Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Із статуту Міжнародної асоціації україністів (1989 p., травня 31—червня 1)

І. Загальні засади і завдання

1. Міжнародна асоціація україністів є організацією науковців і діячів культури, яка має своєю метою сприяти українським студіям у різних країнах світу, обмінові інформацією щодо джерельної бази і наукових досліджень, їх координації, науковій підготовці дослідників різних сторін української культури в її зв’язках з культурами інших народів, поширенню знань про українську культуру в світі.

2. Асоціація заснована за ініціативою вчених різних країн, які працюють в галузі гуманітарних і суспільних наук, що мають своїм об’єктом історію і культуру України. Вона складається з рівноправних національних осередків і в своїй діяльності спирається на науковий потенціал Академії наук УРСР і інших наукових україністичних центрів світу, працює у межах, визначених цим статутом, і підтримує наукові контакти з Міжнародним комітетом славістів, Міжнародною організацією для дослідження та поширення слов’янських культур та іншими міжнародними науковими організаціями.

II. Організаційні основи і склад

3.0. Організаційною основою Асоціації є національні або регіональні асоціації дослідників української культури, які будують свою діяльність на визнанні статуту МАУ. Національні або регіональні асоціації можуть кооперувати свою роботу з відповідними національними комітетами славістів, МОДПСК та іншими міжнародними науковими організаціями.

3.1. Національні й регіональні асоціації приймаються до Міжнародної асоціації україністів Міжнародним комітетом україністів і затверджуються на Міжнародних конгресах україністів.

3.2. Членами національних і регіональних асоціацій можуть бути наукові працівники, викладачі гуманітарних і суспільних наук, інші творчі працівники, що мають наукові дослідження в галузі україністики або сприяють розвиткові українознавства. Члени національних і регіональних асоціацій є членами МАУ.

3.3. Почесними членами Асоціації Міжнародний комітет україністів рекомендує для обрання науковим конгресом учених, діячів культури й інших осіб, які мають визначні заслуги перед україністикою.

3.4. Члени Асоціації сплачують внески в розмірах, які встановлюються Міжнародним комітетом україністів.

III. Керівні органи МАУ, їх структура

4.0. Керівними органами МАУ є Міжнародний комітет україністів і Ревізійна Комісія.

4.1. Керівні органи Асоціації обираються на наукових конгресах делегатами національних і регіональних асоціацій, представлених однаковою кількістю, на час між науковими конгресами.

4.2. Міжнародний комітет україністів у своїй діяльності керується статутом Міжнародної асоціації україністів і постановами наукових україністичних конгресів, які скликаються в міру потреби, але не рідше, як раз у три роки.

4.3. У ході роботи міжнародних конгресів україністів, які є найвищим органом МАУ, розглядаються:

— проблемні питання українознавства як головна мета діяльності МАУ;

— координація планів міжнародних проектів;

— едиційна й бібліографічна робота з україністики;

— питання популяризації української мови й культури;

— організаційні питання;

— звіти Міжнародного комітету україністів і Ревізійної Комісії [...]

4.5. Міжнародний комітет україністів здійснює таку роботу:

— розглядає прохання національних і регіонних асоціацій про прийняття їх до МАУ;

— планує і готує проведення чергових міжнародних наукових конгресів, затверджує їх програми;

— координує роботу національних і регіональних асоціацій україністів і сприяє здійсненню міжнародних проектів, сприяє викладанню української мови і культури в вищих навчальних закладах за межами УРСР;

— сприяє обмінові науковою літературою між національними і регіональними асоціаціями україністів;

— ставить своїм завданням організацію міжнародної школи україністів в УРСР;

— рекомендує для обрання почесних членів Асоціації;

— видає інформаційний бюлетень МАУ;

— видає міжнародний українознавчий журнал українською мовою. [...]