Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Із Закону Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про економічну самостійність Української РСР» (1990 p., серпня 3)

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Зміст економічної самостійності Української РСР

Забезпечення економічної самостійності Української РСР є необхідною умовою державного суверенітету України.

Українська РСР самостійно:

визначає економічний статус і стратегію соціально-економічного розвитку в інтересах народу України;

здійснює управління економічними процесами з метою відродження і всебічного розвитку соціальної та культурної сфери, задоволення потреб громадян Української РСР у матеріальних, соціальних і духовних благах, охорони навколишнього середовища;

визначає структуру народного господарства, пріоритетні напрями господарської діяльності, форми і методи господарювання та управління суспільним виробництвом;

здійснює фінансово-бюджетну, грошово-кредитну, цінову, інвестиційну, науково-технічну і зовнішньоекономічну політику [...]

Стаття 2. Основні цілі економічної самостійності

Української РСР

Економічна самостійність Української РСР покликана забезпечити:

Умови життя народу України, гідні сучасної цивілізації, задоволення його соціальних і культурних запитів;

підпорядкування суспільного виробництва потребам та інтересам людини, створення умов для вільної творчої праці й самоствердження особи;

соціальну захищеність кожного громадянина України;

зростання національного багатства;

розвиток науки, досягнення передового технологічного рівня виробництва;

підвищення престижу підприємливості та сумлінної праці;

рівні можливості вільного культурного, духовного та інтелектуального розвитку усіх громадян, які проживають на території республіки;

досягнення екологічної безпеки, створення здорових і безпечних умов життя і праці. [...]

Стаття 4. Відносини власності в Українській РСР

Основу економічної самостійності Української РСР утворює власність її народу на національне багатство [...]

До власності народу України належать основні засоби виробництва в промисловості, будівництві, сільському господарстві, транспорті, зв’язку, банки, кредитні установи, майно торгових, комунальних та інших підприємств, а також житловий фонд та інше майно на території України. [...]