразка. Відкрито протиставляла свої погляди пануючій у цих країнах ідеології і була не згодна з існуючими формами авторитарної влади, відстоюючи права громадян.

Діалог культур — одна з найважливіших тенденцій розвитку цивілізації, зближення і взаємодія традиційних форм культури і побуту різних народів світу.

Екзистенціалізм — модерністська течія, якій властиве трагічне відчуття безглуздості навколишнього світу, абсурдності життя, філософське обґрунтування свободи вибору для людини.

“Економічне диво” — період бурхливого економічного піднесення і процвітання у 50-70-х pp. XX ст. в Японії, ФРН, Італії.

Економічні проблеми — проблеми, пов’язані з погіршенням економічної ситуації в країні, що виявляються у спаді виробництва промислової і сільськогосподарської продукції, зниженні їх якості, погіршенні всіх виробничих показників, у наростанні темпів інфляції, поглибленні дефіциту державного бюджету.

Елітарна культура — культура “високого духу” групи людей з Певною підготовкою для сприйняття. Вона вимагає високого рівня інтелекту для глядача і слухача, його широкої ерудиції та глибоких знань.

Європейська інтеграція — рух європейських народів до економічного, політичного і військового об’єднання, зміцнення міжнародного співробітництва, поглиблення міжнародного поділу праці, якісно новий рівень міждержавного економічного співробітництва, формування єдиного господарського комплексу, процес створення єдиної Європи через зближення її східної і західної частин, курс на формування єдиної зовнішньої політики з питань, що становлять спільний інтерес, узгодження політики в галузі оборони, формування системи колективної безпеки в межах загальноєвропейських структур (Ради Європи, ЄС, НАТО).

Інфляція — процес знецінення паперових грошей унаслідок надмірного їх випуску. Виявляється в зростанні цін на предмети першої необхідності, падінні купівельної спроможності та зниженні курсу національної валюти, падінні реальної заробітної плати.

Інформаційне суспільство — найбільш розвинена людська цивілізація, яка настає внаслідок інформаційно-комп’ютерної революції й базується на інформаційній технології, “інтелектуальних” комп’ютерах, автоматизації й роботизації всіх сфер і галузей економіки та управління, єдиній новітній інтегрованій системі зв’язку, забезпечуючи найбільший прогрес і свободу людини, можливості її реалізації.

Корупція — злочинна діяльність, яка полягає у використанні посадовими особами, політичними, державними і громадськими діячами їхніх прав і службових можливостей для особистого збагачення; підкупність і продажність державних, політичних, громадських діячів, службовців, урядовців.

Космополітизм — ідеологія, яка надає пріоритетне значення загальнолюдським цінностям і другорядне — національним проблемам, національній культурі, проповідує байдуже ставлення до історії своєї Батьківщини.

Мажоритарна виборча система — виборча система, за якою обраними вважаються кандидати, які отримали більшість голосів виборців по виборчому округу, де вони балотувалися.

“Масова культура” — загальна характеристика типу культури, яку перетворено на індустріально-комерційну форму виробництва для поширення стандартних духовних благ, для якої характерні видовищність, розважальність, веселість, натуралізм, культ успіху, культ насолодження, щоб підкорити свідомість мас і пропагувати певні цінності та певний спосіб життя.

Науково-технічна революція — процес докорінних якісних змін у техніці и технологи виробництва, організації пращ внаслідок застосування наукових досягнень, перетворення науки на безпосередню продуктивну силу.

Неореалізм — напрямок у літературі і мистецтві, для якого характерне критичне осмислення подій, відстоювання ідей соціальної справедливості, створення символічного образу — узагальнення.

Номенклатура — вищі посадові особи уряду і ЦК Компартії СРСР та союзних республік, керівники відомств урядового апарату, міністри, вищі чини Верховної Ради СРСР і союзних республік, керівники різних рівнів, у яких була зосереджена вся влада і значні привілеї, була характерна безконтрольність їхньої діяльності.

Популізм — політика деяких політичних діячів, партій або рухів, що апелюють до широких мас. Щоб завоювати популярність та їхню прихильність, обіцяють швидке і легке вирішення гострих соціальних проблем, заграють з народом.

Постіндустріальне суспільство — стадія суспільного розвитку, яка настає після індустріального суспільства у 60-70-х pp. XX ст. Основна маса населення зайнята у сфері послуг. Характеризується посиленням знань, науки, інформації, використанням відновлюваних видів енергії, захистом довкілля. Панує високий рівень соціального захисту за соціальної нерівності.

Посткомуністичні країни — новоутворені держави, які виникли внаслідок розпаду СРСР, та країни Східної і Південно-Східної Європи, які внаслідок національно-демократичних революцій 1989-1990pp. скинули про-радянські тоталітарні комуністичні режими. Вони відновлюють та зміцнюють демократію в своїх країнах і стали на шлях проведення економічних реформ.

Розрядка — період у міжнародних відносинах (70-ті pp. XX ст.), для якого характерне послаблення протиборства між наддержавами, зменшення напруженості й нормалізація відносин між ними, переговорний процес, взаємні

поступки, пошук взаємовигідних рішень, компромісів. Відносини конфронтації поступаються відносинам співробітництва і партнерства.

Рок-музика — “масова” музика.

Рух Опору — антигітлерівський, національно-визвольний рух у роки Другої світової війни проти німецьких, італійських, японських окупантів і їхніх союзників та тих людей, які співробітничали з ними.

Суб’єктивізм — оцінка і прийняття рішень залежно від особистих симпатій і антипатій.

Сюрреалізм — модерністська течія в літературі й мистецтві XX ст., яка характеризується зображенням не реального світу, а містично-підсвідомого (снів, галюцинацій, інстинктів) методом розриву логічних зв’язків, які замінюються суб’єктивними асоціаціями.

Урбанізація — процес зростання міст і підвищення їхньої ролі в економічному й культурному житті суспільства.

“Холодна війна” — назва періоду в історії міжнародних відносин у XX ст., що характеризується військово-політичним протистоянням СРСР і США та їхніх союзників після Другої світової війни, нагнітанням міжнародної напруженості, створенням загрози виникнення нової світової війни, проведенням політики з позиції сили.

Шовінізм (від імені наполеонівського солдата Н. Шовена) — ідеологія й політика крайнього войовничого націоналізму народів, які в процесі історичного розвитку стали панівними у багатонаціональних країнах. В основі лежить проповідь національної винятковості, протиставлення інтересів однієї нації інтересам інших націй, розпалювання ворожнечі, ненависті на національному ґрунті.

Ядерний клуб — п’ять офіційних легальних ядерних держав — США, Росія, Велика Британія, Франція, Китай. Неофіційні члени — Індія, Пакистан (11 травня 1998 р. на полігоні Покхаран три ядерних вибухи здійснила Індія, 28 травня 1998 р, ядерний заряд випробував і Пакистан). Про розробку ядерних програм заявили Іран, КНДР. Економічний та науково-технічний потенціал ще понад 10 країн дає змогу створити ядерну зброю протягом кількох років.