Всесвітня історія опорні конспекти 10 клас

ВСТУП

ГОЛОВНІ РИСИ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ В 1914-1939  pp.

ГОЛОВНІ РИСИ ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ

1. Перша світова війна призвела до розпаду імперій:

Австро-Угорської,

Німецької,

Османської,

Російської

та появи нових незалежних держав у Європі:

Австрії,

Чехо-Словаччини,

Угорщини,

Польщі,

Югославії,

Фінляндії,

Латвії,

Литви,

Естонії.

2. Встановилися тоталітарні режими (в Італії, Німеччині, СРСР).

3. Відбувалося становлення громадянського суспільства (США, Канада).

4. Розвивалися реакційні тенденції, поворот до фашизму.

5. Гостре протистояння між тоталітарними і демократичними країнами призвело до Другої світової війни.

ГОЛОВНІ РИСИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

1. Завершилося формування індустріального суспільства.

2. Переважав розвиток важкої промисловості.

У 1913 р. вона становила такий процент у провідних країнах світу:

Велика Британія — 70,

Німеччина — 61,

США — 63.

3. Зростали прибутки монополій.

4. Тривав вивіз капіталу за кордон.

5. Світ був поділений на економічні сфери впливу.

6. Країни розвивалися нерівномірно.

7. Спостерігалася економічна нестабільність, періоди економічного зростання супроводжувалися падінням виробництва, економічними кризами.

8. Поява тенденцій до уповільнення економічного зростання.

9. Значно укріпилися позиції США у світовій капіталістичній економіці.

10. Знизилася питома вага Англії і Франції в капіталістичному виробництві.

11. Відбувалося прискорення економічного розвитку:

• встановлювалася система державного регулювання економіки;

• прискорився процес концентрації та спеціалізації виробництва;

• у виробництво впроваджувалися новітні досягнення науки і техніки;

• виникли нові галузі виробництва.

12. Посилювалася прибутковість виробництва, що стимулювало вкладення капіталів у виробничу сферу.

ГОЛОВНІ РИСИ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ

1. Поглибилася соціальна диференціація.

2. Посилювалася національно-визвольна боротьба.

3. Зростала чисельність робітничого класу.

4. Зростала кількість партій і громадських організацій, зміцнилася їх роль у житті суспільства.

5. Відбувалося посилення соціально-політичних рухів:

робітничого,

соціалістичного,

антивоєнного.

6. Індустріальний розвиток змінив соціальну структуру суспільства.

Все більшу роль відігравали такі верстви населення, як буржуазія (підприємці), наймані робітники, інтелігенція.

ГОЛОВНІ РИСИ МІЖНАРОДНОГО життя

1. Світ було поділено між провідними державами світу.

2. Європа позбулася позицій світового лідера.

3. Велика Британія втратила першість у світі через несвоєчасне переорієнтування на нові технології.

4. Відбувалася боротьба за територіальний поділ світу, за ринки сировини і збуту товарів.

5. Формувалися блоки держав.

6. Придушувалися національно-визвольні рухи.

7. Відбувалася гонка озброєнь.

8. Основою міжнародного життя в 30-х pp. була конфронтація і підготовка до нової світової війни.

9. Зростала напруженість у міжнародних відносинах.

ГОЛОВНІ РИСИ РОЗВИТКУ НАУКИ

1. Успішно розвивалися нові напрямки наукових досліджень — квантова механіка, генетика.

2. Прискорився процес зближення науки з виробництвом.

3. Відбулися істотні зміни в технології виробництва.

4. Зросло виробництво чавуну, сталі високої якості внаслідок широкого запровадження технологічних удосконалень Генрі Бессемера, IT єра Мартена, Сідні Томаса.

5. Швидкими темпами розвивався транспорт.

6. Розвивалися нові галузі промисловості — електротехнічна, автомобільна, авіаційна.

7. У практику широко впроваджувалися новітні досягнення науки і техніки.

ГОЛОВНІ РИСИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ

1. У мистецтві відбувалося руйнування традиційних стилів і виникнення модерністських стилів.

Модерн (від фр. — новітній, сучасний) — загальна назва напрямків і течій мистецтва і літератури початку XX ст.

2. Посилилася боротьба реалістичного і модерністського напрямків мистецтва.

3. У царині музики переважають неоромантичний і модерністський стилі.

4. У 20-30-х pp. формується масова культура.

Масова культура — культура, що зрозуміла і доступна більшості населення.

ІДЕОЛОГІЧНА СФЕРА

Поширилися ідеологічні течії, які мали багато прихильників у різних країнах:

Лібералізм — це суспільно-політична течія, що об’єднувала прихильників парламентського типу правління, громадських, політичних і економічних свобод, розвитку ринку та вільного підприємництва.

Консерватизм (від лат. — зберігаю, охороняю) — це суспільно-політична течія, що об’єднувала прихильників збереження старих норм і традицій, які з осторогою ставилися до всього нового, прогресивного.

Націоналізм — це суспільно-політична течія, що визначала головну роль нації в суспільстві, проповідувала пріоритет і вищість загальнонаціональних інтересів.

Радикалізм — це суспільно-політична течія, що об’єднувала прихильників рішучих методів боротьби у розв’язанні політичних проблем.

Радикальними рухами були:

• фашизм,

• більшовизм.

Соціалізм — це вчення про докорінну перебудову суспільства, внаслідок якої утвердиться загальна рівність і буде ліквідована приватна власність на засоби виробництва.

Більшовизм — це суспільно-політична течія прихильників здійснення соціалістичної революції і встановлення диктатури пролетаріату.

Комунізм — це утопічне уявлення про майбутнє суспільство, яке буде безкласовим з єдиною загальнонародною власністю, соціальною рівністю, де буде здійснено основний принцип “від кожного — по здібностях, а кожному — по потребах”, у якому праця на благо суспільства стане першою життєвою потребою.

ЗМІНИ В ЖИТТІ ЛЮДЕЙ

1. Прискореними темпами розвивалася урбанізація.

2. Усе населення планети в 1900 р. становило 1 млрд 600 млн чоловік, зокрема:

у Європі — 325 млн чол.,

Китаї — 467 млн чол.,

Америці — 178 млн чол.

3. Відбувалося прискорення інтелектуального розвитку.

4. Зростав освітній рівень населення.

5. Досягнення науки і техніки широко почали використовувати в повсякденному житті:

• електричне освітлення,

• трамвай,

• автомобіль,

• засоби запису звуку.

6. У побуті широко використовувалися:

• холодильники,

• пилососи,

• електропраски,

• пральні машини,

• радіоприймачі.

7. Зросла роль засобів масової інформації.

8. У 30-х pp. з’явилося звукове кіно, а згодом і виробництво кольорових фільмів.

9. Відбулася значна демократизація одягу, перехід на технології масового виробництва.

10. Розвивалися спорт і туризм.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст