Історія України опорні конспекти 11 клас

Пошуки шляхів стабілізації на початку XXI ст.

1. На початку XXI ст. відбулися зрушення в економіці:

• стабілізація економіки;

• приборкано інфляцію та зведено її темпи до нормального рівня;

• подолано кризу неплатежів;

• зменшилася заборгованість з зарплати, виплати пенсій, стипендій тощо;

• проводиться приватизація, утверджуються різні форми власності;

• створено фондовий, товарний, грошовий та валютний ринки в Україні.

2. З 2000 р. почалося зростання майже всіх економічних показників, які протягом 2000-2003 рр. становили 7,2%.

3. Негативні тенденції в економіці:

• корупція;

• тінізація економіки;

• несправедлива приватизація;

• повільний розвиток середнього і малого бізнесу;

• вивезення капіталу за кордон;

• недостатній рівень іноземних інвестицій;

• низький рівень заробітної плати.

4. Основним джерелом корупції в економіці України залишається відшкодування податку на додану вартість. Негативну реакцію в суспільстві спричиняють рішення про підвищення заробітної плати урядовцям.

5. Звертають значну увагу на:

• ліквідацію затратного характеру виробництва, здійснення

• орієнтації на наукомісткі та високотехнологічні галузі;

• стимулювання виробництва, що працює на задоволення потреб

• населення (легка й харчова промисловість, сільське

• господарство, сфера послуг тощо);

• ведення політики захисту вітчизняного товаровиробника,

• сприяння виробництва товарів, що ведуть до скорочення імпорту

• та збільшення випуску товарів, призначених на розширення

• експорту;

• запровадження у виробництво новітніх технологій і техніки,

• наукової організації праці, сучасних систем стимулювання

• продуктивності праці та піднесення її якості;

• запровадження ефективної банківської системи кредитування села з урахуванням його сезонних витрат і нормативних запасів матеріально-технічних ресурсів, проведення ефективної цінової політики, яка б забезпечила досягнення паритетності товарообігу між сільським господарством та іншими галузями національної економіки;

• забезпечення рівноправного співіснування на селі всіх форм господарювання і власності — державної, колективної, приватної, формування ринку землі;

• введення політики підтримки підприємництва;

• забезпечення стабільного курсу гривні;

• роз’яснення необхідності проведення реформ;

• виховання у людей нового мислення, здатного пристосовуватися до ринку, до рішучих дій, до розвитку ініціативи та відповідальності за себе.