Історія України опорні конспекти 10 клас

Тема 5. Наш край

Урок 1. Процеси модернізації економічного  та соціального життя на початку XX ст.

План уроку

1. Економічне життя краю.

2. Соціальне життя краю.

3. Політичне життя.

4. Духовне життя, звичаї, традиції, побут.

5. Повсякденне життя.

Традиція — різновид людської діяльності, головною ознакою якого було прагнення зберегти в незмінному вигляді, форми поведінки і способи дій, успадковані від попередніх поколінь.

Звичай - суттєвий елемент традиції, уособлений у стійких загальновизнаних стереотипах поведінки та діяльності людей, спосіб орієнтації на певні реальні чи бажані моделі співжиття людей.

Обряди — сукупність установлених звичаєм дій, повиваних з побутовими традиціями або з виконанням релігійних настанов. Вони є: формальними; традиційними; публічними (шлюбна церемонія); неформальними (день народження); новаторськими (нові родинні традиції, започатковані батьками); відносно закритими (деякі релігійні обряди).

Поміркуймо разом

Навіщо людині необхідно знати історію рідного краю?

Завдання для учнів

1. Позначте на контурній карті або знайдіть на карті територію області, в якій виживете, а також місто (село), район, галузі промисловості та сільського господарства, що розвивалися в краї.

2. Напишіть на контурній карті назви населених пунктів краю, що стосувалися подій початку XX ст.

3. Прослухавши повідомлення учня про розвиток економіки свого краю на початку XX ст., знайдіть спільне й відмінне в економічному розвитку краю порівняно з іншими районами України.

4. Пошукайте відповідь про причини певних особливостей у господарському житті регіону.

5. Чи діяли у вашому краї на початку XX ст. партії, громадсько-політичні організації?

6. Хто з ваших земляків залишив слід в історії краю? Підготуйте розповідь про них.

Швидкі економічні зміни порушили побут українців, що складався віками, змінили спосіб життя, бо почали у побуті використовувати технічні досягнення й винаходи. Це особливо стосувалося міських жителів.

1. Знайдіть дані з історії вашого міста, які засвідчують ці зрушення.

2. Складіть розповідь про архітектурні будови, що з’явилися тоді у вашому населеному пункті, про знаряддя праці, житло, одяг і господарські споруди, які використовувалися на початку XX ст.

3. Напишіть про це письмову або підготуйте усну розповідь.

4. Підготуйте повідомлення про, обряди та звичаї, що дійшли до нашого часу.

5. Використовуючи дані довідника «Національні процеси в Україні: історія і сучасність», проаналізуйте заняття головних етнічних груп вашого краю на початку XX ст. у суспільних сферах, порівнявши їх з даними довідника.

Заняття головних етнічних груп України початку XX ст.

Заняття

Українці

Росіяни

Євреї

Поляки

Хліборобство і добування сировини

90%

18%

2,5%

52%

Промисловість

3,6%

21%

32%

14%

Торгівля

0,9%

14%

48%,

6%

Військо, суд, поліція, адміністрація тощо

5,5%

47%

17,5%

29%

6. Складіть таблицю.

Дата

Події історії краю

Джерело, з якого ви дізналися про ці події

7. Підготуйте таблицю «Економічний розвиток краю на початку XX ст.»

Сільське господарство

Промисловість

Ремесла

Торгівля

Урок 2. Вплив Першої світової війни на соціальне й економічне життя рідного краю

План уроку

1. Вплив Першої світової війни на економічне життя краю.

2. Вплив Першої світової війни на соціальне життя краю.

3. Жителі краю — учасники Першої світової війни.

4. Події Української революції на території краю.

5. Ставлення до політичних подій.

6. Руйнація традиційного способу життя.

Самостійна робота учнів

1. Учні збирають матеріал з таких тем:

• економічне життя краю в роки Першої світової війни;

• соціальне життя населення краю;

• жителі краю — учасники Першої світової війни;

• події Української революції на території краю;

• діячі науки, літератури, мистецтва краю в першій чверті XX ст.

2. На основі зібраних матеріалів готують повідомлення.

3. Готують карти, схеми, таблиці, діаграми.

Урок 3. Воєнно-політичні події 1918—1921  pp. у рідному краї

План уроку

1. Вплив військово-політичних подій 1918 — 1921 pp. на становище в краї.

2. Зміни влади, перерозподіл власності та ставлення населення до цих процесів.

3. Повсякденне життя мешканців краю.

4. Особливості культурних процесів.

5. Внесок діячів культури краю в розвиток вітчизняної культури.

Завдання

1. Які твори, художньої літератури розповідають про події 1918-1921 pp.?

2. З’ясуйте у ваших батьків, як позначилися події 1918— 1921 pp. на. предках вашої родини.

3. Складіть таблицю «Наука і культура в нашому краї у 1918-1921 рр.»

Наші земляки — діячі науки і культури

У якій галузі і чим вони відзначилися

Джерело, з якого ви про це дізналися

4. Можливий такий варіант складання таблиці:

Основні напрями розвитку культури

Події та постаті культурного життя