Історія України опорні конспекти 11 клас

Спроби реформування економіки

Соціально-економічні проблеми вимагали вибору оптимальної для країни моделі економічного розвитку. Україна повинна була здійснити економічні реформи.

Проблеми, що їх необхідно було вирішити Україні:

1. Державну монополію на засоби виробництва мають заступити різноманітні форми власності, щоб зробити людей господарями засобів виробництва і власниками вироблюваної продукції, а тому треба роздержавити промисловість, провести приватизацію, сформувати багатоукладну економіку, забезпечити рівноправні умови для розвитку всіх її форм власності — державної, приватної, колективної.

2. Замість адміністративно-командного регулювання впровадити товарно-грошові відносини, здійснити перехід до ринку.

Ринкові відносини сприятимуть появі конкуренції, наповненню прилавків якісними товарами, прискоренню науково-технічного прогресу. Це шлях до підвищення добробуту, дорога до реалізації власних здібностей, підприємливості, творчості.

3. Розробити правову базу ринкових реформ.

Утім реформування економіки відбувалося неефективно:

• характерними були прорахунки в розробленні та реалізації економічної стратегії й тактики;

• нечіткість, повільність, непослідовність, безсистемність, нерішучість і суперечливий характер проведення реформ в Україні;

• помилки і прорахунки урядів України від часу проголошення незалежності: відсутність наукового підходу та чіткої програми реформування економіки України;

• з проголошенням незалежності після зруйнування попередньої системи управління економіка перестала бути командною, але не стала ринковою;

• країна ще довго не мала глибоко продуманої податкової, грошово-кредитної, соціальної, житлово-комунальної, судово-процесуальної політики.

Бізнес — справа, яка приносить прибуток.

Валовий національний продукт — сукупність усіх виготовлених товарів у сфері матеріального виробництва та надання послуг у нематеріальному виробництві в країні за рік.

Гіперінфляція — досить швидке зростання цін на товари і грошової маси в обігу, що призводить до різкого знецінення грошової одиниці. Річні темпи приросту цін на товари перевищують 100%.

Економічна криза — одна з фаз (криза, депресія, пожвавлення, піднесення) економічного циклу. Означає абсолютне скорочення виробництва, масові банкрутства, зростання безробіття, зниження життєвого рівня, нестабільність грошово-кредитної та валютно-фінансової систем.

Експорт — вивезення товарів або капіталів за кордон.

Капітал — вартість у вигляді засобів виробництва, певних матеріальних благ, грошей та різних видів цінних паперів, що їх використовують для одержання прибутку підприємців.

Підприємництво — гарантована Конституцією України самостійна ініціатива, систематична, на власний ризик і не заборонена законом діяльність із виробництва продукції, надання послуг і заняття торгівлею для одержання прибутку.

Ринок — це економічні відносини у сфері обміну, де здійснюється реалізація товарів на основі попиту і пропозиції, максимальної свободи господарської діяльності, рівноправності всіх видів власності.