Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

З Концепції переходу Української РСР до ринкової економіки (1990 р.)

РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Поняття і характерні риси ринку України

Ринок України являє собою систему товарно-грошових відносин з механізмом вільного ціноутворення, з вільним підприємництвом на основі економічної самостійності, рівноправності та конкуренції суб’єктів господарювання у боротьбі за споживача. Ринок України передбачає використання економічних регуляторів державного впливу на розвиток народного господарства і наявність ефективної системи соціального захисту населення.

Для захисту внутрішнього ринку України на визначених програмою етапах реалізуються різні організаційні та економічні заходи, в тому числі власна валюта, митна служба і система податків. Держава сприяє закріпленню на ринку підприємств і організацій України. [...]

РОЗДІЛ 2

ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ І СВОБОДА ПІДПРИЄМНИЦТВА

[...]

4. Механізм роздержавлення та приватизації власності

З метою забезпечення дії на ринку України великої кількості самостійних, вільних, економічно відповідальних не тільки своїми поточними доходами, але й їх майновою власністю товаровиробників, подолання відчуження робітників від засобів і результатів виробництва, відновлення і розвитку конкуренції, структурної перебудови виробництва і управління економікою, залучення іноземних інвестицій здійснюється роздержавлення.

5. Проведення земельної реформи

Перехід до ринкових відносин передбачає радикальне перетворення аграрних відносин, для чого потрібно проведення земельної реформи [...]

Земля є виключною власністю народу України. Республіка у своїх кордонах здійснює розпорядження землями і розробляє земельне законодавство. Правомочність по розпорядженню землею на період роздержавлення та приватизації належить Верховній Раді Української РСР. [...]

6. Демонополізація економіки

Антимонопольна політика повинна зруйнувати державні та господарські монопольні структури та сформувати нові, які забезпечать розвиток конкуренції товаровиробників, продажу товарів та надання послуг [...]

7. Свобода підприємництва

Метою розвитку підприємництва є формування розгалуженої мережі суб’єктів ринку. Розвиток підприємництва може регулюватися лише економічними методами — через податки та податкові пільги, кредити, квоти, ліцензії, санкції, дотації. Втручання органів державного та місцевого самоврядування у господарсько-комерційну діяльність підприємця не допускається. [...]