Історія України опорні конспекти 11 клас

СПРОБИ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ

В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 60-Х РОКІВ

Економічне становище УРСР у роки «застою»

1. На початку 60-х років сповільнилися темпи розвитку промисловості.

2. Семирічний план розвитку народного господарства (1959-1965 рр.) не було виконано.

3. Посилилося безсистемне перенасичення України промисловими підприємствами, що згубно позначилося на її екології.

4. Постійно знижувалися темпи приросту промислової продукції.

5. Давалася взнаки відстала структура виробництва.

6. За 1958-1962 рр. вдвічі скоротився приріст національного прибутку.

7. Практикувався випуск продукції низької якості.

8. Зменшувався приріст продуктивності праці.

9. Знизився життєвий рівень більшості населення СРСР.

10. Колгоспи перебували у скрутному становищі.

11. Поглиблювалася диспропорція у розвитку галузей народного господарства, значні кошти витрачали на розвиток важкої промисловості.

12. Перед мільйонами людей постала житлова проблема.

Висновок

Тяжка ситуація в країні вимагала негайних і глибоких економічних реформ.

Економічна реформа — це зміни в системі господарського механізму,

що їх проводить держава, спрямовані на розвиток і підвищення

економічної ефективності виробництва, система заходів із

вдосконалення управління виробництвом, які відповідали б потребам

часу.