Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Із заключного звіту про результати виконання Державної програми розвитку промисловості на 2003—2011 pp. (2012 p., травня 17)

[...] відповідно до Концепції державної промислової політики, схваленої Указом Президента України від 12 лютого 2003 року № 102, а також ураховуючи, що Програма охоплює досить тривалий період, її цільові завдання були структуровані за наступними етапами.

Перший підготовчій етап (2003 рік). Урядом передбачалося створити умови для активізації державних зусиль щодо розвитку промисловості, у тому числі:

здійснити комплекс заходів, спрямованих на вдосконалення діяльності і посилити координацію роботи органів виконавчої влади щодо трансформації промислового комплексу на засадах публічної політики;

визначити системи цільових програм і проектів розвитку окремих секторів промисловості та вдосконалити відтворювальні пропорції;

посилити стимулюючі функції держави із заохочення ділової активності підприємців у справі відродження та розвитку промислового виробництва шляхом досягнення оптимальних пропорцій форм власності, проведення податкової реформи та впровадження досконалих корпоративних моделей управління.

Другий середньостроковий етап (2004—2006 роки). Урядом передбачалося здійснити заходи з реалізації основних трансформацій, які дозволять забезпечити перетворення промислового комплексу у високоефективну систему на засадах самовідтворення та стабільного прискореного розвитку. Основними завданнями на цьому етапі було визначене наступне:

формування ефективної структури промислового виробництва з підвищенням питомої ваги наукоємних галузей з виробництва продукції поглибленої переробки та кінцевого споживання з високою часткою додаткової вартості;

реалізація інноваційної моделі розвитку промисловості із зміцненням матеріально-технічної бази наукових установ, інституційним забезпеченням здійснення державної науково-технічної та інноваційної політики;

створення нормативно-правової бази ефективного функціонування і розвитку промисловості, гарантування ефективного господарювання і використання прав власності, антимонопольногорегулювання і розвитку конкуренції.

Третій довгостроковий етап (2007—2011 роки). Урядом передбачалося, з урахуванням досягнень та результатів попередніх етапів, здійснити деякі заходи направлені на розвиток промислової політики, у тому числі в інвестиційній сфері, зокрема забезпечити:

формування технологічних кластерів пріоритетного розвитку промисловості, передусім у найбільш наукоємних і високотехнологічних галузях промисловості, зокрема на виробництвах, здатних кардинально змінити економічний і науково-технічний потенціал промисловості;

широке впровадження нових технологій з поліпшеними техніко-економічними показниками, зменшеною енергоі ресурсоємністю виробництва, з використанням комплексної автоматизації та інформатизації виробничих процесів, істотним підвищенням продуктивності праці та соціального забезпечення працівників;

підвищення конкурентних можливостей промислового виробництва, розширення ринків за рахунок входження до пріоритетних і найбільш ефективних для національної економіки секторів світового ринку (авіакосмічного, суднобудівного, військової техніки, транспортного і сільськогосподарського машинобудування), а також задоволення потреб внутрішнього ринку високих технологій за рахунок вітчизняного виробництва;

створення умов для функціонування розгалуженої системи малого та середнього бізнесу, ефективного використання ринкової інфраструктури — товарних бірж, торгових будинків, виставкових комплексів, транспортних терміналів, банківських та небанківських фінансово-кредитних установ, венчурних компаній, сучасних систем зв’язку, інтеграції у міжнародне інформаційне поле;

забезпечення якісних змін у характеристиках розвитку промислового комплексу, динамічної модернізації виробництва, реалізації життєвих інтересів країни, що ґрунтуються на використанні переважно внутрішніх джерел інвестування.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка